تحلیل زبانی سرود انگد روشنان مانوی- قسمت ۲۴

فایل های دانشگاهی

۳
a:        
ud mas axSadAg nE windEnd yAwEdAn
b:           
ud kEZ nE ast kE-San narah bar wiSAhA
They will nevermore find one to pity them. None will open for them the gate of hell.
دیگر بار بخشنده‌ای جاودان نیابند و کسی نیست که دروازه دوزخ را برایشان بگشاید.
۴
a:         
ud bawEnd sUgwArIg pad harwIn winOhag
b:         
nArEnd ud abxrOsEnd aZ band yAwEdAn
They will be seared with sorrow amid all the quakings. They will groan and shriek at (their) bondage for ever.
در [میان] همه لرزش‌ها سوگوار باشند و تا ابد در غل و زنجیر نالند و خروشند.
۵
a:      ?        
ud nE ast kE niGOSA … ud abaxSAhAa bar hawIn
b:      [ ]  
wasnAD ………… wigAniSn
There is none who will hear (?) and have mercy upon them, for the sake of …. destruction.
کسی نیست که بشنود…. و بر آنان ببخشاید. به دلیل …….. ویرانی.
۶
a: …………    
………. wiDeftagIft abGust bawEd
b: [      
……… padGirwEnd pAdiSnOhr
…. deception (?) will be laid bare …. they will receive (their) reward.
…….. فریبکاری آشکار شود. …. مجازات خود بپذیرند.
۷
a: …………  [ ]   
……… hawIn pad Zafr
b: …………  [  ..] 
…………
…. those in the abyss…
…. آنان در مغاک ….
(Three verses missing)
سه بند از بین رفته است.
۱۱
a:         
ud bawA SAdzirD pad im rOZ izGAm
b:         
cE absist yObahr ud harwIn tO udaZan
Be glad of heart on this day of departing, [for] sickness is ended, and all thy rigours.
به این روز عروج شادمان باش که بیماری و همه سختی‌های تو به پایان رسید.
۱۲
a:         
ud bEh uzihA aZ im daBgarI
b:           
cE kird ay tand pad tang pad maran diZwArIft
And thou shalt go forth out of this deceiver, which has made thee faint through distress and the agony of death.
از این نیرنگ، بیرون روی چرا که با تنگی و دشواری مرگ ناتوان کرده شدی.
۱۳
a:         
ud nihaxt ay O Zafr cE harwIn ASOB
b:        
ud kird ay wardag pad harwIn wyAgAn
Thou wast held back within the abyss, where all is turmoil; thou wast made captive (?) in every place
به مغاکی نگه داشته شدی که همه آشوب است و به همه مکان‌ها اسیر کرده شدی.
۱۴
a:       
ud AGOst ay pad harwIn AZOn
b:         
ud bUd ay wigandag pad harwIn SahrestAn
Thou wast suspended amid all rebirths. Thou hast suffered ravage amid all cities.
در همه زندگی‌های جدید آلوده کرده شدی و در همه شهرها نابود شده بودی.
۱۵

 

برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *