تحلیلگر هوشمندی:پایان نامه درمورد هوشمندی رقابتی

مقالات و پایان نامه ها

رهیافت‌های تحلیلگر هوشمندی

 

نوع تحلیلگر حالت ذهنی روش‌ها
1-مبارزه طلب ذهنیت جنگ طلبانه

جنگ بیرحمانه علیه اطلاعات نادرست

نزاع جعلی

موقعیت تدافعی

روش‌های پیچیده(مانند روش‌هایی که در عملیات جنگی استفاده می‌شود)

روش‌های متغیر(بعضا اخلاقی)

استفاده از منابع نامحدود و مهم

تیم رهبران

2-تهاجمی مامور سرویس‌های جاسوسی

پژوهشگر سریع داده

شکارچی اطلاعات استراتژیک

منابع مهم

حرفه‌ای گرایی

دیده‌بان، کسی که به اطلاعات انسانی ارزش می‌افزاید.

3-فعال مشاهده‌گر اطلاعات منابع محدود
4-انفعالی آینده نگر پاسخ به حملات رقبا بودجه‌های بسیار محدود
5-نگرش در خواب رفتگان هیچ اطلاعاتی ندارد کور، منفعل ذهنی

 

 

2-1-2-10- مدیریت هوشمندی رقابتی

هوش راهبردي تحليل گرایانه است و دررابطه‌ی با اين موضوع است كه چه چيزي امكان پذيراست نه اين كه چه چيزى روى داده است.  با توجه به اين كه نقطه شروع هوش رقابتي اهميت تعريف نكات كليدي هوش دانسته شده است، كانون توجه به پايان فرآيند  (يعني گزارش اطلاعات و دانش رقابتي به دست آمده از فرايند هوش رقابتي) معطوف مي‌گردد (Heppes and Adeline,2009). در اين‌جا بايستي اندكي وقت صرف گردد و به بازخورد و ارتباطات پرداخته شود. اثربخش‌ترين گونه‌هاي هوش رقابتي تقريبا يك سوم دوره عمر خود را به بخش پاياني و تهيه بازخورد و ارتباطات با كاربران می‌پردازند. اين به دليل اهميت موضوع مي‌باشد. از اين رو مديريت پروژه‌ی هوش رقابتي در فاز پاياني كوشش مي‌كند، دستاوردها را درست به دست كساني بسپارد كه در آن لحظه براي تصميم‌گيري بدان نياز دارند. در چنين شرايطي حتي گونه‌هاي ساده بازخورد و ارتباطات مانند تاخيرهاي ناگهاني، ناتواني در رسيدن به نتايج پاياني و ديگر بروزرسانى‌هايى كه كاربر نهايى هوش رقابتي به آن نياز دارد، نیز مهم هستند(Pamela and Consulting,2010).  نكته مهم ديگري كه بايد بدان توجه شود، شناخت كاربر نهايى است. آيا مشتري هوش رقابتي، يك تحليلگر است؟ آيا كسي است كه با تصميم‌هاي ناگهاني سر و كار دارد و وقت اندكي براي تحليل دارد؟ اگر پروژه هوش رقابتي براي تصميم‌گيري سريع به كار خواهد رفت، بايستي گزارش و پيشنهادهاي خود را خيلي روشن، كوتاه و بدون پوشش و در گفته هاي مشخص بدست داد. از طرف ديگر، اگر گزارش و پيشنهادها براي ارزيابي يك تصميم مهم بكار گرفته مي‌شود، بايستي در آن به گزينه‌هاي گوناگون و پيامدهاي هر يك اشاره شود. نكته‌ی كليدي در اينجا، توجه كردن به نيازها و انتظارات تصميم گيرنده است. هيچ گاه به كاربران متعددى كه داراي نيازهاي اطلاعاتي گوناگون هستند، نبايستى به يك چشم نگريسته شود. هوش رقابتي خوب با اين موضوع بدرستى كنار مي‌آيد(Mcgonagle and Vella,2002).

اين مهم است كه روي يافته هاي معناداري كه در پشت كارهاي طاقت فرسا نهفته است؛ تمركز شود. اگر كاربران به اطلاعات بيشتري نياز دارند، هميشه بايد منابع و مراجع گوناگوني كه اطلاعات و دانش از آن گرفته شده اند، فهرست شوند. افزون بر آن لازم است تا گزارش هوش رقابتي درباره‌ی رهيافت نتايج و اين كه چگونه چنين دستاوردهايي بدست آمده‌اند، اطلاعاتي را در برداشته باشد. كاربران هوش رقابتي بسيار تحليل گرانه و نكته سنج و با هوش هستند و اغلب پرسش‌هايي در باره روايي و اعتبار رويكردي كه با آن موضوع كليدي هوش حل شده است، مي‌پرسند. پس باید اطمينان پيدا کرد كه رويكردهاي تحليلي، منابع اطلاعات و پيش فرض‌هاي ويژه‌اي كه برمبناي آن‌ها پيشنهادات بدست آمده‌ا‌ند، خوب تشريح شده‌اند(مشبکی، رضوانیان زاده و خرمگاه،1390).