تعریف دانش:پایان نامه درمورد ابعاد مدیریت دانش

 تعریف دانش:

از زمان پیدایش کلی دانش تاکنون تعاریف گوناگونی برای این مفهوم ارائه شده که هر یک ابعادی از موضوع را نمایش می دهند.  دامنه تعاریف ارائه شده در مورد دانش ، از کاربردی تا مفهومی و فلسفی و از نظر هدف ، از محدود تا گسترده را شامل می شود. برخی از  تعاریف دانش به شرح زیرند: (زعفریان ،1387 ،ص 2)

 

ارنست اندیونگ[1]: آن چه افراد جهت انجام مشاغل خویش بدان نیاز دارند. (عالم تبریز، محمد رحیمی،1390، صص 49-48)

 

دانش عبارت است از اطلاعات در یک بافت < زمینه > خاص که برای شخصی که آن را کسب می کند ارزشمند است و او را قادر می سازد دست به کاری بزند که پیش از کسب آن اطلاعات قادر به انجام آن نبوده است.( طالقانی ،1388، ص 45)

 

هوبرونوناکا[2]: معتقدند که دانش عبارت است از اعتقاد و باوری که منجر به افزایش توان بالقوۀ پدیدها برای اقدامات و تصمیمات اثربخش می شود. (ابطحی ،صلواتی،1390، ص8 )

 

دانش عبارت است از :  اطلاعات درون ذهن افراد ، بدون یک فرد دانا و آگاه دانشی بوجود نخواهد آمد.( طالقانی ، 1388 ، ص45)

 

دانش عبارت است از استدلال درباره اطلاعات به منظور هدایت جهت انجام کار ، حل مساله ، اتخاذ تصمیم برای عمل کردن ، آموختن و یاد گرفتن .(طالقانی ،1388 ،ص 45)

 

 

2-1-3) مفهوم ارزش دانش:

امروزه مفهوم ارزش در بسیاری از سازمانها نامفهوم و اصطلاح گنگ و نامانوسی است  مانند: ارزش برقراری ارتباط با مشتری ، ارزشهای داراییهای مهارتها و دانش کارکنان ،ارزش ارتباطات سیاسی و اقتصادی بین المللی ، ارزش اطلاعات موجود در پایگاههای دادگان سازمان و ارزش داراییهای حقوق تالیفات یا مجوز ها و نمایندگیها  و ارزش سرمایه های مدیریتی  و ارزش وفاداری مشتریان به نام تجاری ، ارزیابی و طبقه بندی و تهیه تراز برای تعلق این سرمایه های هوشی کار بسیار پیچیده و مشکلی است. به همین دلیل است که حسابداران همواره از ارزیابی  و تهیه ترازنامه برای این چنین داراییهایی نادیدنی و نامحسوس پرهیز دارند . بهترین روش ارزیابیو عادلانه ترین آن تعریف واژه های ارزش دانش سازمان است .این ارزش عبارت از بها و سرمایه گذاری تطبیقی و مقایسه ای است که سایر سازمانها برای این دانش پرداخت می کنند.)مومنی،1390،ص 563)

 

 

 

2-1-4) انواع دانش:

بحث بر روی طبقه بندی انواع دانش بسیارحائز اهمیت است زیرا انواع مختلف دانش دارای کاربردهای گوناگونی در مدیریت دانش هستند وهمچنین مستلزم بکارگیری مدلهای بخصوص در مدیریت دانش می باشند.

2-1-4-1) نوناکا [3]دانش رابه 2دسته طبقه بندی می کند:

 

الف)دانش آشکار(صریح)[4]: دانشی است که عینی بوده و می تواند بصورت رسمی و زبان سیستماتیک بیان شود. این دانش دارای قابلیت کدگذاری و بیان از طریق گویش است.

ب)دانش نهفته (ضمنی)[5]: دانشی است که انتزاعی بوده و دست یابی به آن آسان نیست.این دانش از طریق تجربه ویادگیری عملی کسب می گردد و کدگذاری شده نیست.این دانش ، دانش نانوشته ی سازمان است که بیانگر میزان تجربه و مهارت کارکنان است .(ابطحی، صلواتی، 1390،صص 16-15)

 

 

2-1-4-2) ارسطو انواع دانش را برحسب مقاصد شان به سه دسته تقسیم کرده بود: دانش نظری که غایت آن فهم و تبیین چه چیزی پدیده هاست ، دانش ساخت دانستن ، چگونه ساختن و تولید اشیاء و پدیده هاست و دانش کارکرد که مرتبط با نحوه استفاده و کارکردن با پدیده هاست. دانش اخیر چیزی را نمی آفریند بلکه کامل می سازد و اداره می کند.(طالقانی ،1388،ص 50)

2-1-4-3) ماشلوپ[6] دانش را در5گروه دسته بندی کرده است:

1 – دانش عملی[7]: که در کارها اقدامات و تصمیم گیری های اشخاص مورد استفاده قرار می گیرد.دانش سیاسی ،دانش حرفه ای،دانش کسبوکار ودانش های تجربی دیگردراین طبقه قرار دارند.

 

2- دانش هوشی[8]: ارضاکنندۀ کنجکاوی های عقلانی و منطقی انسان است.این دانش به عنوان بخشی از دانش های انسان گرا تلقی می شود.

 

3- دانش روحانی(مقدس)[9]:با دانش مذهبی انسان درارتباط است وباعث جلوگیری انسان ازآلوده شدن به گناه می شود.

 

4- دانش غیرضروری[10] :خارج از علایق انسان است وبدون هدف حفظ ونگهداری می شود.

 

5- دانش سرگرمی (امور روزمره)[11] : به خاطر جنبه تفریحی و احساسات ،داشتن آن مطلوب است و شامل داستان ها،ضرب المثل ها،بازی ها، شایعات، اخبار،حوادث، اتفاقات ونظایرآن میشود.(سبحانی،محمدی ،محمدی فاتح،1391،صص17-16)

 

 

 

2-1-4-4)  لیدنروعلوی [12] در طبقه بندی انواع دانش به 4 نوع دانش اشاره کرده اند:

1- دانش نهفته که در زمینه اقدامات و تجارب افراد و تشکیل دهنده مدلهای ذهنی افراد است.

 

2- دانش آشکار که در مقایسه با دانش نهفته عمومیت بیشتری داشته و به راحتی قابل انتقال است.

 

3- دانش فردی که در وجود فرد نهفته است و ریشه دراقدامات فردی او دارد.

 

4- دانش گروهی دانشی است که در سیستم های اجتماعی وفرهنگی یک سازمان نهفته است.(ابطحی، صلواتی، 1390،صص 19-18)

 

 

 

[1]-Ernest andyoung

[2]– Huber & Nonaku

[3]– Nunaka

[4]– Explicit khowledge

[5]-Tacit  khowledge

[6]– machlup

[7]-Practical

[8]-Intellectual

[9]-Spirtual

[10]– Unwanted

[11]– small talk

[12]-Leidner &SAlavi