گرید،تشریک مساعی و همکاری سازمانهای مختلف در سراسر دنیا در زمینه پروژه های مشترک را امکانپذیر می سازد و بستری بسیار مناسب جهت به تحقق پیوستن سازمانهای مجازی پویا ایجاد         می نماید. منظور از سازمان مجازی پویا سازمانی است که مرز جغرافیایی ندارد و ممکن است کاربرانی از سراسر دنیا کارمندان آن باشند که از راه دور با یکدیگر در جهت اهداف مشترک آن سازمان کار تیمی انجام می دهند و با یکدیگر تعامل داشته و بتوانند از طریق فن آوری گرید،از کلیه منابع سازمان(ماشینها،اطلاعات،برنامه کاربردی،مجوز نرم افزاری،دستگاههای ذخیره سازی،دستگاههای خاص و…)طبق سیاستهای سازمان،در جهت انجام پروژه های سازمان به صورت مشترک بهره برداری کنند.

2-1-1 تعریف cluster24

هر کلاستر،متشکل از تعداد زیادی کامپیوتر PC و یا ایستگاه کاری نسبتاً قوی می باشد که از طریق یک شبکه اختصاصی پر سرعت به یکدیگر متصل شده اند.بر روی یک کلاستر معمولاً یک سیستم عامل با قابلیت های توزیع شده،مانند برخی نسخه های تغییر یافته لینوکس(یا در حالت بهتر یک سیستم عامل توزیع شده)قرار         می گیرد تا کل منابع و کامپیوتر های موجود را مدیریت کند.بر روی این سیستم عامل،در واقع برنامه کاربردی قرار می گیرد تا به صورت موازی بر روی همه کامپیوترهای موجود اجرا شود و بدین ترتیب،محاسبات با کارآیی بالا امکانپذیری و دست یافتنی می شود.

مدیریت منابع در کلاستر به صورت کاملاً مرکزی انجام می شود.یک نود مرکزی وجود دارد که با الگوریتمهای متمرکز و آگاهی از وضعیت تمامی ماشینهای سیستم،کلیه منابع موجود در کلاستر را مدیریت         می کند.این نود مرکزی،وضعیت کلیه نود ها را در طول زمان مانیتور می کند و در انجام عمل تقسیم بار،صرفاً این نود مرکزی،با در دست داشتن اطلاعات لازم در مورد سایر نودها به عنوان یک مدیر مرکزی عمل کرده و این کار را انجام می  دهد.

2-2تعریف زمانبندی در گرید24

زمانبندی در گرید به این معناست که یک زمانبند هوشمند وجود داشته باشد که از میان تمامی ماشینها،بهترین ماشین(ماشینها)را طوری جهت اجرای برنامه کاربردی انتخاب کند که از یک طرف نیازمندیهای برنامه کاربردی تامین گردد و از طرف دیگر،سیاستهای مالکین منابع تضمین شود و از لحاظ مسائل فنی،خود گرید(خصوصاً عمل تقسیم بار )به بهترین شکل ممکن مدیریت شود و حداکثر بهره برداری از منابع صورت گیرد.

2-2-1تعریف سیستم زمانبندی nimrod/G24

Nimrod/G یک سیستم مدیریت منابع و زمانبندی در محیط گرید است که زمانبندی اقتصادی با کیفیت سرویس انجام می دهد.این سیستم صرفاً برنامه های کاربردی گریدی تعویض پارامتر را پشتیبانی می کند.فرض کنید برنامه ای سه پارامتر ورودی XوYوZ دارد و فرض کنید دامنه X برابر باشد با D(X)={1,2,3,…,100}، دامنه Y برابر باشد با D(Y)={-20,-19,-18,…,0,1,2,3,…,20} و دامنه Z برابر با D(Z)={3001,3002,3003,…,3050}باشد.در نتیجه برنامه باید 100×40×50=200000 بار اجرا گردد.در بار اول اجرا،X=1,Y=-20,Z=3001 به عنوان ورودی خواهند بود و در آخرین اجرا X=100,Y=20,Z=3050 به عنوان ورودی برنامه خواهد بود.بسته به اینکه چند ماشین پردازشگر در اختیار باشند،می توان چندین کپی از برنامه را بر روی ماشینهای مختلف ایجاد کرد و مجموعه مقادیر پارامترها خروجی حاصل از هر بار اجرا را به دست آورد،که به این کار اصطلاحاً پارامتری کردن برنامه می گویند.

مشخص است که جهت انجام چنین کاری،باید بتوان پارامترهای ورودی هر برنامه کاربردی،دامنه مجاز هر یک از آن پارامترها و نیز تعداد ماشینهای پردازشگر مورد درخواست را به نحوی برای سرویس دهنده گرید مشخص و تعریف نمود تا سرویس دهنده با در دست داشتن و بررسی این اطلاعات،برنامه را پارامتری کند.Nimrod/G یک زبان اعلانی مدلسازی پارامتر یک جهت انجام این کار ارائه می دهد که کاربران و تولید کنندگان برنامه های کاربردی را قادر می سازد بتوانند یک طرح برای نحوه پارامتری کردن را برای سیستم مشخص می نمایند.Nimrod/G این طرح را دریافت کرده و کلیه مسایل مدیریتی و اجرایی مانند اکشتاف منابع،واگذاری واحد های کاری به ماشین های پردازشگر (که در واحد کاری،کد اجرایی برنامه به علاوه اطلاعات محدوده پارامتری ورودی وجود دارند)و انجام خواهد داد.24