توانمند سازی کارکرد گرا[1]

در این رویکرد قدرت موضوعی عینی و مشروع است و صاحبان قدرت  برنامه های توانمند سازی را به طور عقلایی پیش می برند، طبق این رویکرد توانمند سازی یک ابزار مدیریتی است، مدیریت از سازوکارهای مدیریت مشارکتی، تفویض اختیار، تصمیم گیری غیر متمرکز، افزایش بهره وری، کاهش هزینه استفاده می کند.هدف وی از توانمند سازی افزایش اثر بخشی و کارایی سازمانی است ، بنابراین نوعی بهره کشی است ولی ظاهری زیباتر از گذشته با نام توانمند سازی.

 

2-9-2-پارادایم توانمند سازی تفسیرگرا[2]

در این پارارادایم واقعیّت جنبه ذهنی دارد و یک سازه اجتماعی است. به عبارت دیگر افراد با ایجاد معانی از طریق افسانه ها، نمادها، استعاره ها و زبان تجربه ، اعمال نفوذ می کنند. طبق این دیدگاه سازمان، ساختار، سلسله مراتب سازمانی تعاریفی اجتماعی هستند که افراد برای ساختن دنیای خارج به کار می برند.

به عبارت دیگر اعمال قدرت شامل واقعیّت است و توانمند سازی نوعی بازی زبانی و تعاملی تلقّی می شود. از آنجا که واقعیّت جنبه ذهنی دارد باید برای ضعفا، زیردستان، کارکنان یک ایدئولوژی فراهم ساخت که به برطرف نمودن مسأله استثمار از ذهنیت آنها کمک کند. اگر بتوان ذهنیت آنها را تغییر داد یقینا ًآنها را توانمند نمود و این کار نه یکبار بلکه بصورت تدریجی به وقوع می پیوندد.

2-9-3-توانمند سازی ساختارگرا[3]:

این دیدگاه معتقد است ریشه بی عدالتی و سلطه و استثمار و عدم توانمندی عده ی زیادی از افراد اجتماع یا سازمان ها ، در ساختار جامعه قرار دارد. این دیدگاه اصولاً سازمان را ابزار سلطه می دانند، بنابراین توانمند سازی ابزاری رادیکال برای غلبه بر این سلطه است. طبق این دیدگاه برای توانمند سازی باید ساختارها را در هم شکست و طراحی نوبنا نهاد که در آن بویی از سلطه به مشام نرسد. ساختاری که درآن همه به یک اندازه از شانس توانمند شدن برخوردار باشند.

2-9-4-توانمند سازی انسان گرا [4]

این دیدگاه می خواهد با تکیه بر ارزش های والای انسانی و توجّه به انسان و شأن و منزلت انسان ، طرحی نو براندازد، تا ریشه عدم توانمندی را بخشکاند. این دیدگاه به جنبه انسانی توجّه زیادی دارد و قصد دارد با ایجاد تغییرات بنیادی در ساختارها، انگاره ها، ذهنیات و مبانی نگرش در مورد انسان، به پاس انسان بودن افراد جامعه با کارکنان سازمان تمامی زمینه های توانمند سازی را برای آنان فراهم سازد. اهداف توانمند سازی ایجاد یک جامعه آزاد از طریق برداشتن موانع آن که شامل ارزش های شخصی، نیاز به انباشت، مالکیّت مادّی، تمایلات به کنترل شدن از طریق فناوری و امثالهم می باشد.

جدول 2-1 خلاصه این چهار پارادایم را لیست کرده است:

 

 

 

 

 

جدول 2-1 : پارادایم های توانمند سازی

رویکرد هدف ابزارها
کارکردگرا افزایش مهارت های تخصّصی کارکنان استفاده از واژه توانمندسازی به عنوان فریبکاری آموزش، تفویض اختیار
ساختارگرا خود مدیریتی و کارگروهی با واگذاری مسئولیت سرپرستی و نظارت به تیم ها تیم های خودگردان، تیم های تخصّصی
تفسییرگرا جلب توجّه کارکنان و فراهم نمودن ایدئولوژی توانمند سازی که به برطرف نمودن مسأله استثمار از ذهنیت کارکنان کمک می کند، ابزار انگیزش بیرونی می تواند به این منظور مورد استفاده قرار گیرد و از مشارکت کارکنان در ارائه ایده برای افزایش کارایی استفاده شود. غنی سازی شغل، دوایر کیفیّت، نظام  پیشنهادات ، مشارکت در مالکیّت
انسان گرا تکیه بر ارزش های والای انسانی و توجّه به انسان و شأن و منزلت انسان، توانمند سازی به معنای انرژی بخشی و تأکید بر تعهّد درونی به شغل و جلب مشارکت کارکنان بر افزایش اثربخشی. مشارکت در اطّلاعات، افزایش احساس شایستگی، معنی داری، خودکفایی و مؤثّر بودن

[1]Functional Empowerment

[2]Interpretive Empowerment

[3]Structuralize Empowerment

[4]Humanist Empowerment