–  تعریف تحقیقات بازاریابی

تعاریف متعددی از تحقیقات بازاریابی مطرح گردیده است که در ذیل به برخی از آنها می پردازیم.

انجمن تحقیقات بازار (1999)، تحقیقات بازاریابی را به صورت : جمع آوری و تحلیل داده های حاصل از نمونه های نرمال یا سازمانی بر اساس ویژگی ها، رفتار، مشخصه ها، عقاید یا دارائیهایشان تعریف می کند. در طرفی دیگر انجمن بازاریابی آمریکا (1961) جمع آوری، ثبت و تحلیل سیستماتیک داده ها بر اساس مسائل در بازاریابی کالاها و خدمات را تعریفی از تحقیقات بازاریابی می داند.

در کتاب روستا و همکاران (1374) تعریف دیگری نیز بیان شده است که عبارت است از روشی عینی ، منظم و منسجم که از طریق آن اطلاعات لازم و مناسب برای تصمیم گیری مدیر بازاریابی فراهم می گردد .

گرین و تول[1](1998) نیز تعریفی را از تحقیقات بازاریابی ارائه کرده اند: جستجوی هدفمند و منظم و تحلیل اطلاعات مرتبط با شناسائی و حل هر مسئله در زمینه بازاریابی است.

کلمات کلیدی در این تعریف عبارتند از : منظم، هدفمند و تحلیل. تحقیقات بازاریابی به شکل منظم و هدفمند به جستجوی اطلاعات در محیط می پردازد. این بدان معناست که یک طرح تحقیق دقیق ،در هر مرحله از تحقیق توسعه داده می شود .یک طرح تحقیق تنها در صورتی مناسب است که ویژه و خاص باشد و هدفگذاری به منظور حصول اطمینان از نتایج تحقیق ضروری و لازم است .محققان بازاریابی می بایست شیوه های علمی را بکار گیرند ، ویژگی شیوه های علمی در آن است که تحقیق را تا آن جایی که ممکن است از قضاوت های شخصی، تذکره ها و عقیده هایی که در بیان فرضیات و گزاره های تحقیق صورت می گیرد مصون بدارد. در واقع تجربه واقعی نقش مهمی دارد.

سومین اصطلاح کلیدی در تعریف تحقیقات بازاریابی تجزیه و تحلیل می باشد، وظیفه محققان بازاریابی حرکت در ماورای جمع آوری داده ها می باشد.زیرا لازم است داده ها را از لحاظ اینکه چه معنایی برای سازمان دارد ، تفسیر نمایند. تنها دانستن آنکه 60 % از مصاحبه شوندگان محصول الف بهتر از ب می باشد کافی نیست و ارزش کمی دارد؟ از این رو سازمان نیازمند پاسخ به مسائل از طریق این داده ها است.داده ها همچون مواد اولیه ای هستند که می بایست به اطلاعات تبدیل شوند قبل از اینکه جهت تصمیم گیری مورداستفاده قرار گیرند. فرآیند تبدیل داده به اطلاعات از طریق تحلیل صورت می گیرد.

مالهاترا (2000) بر این باور است که تحقیقات بازاریابی عبارتست از شناسایی، جمع آوری، تحلیل و انتشار هدفمند و سیستماتیک اطلاعات و حل مسائل و فرصت ها در بازاریابی .چندین جنبه از این تعریف مهم می باشد اول اینکه، تحقیقات بازاریابی فرآیندی سیستماتیک است ، بنابراین برنامه ریزی سیستماتیک در تمام مراحل فرآیند تحقیق بازاریابی لازم و ضروری می باشد و دستورالعمل به کار رفته در هر مرحله از لحاظ روش شناسی معتبر و منطقی، مستند و به میزان زیادی متحمل و برنامه ریزی شده می باشد. تحقیقات بازاریابی شامل شناسایی، جمع آوری، تحلیل و انتشار اطلاعات می گردد هر مرحله از این فرآیند از اهمیت فراوانی برخوردار است. مشکل و یا فرصت تحقیقات بازاریابی شناسایی و تعریف می گردد و سپس تعیین می شود که چه اطلاعاتی برای بررسی آنها نیاز می باشد. از آنجائیکه هر فرصت بازاریابی در یک مشکل تحقیقی که باید مورد بررسی قرار گیرد، تفسیر و ترجمه می گردد، اصطلاح مسئله وفرصت به صورت قابل معاوضه ای استفاده می شوند. تحقیقات بازاریابی می بایست هدفمند باشند. آنها برای تهیه اطلاعات جاری که بیان درستی از امور فعلی محیط می باشد بکار می روند.

