رضایت و عملکرد//پایان نامه عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان

مقالات و پایان نامه ها

ابزار های اندازه گیری شغلی

رضایت شغلی نگرشی است که افراد درباره ی شغل خود دارند که نشات گرفته از ادراک افراد از شغل شان است. تعداد زیادی از سازمان ها برای تعیین سطوح رضایت شغلی افراد از نگرش سنجی استفاده می کنند. یکی از ابزارهای معتبر برای سنجش رضایت شغلی، شاخص توصیفی شغل(JDI)[1] رضایت شغلی ناشی از جنبه های مختلف شغل همچون پرداخت[2]، فرصت های ترفیع[3]، سرپرست، همکاران[4] و عوامل محیط کاری همچون سبک سرپرستان، خط مشی ها و رویه ها، تعلق گروه کاری، شرایط کاری، و مزایای شغلی است. در مدلJDI  پنج عامل به عنوان ابعاد رضایت شغلی مطرحند که عبارتنداز:

  1. پرداخت: میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابری در پرداخت.
  2. شغل: حدی که وظایف شغلی، فرصت را برای آموزش و پذیرش مسئولیت فراهم می آورد.
  3. فرصتهای ارتقاء: قابلیت دسترسی به فرصت ها برای پیشرفت.
  4. سرپرست: توانایی های سرپرست برای نشان دادن علاقه و توجه به کارکنان.
  5. همکاران: حدی که همکاران، دوستانه، شایسته و حمایتی هستند (آقایی، 1389، صص 328 – 327).

2_20) آثاروجود رضایت شغلی

آگاهی از نتایج مهم رضایت از شغل به اندازه شناخت آنچه موجب رضایت می شود، اهمیت دارد. این نتایج عبارتند از:

2_20_1) رضایت و ترک خدمت

بازنگران قرن اخیر، که به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و رها کردن شغل پرداخته اند، گزارش می دهند که بین این دو، یک رابطه منفی برقرار است؛ یعنی اگر کارکنان  از شغل خود راضی باشند، کار خود را رها نخواهند کرد و اگر از شغل خود راضی نباشند، به رها کردن شغل خود مبادرت ورزند. لاک نیز در سال 1976 گزارش تقریبا مشابه ی را در این خصوص ارائه داد.

2_20_2)  رضایت از شغل و غیبت  از کار

شواهد نشان می دهد که رابطه ای معتدل و معکوس بین رضایت از شغل و غیبت کارکنان از محل کار خود وجود دارد. وروم در چندین بررسی، نشان داد که دامنه همبستگی از 14% تا38 % است. این بررسی مورد تایید پورتر [5]و استیرز[6] و دیگران قرار گرفت.

2_20_3) رضایت و عملکرد

یکی از بحث برانگیز ترین مباحث در زمینه رضایت شغلی، ارتباط آن با عملکرد است. سه نظریه در این باره ارائه شده است:

–  رضایت موجب عملکرد می شود[7]؛

–  عملکرد موجب رضایت می شود[8]؛

–  پاداش، بین عملکرد و رضایت به عنوان واسطه عمل می کند.

دو نظریه نخست از حمایت ضعیفی برخوردار است، اما نظریه سوم، که براساس آن، پاداش به عنوان واسطه عملکرد و رضایت عمل می کند، از حمایت بیشتری برخوردار می باشد. عملکرد قبلی موجب دریافت پاداش درونی ( احساس کامیابی شخصی ) و پاداش بیرونی ( حقوق یا ترفیع ) می شود. این پاداش به نوبه ی خود، هم عملکرد آینده فرد را بالا می برد و هم در بالا بردن میزان رضایت شغلی او موثر است (باباییان، سید نقوی، علی زاده، پورغلامی،1391، صص 361 – 360 ).

 

[1] . Job Descriptive Index (JDI)

[2]. Pay

[3]. Promotion opportunities

[4]. Co –workers

[5]. Porter

[6]. Steerz

[7]. The satisfied worker is more productive

[8]. The more productive worker is satisfied