تعاريف روابط عمومي:پایان نامه درباره کارایی روابط عمومی

        بررسي برخي تعاريف روابط عمومي:

تعاريف متعددي از روابط عمومي در نشريات و کتاب هاي مختلف ارائه شده است ازجمله تعاريف مطرح شده به شرح ذيل مي باشد:

اسکات.ام.کاتليپ و آلن.اچ سنتر(1984)) درکتاب روابط عمومي

موثر: روابط عمومي عبارت است از انتقال و تجزيه و تحليل اطلاعات و نظرات مديريت موسسه به مخاطبان آن و انتقال تجزيه و تحليل اطلاعات و نظريه هاي اين گروه ها به مديريت به منظور ايجاد همسويي و هماهنگي در علايق و منافع.

انجمن بين المللي روابط عمومي ،(ايپرا)که در سال 1955 متشکل از انجمن هاي ملي و کارشناسان روابط عمومي به وجود آمده است در ماه مه 1960 براي روابط عمومي چنين تعريفي را پيشنهاد مي کند: ( روابط عمومي بخشي از وظايف مديريت سازمان است،عملي است ممتد،مداوم و طرحي ريزي شده که از طريق آن افراد و سازمان مي کوشند تا پشتيباني،تفاهم و همکاري کساني را که با آنها سروکار دارند و يا در آينده سروکار خواهند داشت به دست مي آورند و با اقدامات ارتباطي و تدابير ديگر به خلق گرايش هاي مطلوب بپردازند و گرايش هاي مخالف را از ميان برداند،(مير سعيد قاضي،29:1370).

جان مارستن (1963) : روابط عمومي ارتباط قانع کننده و از روي نقشه براي تاثير در گروهي از مردم است که معني و مقصدي در تاثير به آنان موجود باشد (نطقي،155،1346) .همچنين آن دسته از اعمال مديريت است که مدير به دستياري آن،برخورد و رفتار عامه و فرد ويا موسسه مزبور باشد، تعيين برنامه عمل و فعاليت ارتباطي خود را به منظور حسن تفاهم و قبولي جامعه مطرح مي کند(همان:158).

هارلو(1964) از پيشگامان روابط عمومي در جهان :(روابط عمومي عبارت از دانشي است که توسط آن،سازمان ها آگاهانه مي کوشند به مسئوليت اجتماعي خويش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمايت کساني را که براي موسسه اهميت دارند،بدست آورند (ميرسعيدقاضي 29،1370) .

حتما بخوانید :   اعتماد سرمایه گذاران،پایان نامه رابطه آگاهی بابهره وری شرکت ها

درکنگره جهاني سال 1978 روابط عمومي که در شهر مکزيکو برگزار شد تعريف زير به تصويب متخصصان اين رشته که از سراسر جهان گرد آمده بودند رسيد:روابط عمومي کاربردي عبارت است از هنر و دانش اجتماعي تجزيه و تحليل گرايش ها ،پيش بيني آثار آنها، مشورت با روساي موسسات و تهيه و اجراي برنامه هاي عملي که هم در جهت منافع موسسه و هم همگان باشد(مارانتز کوهن، 15،1376).

جميز گرونيک(1984):روابط عمومي، مديريت ارتباط ميان يک سازمان و همگان هايي است که با آن سروکاردارند.(ويندال،159،1376).

لانگ و هازلتون(1987):روابط عمومي،کارکرد ارتباطي مديريت است که از طريق آن سازمان ها با محيط خود سازکار مي شوند،آن را اصلاح مي کنند و تغيير مي دهند يا آن را حفظ مي کنند تا به اهداف سازماني دست يابند(همان ، 159).

آنتوني کارتيس(2011): روابط عمومي پروژه يا برنامه اي پايدار براي ايجاد ونگه داشتن حسن نيت متقابل است.

روابط عمومي،مجموعه اي از عمليات ارتباطي آگاهانه مبتني بر برنامه و تحقيق است که با استفاده از شيوه هاي علمي و هنري به دنبال ارتباط با مردم و اطلاع يابي از نظرهاي آنان،تجزيه و تحليل گرايش هاي مخاطبان و افکار عمومي به منظور گفت و گو با آنان براي رسيدن به تفاهم به کاربرد روش ها و ابزارهاي ارتباطي نوشتاري،گفتاري ،ديداري و شنيداري است.( سفيدي،15،1385).

ادوارد برنيز مي گويد:

 

روابط عمومي عبارت است از :

  • اطلاعاتي که به مردم داده مي شود.
  • تلاش هايي ترغيبي به منظور تغيير نگرش،گرايش ها و رفتار مردم
  • کوشش در همبسته ساختن نگرش ها و اندام هاي يک سازمان با مخاطبان خود و متقابلاً نگرش ها و اقدامات مخاطبان با سازمان (کوهن،11،1376).

چارلز پلکرد:روابط عمومي را کوشش صادقانه انسان در اشاعه نيکي و محبت مي داند(حبيب زاده،116،1390) .