ديدگاه هاي عملكرد-:پایان نامه هوش هیجانی و عملکرد شغلی

مقالات و پایان نامه ها

تفاوت ديدگاه هاي سنتي و نوين عملكرد

چناچه شرح آن گذشت از نظر گاه سنتي، ارزيابي وسيله اي براي قضاوت و يادآوري عملكرد بود و هدف اصلي آن كنترل فعاليت ها و كاهش انحرافات از برنامه ها بوده است. در ديگاه نوين (كه پويايي وجه مميزه و اصلي آن باشد) جهت گيري عمده و اساس نظام عملکرد، معطوف به رشد و پرورش مي باشد. همچنين در نگرش نوين محتوي، عناصر و شاخص هاي نظام ارزيابي، بر خلاف ديدگاه سنتي ثابت و دائم نيستند. كاركردهاي ارزيابي نيز در ديدگاه نوين دچار تغييرات اساسي شده است. افزايش شايستگي به همراه بازخور به منظور مشاوره و ابزاري براي عملي كردن استراتژيهاي سازمان در تحقق اهداف سازماني از جمله كاركردهاي نظام ارزيابي در ديگاه نوين مي باشد. پذيرش و همكاري هاي مناسب از سوي سازمان براي برقراري تعامل مؤثر با محيط از محورها و موضوعات ديگري است كه نظام ارزيابي پويا آن را مورد توجه قرار داده است(مرادی،1387،21).

به طور كلي وجه تمايز ديدگاه نوين ارزيابي عملكرد با ديدگاه سنتي بر اساس سه عامل فلسفه، محتوا و كاركرد بنا نهاده شده است.

در جدول زير تفاوت هاي دو نگرش فوق در ابعاد مختلف ارائه شده است.

 

جدول تفاوت رويكرد هاي سنتي و نوين در ارزيابي

  ديگاه سنتي ديدگاه نوين
ويژگي ها معطوف به قضاوت (يادآوري عملكرد) معطوف به رشد و توسعه (بهبود عملكرد)
نقش ارزيابي كننده قضاوت و  اندازه گيري عملكرد مشورت دهنده و  تسهيل كننده عملكرد
دوره ارزيابي گذشته آينده
استانداردهاي ارزيابي نظر سازمان و مديران خود استاندارد گذاري
هدف كنترل رشد، توسعه و بهبود
سبك دستوري گفتگو

 

مطالعه ديگري نيز تفاوت هاي دو ديدگاه نوين و سنتي را به صورت زير نشان مي دهد(خائف، طبري، 1377، 177 الي 192)

 

جدول  تفاوت رويكرد هاي سنتي و نوين در ارزيابي

  ديگاه سنتي ديدگاه نوين
هدف سنجش و اندازه گيري آموزش و ارشاد
نقش عامل ارزيابي قاضي كمك كننده، تسهيل كننده
پيامدهاي ارزيابي تعيين و شناسايي موفق ترين سازمان و اعطاي پاداش مالي به مديران ارائه خدمات مشاوره به منظور بهبود مستمر و روز افزون فعاليت ها
خروجي هاي نظام ارزيابي كنترل عملكرد رشد و توسعه و بهبود عملكرد

 

 

ارزيابي دستگاه ها و كاركنان بر اساس نگرش نوين در مقايسه با نگرش سنتي از تفاوت هاي اساسي در ابعاد مختلف برخوردار است. پيامد وجود نظام ارزيابي مبتني بر ديدگاه نوين بهبود، بهبود رضايت، ارتقاي سطح كاركرد و نهايتاً اثر بخشي فعاليت هاي سازمان خواهد بود. ديدگاه نوين در ارزيابي دستگاه هاي دولتي بسيار مورد استفاده قرار گرفته است. (دارياني، رفيع زاده بقرآباد، رونق، 1386،11)

 

2-2-15- انواع دسته بندی ارزیابی عملکرد:

ارزیابی عملكرد عبارتست از مميزي بينش، دانش و توانايي بالفعل و بالقوه انساني و پرورش افراد در راستاي استراتژي سازمان و تعالي افراد جامعه (مير سپاسي، 1383،61) بنابراين ارزیابی عملكرد به دنبال اين است كه فاصله بين آنچه انجام مي شود و آنچه افراد مي خواهند به طور مطلوب انجام دهند، را نشان دهد و در افراد انگيزه اي ايجاد كند كه به سطح مطلوب دست پيدا كنند. (سهرابي، خان محمدي،1386، 1 الي 21)انواع مختلف دسته بنديها در خصوص ارزيابي عملکرد را نيز می توان به شرح ذيل بر شمرد: ( انواری رستمی ، خدادادی حسینی،1387،11)

دسته بندی اول: ارزيابي عملکرد سازماني، ارزيابي عملکرد مديريت، ارزيابي عملکرد مديران، ارزيابي عملکرد كاركنان، ارزيابي عملکرد سيستمها و فرايندهای سازمانی، ارزيابي عملکرد طرحها و….. در اين دسته بندی، موضوع ارزيابی مبنا قرار می گيرد.

دسته بندی دوم:  ارزيابي داخلي (که در آن توسط تيم ارزيابی منتخب داخلی به امر سنجش، ارزشيابی و قضاوت در خصوص عملکرد می پردازد و ارزيابی خارجي (که در آن توسط تيم ارزيابی منتخب خارجی و مسقلی به امر سنجش، ارزشيابی و قضاوت در خصوص عملکرد می پردازد). دسته بندی سوم: ارزيابي جامع عملكرد (که در بر گيرنده تمامي ابعاد عملکردی سازمان است) و ارزيابي نسبي عملكرد (که امکان مقيسه نسبی عملکردها را در طی دوره زمانی و يا با ساير همتاها و رقبا فراهم می نمايد)نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می گردد بطوریکه بدون توجه به این جزء سایر اجزاء مدیریت مانند برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت و رهبری نیز ناقص بوده و تضمینی برای انجام درست آنها وجود ندارد. در واقع مدیریت یک سازمان بدون اندازه گیری عملکرد مثل هدایت یک کشتی بدون ابزار ناوبری است. وظیفه کنترل و نظارت در بین وظایف مدیران بیش از هر چیز، نیازمند وجود سازکاری برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد است(طالشی،1389،29).