تعریف ارتباطات//پایان نامه درمورد مهارت ارتباطی مدیران

مسئولیت ایجاد ارتباطات صحیح در سازمان بر عهده مدیریت است. از این رو مدیران باید از کم و کیف فرایند ارتباطی آگاه باشند و نحوه برقراری ارتباطات موثر را بدانند به این ترتیب یکی ازمهمترین مهارتهای مدیران عصر حاضر، مهارتهای ارتباطی است و لازم است نسبت به آن توجه ویژه ای صورت گیرد. (مرتضوی، مهربان،1383)

2-2-1 تعریف ارتباطات

در باره ارتباطات تعاریف گوناگونی وجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم زیرا در مضمون، هریک به ما در درک اینکه آنها چه اهدافی را دنبال می نمایند کمک می کند. (قاسمی،1390،ص403)

تعاریف ارتباطات بین فردی مستلزم داشتن ویژگیهای زیر است:

  1. ارتباطات از یک فرد به فرد دیگر
  2. ارتباطاتی که چهره به چهره است

در هر دوصورت محتوای ارتباطات ویژگیهای شخصی افراد و نقشهای اجتماعی و روابط بین آنها را منعکس می کند. (Sethi&Seth, 2009)

  • ارتباطات فرایندی است آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته؛ که از طریق آن احساسات و نظرات به شکل پیامهای کلامی یا غیر کلامی بیان شده ، سپس ارسال، دریافت و ادراک می شوند. (رضا زاده گلی، 1387؛ 35)
  • ارتباطات عبارت است از مبادله اطلاعات بین دو یا چند نفر از طریق علائم مشترک. به عبارت دیگر عبارت است از کلیه فعالیتهای گفتاری، نوشتاری و کرداری (حرکتی ) که برای انتقال معنی و مفهوم یا اثر گذاری و نفوذ بر دیگران بکارگرفته می شود. (نصیری پور و همکاران،1388)

مهارتهای ارتباطی به منزله آن دسته از مهارتهایی هستند که به واسطه آن افراد می توانند درگیر تعاملهای بین فردی و فرایند ارتباط شوند؛ یعنی فرایندی که افراد در طی آن، اطلاعات، افکار و احساسات خود را از طریق مبادله پیامهای کلامی و غیر کلامی با یکدیگر در میان می گذارند.(یوسفی،1385)

حتما بخوانید :   ابعاد شخصيت برند -:پایان نامه درباره وفاداري به برند