درجه باز بودن اقتصاد:”پایان نامه برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب”

مقالات و پایان نامه ها

درجه باز بودن اقتصاد

درجه باز بودن اقتصاد با استفاده از نسبت مبادلات تجاری به تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود.بر مبنای این شاخص هرچه نسبت مبادلات تجاری یک کشور به تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، این کشور از اقتصاد بازتری برخوردار است.بر این اساس، در کشورهایی که اقتصاد بازتری دارند، مبادلات تجاری از اهمیت بالاتری برخوردار است.بر مبنای معیار مذکور، هر چه کشوری از اقتصاد بازتری برخودار باشد، موقعیت مناسبتری جهت همپیوندی اقتصادی دارد، چرا که درجه باز بودن اقتصاد به طور ضمنی حکایت از برچیده شدن محدودیت های مقداری و به حداقل رسیدن موانع تعرفه ای در تجارت آن کشور دارد . این نسبت برای کشورها مورد مطالعه بررسی و به شرح جدول زیر ارائه می شود:

جدول2-3-درجه بازی اقتصاد

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
جهان 48.30 51.41 53.64 56.46 57.39 59.69 51.18 56.11 59.07
افغانستان 146.72 135.08 133.05 127.83 114.36 118.20 104.50 87.22 81.47
چین 56.91 65.35 68.63 70.57 68.03 62.24 49.02 57.31 58.68
فرانسه 50.93 51.88 53.35 55.09 55.26 56.00 48.57 53.31 56.72
آلمان 67.52 72.05 77.42 85.41 87.33 90.01 79.85 88.45 95.27
هند 30.10 36.86 41.31 45.30 44.88 52.27 45.64 49.69 54.49
ایران 52.94 54.98 57.71 56.87 53.72  –
عراق
ایتالیا 48.29 49.68 51.81 56.06 57.95 57.74 48.02 55.07 59.16
ژاپن 22.09 24.46 27.22 31.09 33.80 35.23 25.02 29.18 31.36
جمهوری کره 68.47 77.61 75.83 77.98 82.34 107.20 95.76 101.98 110.30
سوئیس 79.38 83.31 88.52 93.62 98.81 97.44 89.69 92.20 91.64
ترکیه 47.03 49.74 47.21 50.25 49.81 52.25 47.74 47.97 56.38
امارات متحده عربی 102.30 116.62 119.55 119.48 136.67 148.81 143.93 146.70  
انگلستان 53.95 53.80 56.73 60.86 56.50 61.92 59.13 63.23 66.57

منبع: بانک جهانی

جهت مقایسه کشورها با یکدیگر و با متوسط جهانی ، میانگین درجه باز بودن اقتصاد آنها طی 9 سال به صورت نمودار زیر نشان داده می شود.در این میان منهای کشور ژاپن ، متوسط درجه باز بودن اقتصاد سایر کشورها از متوسط جهانی بالاتر است و یا نزدیک به آن می باشد.( اطلاعات کشور عراق موجود نمی باشد)