تعاريف روابط عمومي:پایان نامه درباره کارایی روابط عمومی

مقالات و پایان نامه ها

        بررسي برخي تعاريف روابط عمومي:

تعاريف متعددي از روابط عمومي در نشريات و کتاب هاي مختلف ارائه شده است ازجمله تعاريف مطرح شده به شرح ذيل مي باشد:

اسکات.ام.کاتليپ و آلن.اچ سنتر(1984)) درکتاب روابط عمومي

موثر: روابط عمومي عبارت است از انتقال و تجزيه و تحليل اطلاعات و نظرات مديريت موسسه به مخاطبان آن و انتقال تجزيه و تحليل اطلاعات و نظريه هاي اين گروه ها به مديريت به منظور ايجاد همسويي و هماهنگي در علايق و منافع.

انجمن بين المللي روابط عمومي ،(ايپرا)که در سال 1955 متشکل از انجمن هاي ملي و کارشناسان روابط عمومي به وجود آمده است در ماه مه 1960 براي روابط عمومي چنين تعريفي را پيشنهاد مي کند: ( روابط عمومي بخشي از وظايف مديريت سازمان است،عملي است ممتد،مداوم و طرحي ريزي شده که از طريق آن افراد و سازمان مي کوشند تا پشتيباني،تفاهم و همکاري کساني را که با آنها سروکار دارند و يا در آينده سروکار خواهند داشت به دست مي آورند و با اقدامات ارتباطي و تدابير ديگر به خلق گرايش هاي مطلوب بپردازند و گرايش هاي مخالف را از ميان برداند،(مير سعيد قاضي،29:1370).

جان مارستن (1963) : روابط عمومي ارتباط قانع کننده و از روي نقشه براي تاثير در گروهي از مردم است که معني و مقصدي در تاثير به آنان موجود باشد (نطقي،155،1346) .همچنين آن دسته از اعمال مديريت است که مدير به دستياري آن،برخورد و رفتار عامه و فرد ويا موسسه مزبور باشد، تعيين برنامه عمل و فعاليت ارتباطي خود را به منظور حسن تفاهم و قبولي جامعه مطرح مي کند(همان:158).

هارلو(1964) از پيشگامان روابط عمومي در جهان :(روابط عمومي عبارت از دانشي است که توسط آن،سازمان ها آگاهانه مي کوشند به مسئوليت اجتماعي خويش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمايت کساني را که براي موسسه اهميت دارند،بدست آورند (ميرسعيدقاضي 29،1370) .

درکنگره جهاني سال 1978 روابط عمومي که در شهر مکزيکو برگزار شد تعريف زير به تصويب متخصصان اين رشته که از سراسر جهان گرد آمده بودند رسيد:روابط عمومي کاربردي عبارت است از هنر و دانش اجتماعي تجزيه و تحليل گرايش ها ،پيش بيني آثار آنها، مشورت با روساي موسسات و تهيه و اجراي برنامه هاي عملي که هم در جهت منافع موسسه و هم همگان باشد(مارانتز کوهن، 15،1376).

جميز گرونيک(1984):روابط عمومي، مديريت ارتباط ميان يک سازمان و همگان هايي است که با آن سروکاردارند.(ويندال،159،1376).

لانگ و هازلتون(1987):روابط عمومي،کارکرد ارتباطي مديريت است که از طريق آن سازمان ها با محيط خود سازکار مي شوند،آن را اصلاح مي کنند و تغيير مي دهند يا آن را حفظ مي کنند تا به اهداف سازماني دست يابند(همان ، 159).

آنتوني کارتيس(2011): روابط عمومي پروژه يا برنامه اي پايدار براي ايجاد ونگه داشتن حسن نيت متقابل است.

روابط عمومي،مجموعه اي از عمليات ارتباطي آگاهانه مبتني بر برنامه و تحقيق است که با استفاده از شيوه هاي علمي و هنري به دنبال ارتباط با مردم و اطلاع يابي از نظرهاي آنان،تجزيه و تحليل گرايش هاي مخاطبان و افکار عمومي به منظور گفت و گو با آنان براي رسيدن به تفاهم به کاربرد روش ها و ابزارهاي ارتباطي نوشتاري،گفتاري ،ديداري و شنيداري است.( سفيدي،15،1385).

ادوارد برنيز مي گويد:

 

روابط عمومي عبارت است از :

  • اطلاعاتي که به مردم داده مي شود.
  • تلاش هايي ترغيبي به منظور تغيير نگرش،گرايش ها و رفتار مردم
  • کوشش در همبسته ساختن نگرش ها و اندام هاي يک سازمان با مخاطبان خود و متقابلاً نگرش ها و اقدامات مخاطبان با سازمان (کوهن،11،1376).

چارلز پلکرد:روابط عمومي را کوشش صادقانه انسان در اشاعه نيکي و محبت مي داند(حبيب زاده،116،1390) .