دوره ي بازارگرايي:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

مقالات و پایان نامه ها

نمایشگر 2.4دوره ي بازارگرايي؛ ويژگيها و گرايش هاي آن

دوره ي بازارگرايي شروع از سال هاي 1900
ويژگي ها و مشخصات دوره:

–         محصولات متنوع و بازار هاي رقابتي

–         اشباع بازار ها از محولات مشابه

–         تمرکز بر بازار مصرف

–         مشتري گرايي

–         تحول ديد از درون سازمان به بيرون سازمان

–         قيمت، کميت و ميفيت به عنوان مزيت رقابتي

گرايش ها و روش هاي متداول برنامه ريزي:

–         -گرايش يه حال و آينده ي ايستا وبرنامه ريزي به عنوان مبنايي براي ترسيم آينده طبق روند گذشته شکل گرفت.

–         برنامه ريزي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت

–         برنامه ريزي بلند مدت غلتان

–         برنامه ريزي [1]SBU ها

–         برنامه ريزي استراتژيک در سطح شرکت[2]

منبع: علی احمدی علرضا، فتح الله مهدی، تاج الدین مهدی، نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، انتشارات تولید دانش، چاپ یازدهم، 1382

نمایشگر 2.5 دوره ي فراصنعتي ويژگي ها و گرايش هاي آن

دوره ي فراصنعتي شروع از سال هاي 1950
ويژگي ها و مشخصات دوره:

–         محيط پويا و پر تغيير

–         طرح پيچيدگي به عنوان مساله غالب

–         شکل گيري چالش هاي جديد و غير منتظره

–         شدت يافتن مسائل و موانع بيروني از قبيل موانع سياسي، اجتماعي و فرهنگي

–         تشديد ميزان رقابتي بودن بازار ها

–         تمرکز برآگاهي، دانش و اطلاعات

 

گرايش ها و روش هاي متداول برنامه ريزي:

–         گرايش تعاملي و برنامه ريزي به عنوان مبنايي براي يادگيري سازمان شکل گرفت.

–         برنامه ريزي مشارکتي و تعاملي

–         مديريت استراتژيک

–         بصيرت و تفکر استراتژيک

–         ديدگاه تلفيقي برنامه ريزي و بصيرت استراتژيک

–         مديريت تغيير

–         مديريت دانش

–        سازمان يادگيرنده

منبع: آنسوف مک دانل، استقرار مديريت استراتژيک؛ ترجمه عبدالله زنديه، انتشارات سمت، 1377

[1] Strategic Business Unit

[2] آنسوف معتقد است که طهور دوره بازار گرایی که در سال های پس از جنگ جهانی و دهه 1950 با اشباع بازار های مصرف به اوج خود رسید، مقدمه ای برای ظهور و رواج ادبیات برنامه ریزی استراتژیک بود.