تولید نیروگاه های کشور:پایان نامه کارایی شرکت برق پس از هدفمندی یارانه

مقالات و پایان نامه ها

تولید نیروگاه های کشور

نیروگاه بخاری

در سال 1392 مجموع ظرفیت نامی نیروگاه های بخاری 15830 مگاوات بوده است و 5/22% درصد از کل نیروگاه های کشور را تشکیل می دهند و میانگین قدرت عملی و تولید ناویژه این نیروگاه ها در سال 1392 به ترتیب 15315 مگاوات و 89664 میلیون کیلووات ساعت بوده است . ضریب بهره برداری از این نیروگاه ها 1/64 درصد و متوسط راندمان 1/37 درصد و مقدار سوخت مصرفی 7713 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ، 286 میلیون لیتر گازوئیل و 15263 میلیون لیتر نفت کوره بوده است [16] .

 

نیروگاه های گازی

در سال 1392 مجموع ظرفیت نامی نیروگاه های گازی 24715 مگاوات بوده است لازم به توضیح است که در سال های اخیر به این نوع نیروگاه ها به لحاظ قیمت نازل تر ، افزایش راندمان (با تبدیل آنها به چرخه ترکیبی) و امکان ساخت داخل برای بیشتر تجهیزات اصلی و جانبی توجه خاصی مبذول شده است . ظرفیت نیروگاه های گازی 2/35 درصد ظرفیت کل نیروگاه های کشور را تشکیل می دهند . در سال 1392 میانگین قدرت عملی و تولید ناویژه این نیروگاه ها به ترتیب 20048 مگاوات و 66039 میلیون کیلووات ساعت بوده است . ضریب بهره برداری 2/43 درصد ، متوسط راندمان 4/29 درصد و سوخت مصرفی 15053 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و 6176 میلیون لیتر گازوئیل بوده است [16] .

 

نیروگاه چرخه ی ترکیبی

در سال 1392 ظرفیت نامی در نیروگاه های چرخه ترکیبی به 17850 مگاوات رسید که نسبت به سال قبل 4/13 درصد افزایش داشته است . در صنعت برق این نیروگاه ها به لحاظ راندمان بالا وآلایندگی کمتر زیست محیطی مورد توجه می باشند . سهم این نیروگاه ها از مجموع ظرفیت نیروگاه های کشور معادل 4/25 درصد می باشد . در سال 1392 میانگین قدرت عملی 14814 مگاوات ، تولید ناویژه 87135 میلیون کیلووات ساعت ، ضریب بهره برداری 9/70  درصد ، متوسط راندمان 6/45 درصد و میزان سوخت مصرفی 13882 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و 5703 میلیون لیتر گازوئیل بوده است [16] .

 

نیروگاه های دیزلی

در سال 1392 نیروگاه های دیزلی با قدرت نامی 439 مگاوات نیز در چرخه تولید انرژی الکتریکی کشور مشارکت داشته اند که سهم آن از جمع قدرت نصب شده کشور معادل 6/0 درصد بوده است . تولید ناویژه این نیروگاه ها در سال 1392 به میزان 71 میلیون کیلووات ساعت و مصرف سوخت آن ها 20 میلیون لیتر گازوئیل بوده است [16] .

 

نیروگاه های برقابی

در سال 1392 ظرفیت نیروگاه های برقابی به 10265 مگاوات بالغ گردید که نسبت به سال قبل 3/5 درصد رشد داشته است . این نیروگاه ها 6/14 درصد از مجموع ظرفیت نیروگاه های کشور را به خود اختصاص داده اند . نظر به اینکه استحصال برق از طریق احداث سدها ، کنترل سیلاب ها، تامین آب کشاورزی و شرب ، عدم مصرف سوخت ، عدم آلودگی زیست محیطی ، سهولت بهره برداری ، مصرف داخلی ناچیز ، توقف و راه اندازی سریع ، کنترل فرکانس شبکه ، هزینه تعمیر و نگهداری ناچیز و امکان ساخت تجهیزات نیروگاهی در داخل کشور را به همراه دارد ، از این رو وزارت نیرو توجه خاص به توسعه این قبیل نیروگاه ها دارد . با 3/16 درصد رشد نسبت به سال قبل ، تولید ناویژه این نیروگاه ها در سال 1392 به 14470 میلیون کیلووات ساعت رسید و ضریب بهره برداری آن ها حدود 1/16  درصد بوده است [16] .

 

نیروگاه های اتمی و تجدید پذیر

انرژی های پاک و تجدیدپذیر به دلیل ویژگی های خاص آن ها سخت مورد توجه قرار گرفته است. پروژه های مربوطه دارای پیشرفت خوبی بوده است . ظرفیت پروژه های اتمی و تجدیدپذیر در سال 1392 به میزان 1181 مگاوات ، تولید برق آن در سال مزبور ، 4813 میلیون کیلووات ساعت بوده است [16].

 

تولید ناویژه انرژی برق

تولید ناویژه انرژی برق کشور در سال 1392 جمعا 262192 میلیون کیلووات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل 1/3 درصد رشد داشته است . از این میزان تولید 4/ 49 درصد توسط نیروگاه های تحت مدیریت وزارت نیرو و 6 / 50 درصد به وسیله نیروگاه های غیر وزارتنیرو حاصل شده است . ترکیب تولید نیروگاه های کشور عبارت است از 6/92 درصد به وسیله نیروگاه های حرارتی ، 5/5 درصد از طریق نیروگاه های برقابی و 9/1 درصد توسط نیروگاه های اتمی و تجدید پذیر ، با عنایت به سیاست برون سپاری و خصوصی سازی در صنعت برق شاهد افزایش سهم ظرفیت و تولید نیروگاه های بخش خصوصی در سال های اخیر می باشیم که این سیاست در سال 1392 ادامه یافته است و در آینده نیز این افزایش چشمگیر خواهد بود [16]