 

2 1 2 وظایف تحقیقات بازاریابی

برای تحقیقات بازاریابی وظایفی نیز بیان شده است. عمل گرایی در برابر بهبود دانش (اسلاتر و نارور، 2000)، استراتژیک در برابر تاکتیک (رافائل و پارکت[2]، 1991)، ریسک شناسی در مقابل فرصت شناسی (شرمن، 1991)، تعیین جهت  استراتژیک، تحلیل فرصت، نظارت و کنترل (رابرت، 1992) و حتی نقشی به عنوان بهبود به منظور پیروزی در مبارزات (کوکلین[3]، 1999) . به طور سنتی، نقش تحقیقات بازاریابی برای حمایت نمودن از تصمیم گیری استراتژیک می باشد (هاملین[4] 2000) .پژوهشگران بازاریابی به منظور شناسایی توان بالقوه بازار، سهم بازار، میزان رضایت مشتری، رفتار خریدار و همچنین درباره شیوه های قیمت گذاری، نوع محصول، توزیع و گسترش فروش نیز مطالعه و تحقیق می کنند (کاتلر[5]1383).

از وظایف دیگر تحقیقات بازاریابی آن چیزی است که آکر[6] (2005) به آن اشاره می کند، آکر بر این باور است که تحقیقات بازاریابی نه تنها باید به تهدیدات و فرصت های محیطی پاسخ دهد بلکه بیشتر باید بر جهت گیری به منظور دستیابی به مزیت پایدار تاکید کند. نقش تحقیقات بازاریابی، برقراری پیوند بین مشتری یا مصرف کننده و سازمان از طریق اطلاعات است ، از این اطلاعات برای شناسایی و بیان مسائل بازاریابی، ارائه، اصلاح و ارزیابی امور، پیگیری فعالیت ها و درک بهتری از بازاریابی به منزله یک فرآیند استفاده می شود (روستا و همکاران، 1374).

تحقیقات بازاریابی تصمیم گیری نمی کند و موفقیت را تضمین نمی کند. مدیران بازاریابی ممکن است توصیه هایی را از متخصصان تحقیقات بازاریابی دریافت کنند؛ اما تصمیم گیرنده نهایی مدیران بازاریابی هستند نه محققان بازاریابی، تحقیقات بازاریابی می بایست مسیرهای فعالیت و احتمال موفقیت در بکارگیری آنها را تضمین کند. در واقع، در بیانی روشنتر، تحقیقات بازاریابی به شناخت محیطی که بازاریابی در آن اتفاق می افتد، می پردازد.

تحقیقات بازاریابی فرآیند جع آوری و تفسیر اطلاعات پیرامون مصرف کنندگان فعلی و بالقوه می باشد. تحقیقات از آن جایی که گاهی اوقات رفتار خرید قابل پیش بینی نمی باشد، ضرورت پیدا می کند و اگر یک بازاریاب در تعیین میزان علاقه و انگیزه مصرف کنندگان شکست بخورد، بازاریاب ممکن است به فروش محصول یا خدماتی که برای مصرف کنندگان بازار هدف نامناسب است اقدام نماید. میزان علاقه و انگیزه  مصرف کنندگان توسط تحقیقات بازاریابی تعیین می گردد. مردم ممکن است تنها بعد از اینکه به وقت مزایا و ویژگی های یک محصول را بررسی کردند آنرا بخرند. آنها ممکن است بعد از دیدن یک آگهی تبلیغاتی خراب، آن محصول را بیشتر و بیشتر بخرند و یا آنها ممکن است با مشاوره از دوستان و آشنایان و یا تنها از سر هوس و بدون هیچ گونه شناختی آنرا بخرند.

بنابراین تحقیقات بازاریابی تلاش می کند تا الگوهای خرید را درک کرده و توضیح دهد به گونه ای که استراتژی بازاریابی شرکت بتواند بیشترین مصرف کننده را به ازای هر دلار صرف شده در بازاریابی جذب کند.

[1] – Green and Tull

[2] – Raphael and Parket

[3] – Kulkin

[4] – Hamlin

[5] -Katler

[6] -Acker