تاثیر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در …

پایان نامه ارشد

1-5 پرسشهای پژوهش
این پژوهش در صدد پاسخگویی به پرسش زیر است که فرضیهی پژوهش نیز در راستای آن شکل گرفته است.
قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیشبینی سود آتی چه تاثیری دارد؟
1-6 فرضیههای پژوهش
فرضیهی پژوهش به شرح زیر میباشد:
قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیشبینی سود آتی تاثیر دارد.
1-7 روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف در زمرهی پژوهشهای کاربردی است زیرا نتایج آن به حل یک مساله یا مشکل کمک میکند. و از لحاظ تعیین رابطهی علی بین دو متغیر و با توجه به اینکه دادههای مورد استفاده در آن تاریخی است از نوع علی پس رویدادی میباشد.
1-8 جامعهی آماری و انتخاب نمونه
جامعهی آماری پژوهش حاضر کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1382 تا 1392 میباشد.
در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک برای انتخاب نمونه استفاده شده است. معیارهای اعمال شده برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  1. شرکت از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1392در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  2. شرکت در طول دورهی مورد بررسی وقفهی معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشد.
  3. سال مالی شرکت به 29 اسفند ختم شود و در طول دورهی مورد بررسی، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
  4. شرکت جزء بانکها و موسسات مالی (لیزینگها، بیمه، موسسات سرمایهگذاری و واسطهگریها) نباشد.
  5. شرکتهای عضو نمونه باید اطلاعات لازم برای محاسبهی متغیرهای تحقیق را داشته باشند.

با اعمال محدودیت های بالا، حدود 96 مورد از شرکتهای عضو بورس به عنوان نمونهی پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
لازم به ذکر است که روش انتخاب شرکتهای عضو نمونه در فصل سوم تحت جدول (3-1) و نام صنایع موجود در نمونه و شرکتهای عضو آنها به تفصیل در پیوست (الف) آورده شده است.
1-9 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژگان تخصصی پژوهش
قابلیت مقایسهی صورتهای مالی: طبق بیانیهی شمارهی 2 مفاهیم استانداردهای حسابداری مالی اطلاعات حسابداری در صورتی میتواند از قابلیت مقایسه برخوردار باشد که بر اساس روشها و تکنیکهای مشابه (رعایت یکنواختی) در سالهای مختلف اندازهگیری و با بکارگیری رویهی یکسان (ثبات رویه) نتایج مورد بررسی قرار گیرد(همتی،1386).
بازده سهام: بازده عبارت است از نسبت کل عایدی (ضرر) حاصل از سرمایهگذاری در یک دورهی معین، به سرمایهای که برای به دست آوردن فایده در ابتدای دوره مصرف گردیده است(دستگیر و خدابنده، 1382).
سرمایهگذاران درصدد تخصیص بهینهی سرمایه و کسب حداکثر بازدهی هستند. به همین دلیل همواره در جستوجوی عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام هستند.
سود: سود معیاری برای اندازهگیری کارایی مدیریت، انعطافپذیری مالی و توان عملیاتی پیشبینی آتی و توزیع سود سهام آتی و معیاری برای اندازهگیری دستاوردها، بازده سرمایهگذاریها و نیز برای تصمیمگیری مدیریت و سایر استفادهکنندگان میباشد. تفاوت بین درآمدها و هزینهها طی یک دورهی حسابداری معین که معرف افزایش خالص در حقوق صاحبان سهام و ناشی از فعالیتهای انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول و قواعد حسابداری شناسایی و اندازهگیری شود را سود خالص حسابداری گویند. سود حسابداری براساس معاملات و رویدادهای واقع شده با تبعیت از اصل تحقق اندازهگیری میشود(همتی، 1386).
پیشبینی سود: پیشبینی سود توسط مدیران و خصوصیات آن، نشانهای از ارائهی اطلاعات خصوصی مدیران و یا تایید ادعاهای آنها میباشد. این علامت به سرمایهگذاران کمک میکند تا رابطهی بین پیشبینی مدیر و سود آینده را بهتر درک کنند و در نتیجه اوراق بهادار را به درستی قیمتگذاری کنند(رحمانی و همکاران، 1391).
ضریب واکنش سود[10]: ضریب واکنش سود، واکنشهای مختلف بازار را به اطلاعات سود به این ترتیب که یک ضریب واکنش سود بازده غیرمنتظرهی بازار را در واکنش به اجزای غیرمنتظرهی سود گزارش شده توسط شرکتی که اوراق را منتشر کرده است اندازهگیری میکند(خوش طینت و فلاح جوشقانی، 1385).
ضریب واکنش سود آتی: رابطهی بین بازده و سود آینده را ضریب واکنش سود آتی مینامند. خصوصیات مختلف پیشبینی سود میتواند برای پیشبینی سود آینده مورد استفاده قرار گیرد. هر چه خصوصیات پیشبینی بهتر باشد، توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آینده بیشتر میشود و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در مورد سود آینده را افزایش میدهد در نتیجه ضریب واکنش سود آینده بیشتر میشود(رحمانی و همکاران،1391).
1-10 ساختار پایاننامه
چارچوب فصلهای پژوهش به شرح زیر میباشد:
در این فصل ابتدا مقدمهای کوتاه در مورد کلیات عنوان پژوهش بیان شده و سپس در بیان مسئله به توضیحاتی در مورد تاثیر قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیشبینی سود آتی اشاره شده است در مورد ضرورت انجام، اهداف، پرسش، فرضیه، جامعه، نمونهی آماری، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژگان تخصصی پژوهش نیز توضیحاتی ارائه شده است.
در فصل دوم نیز مقدمه، مبانی نظری پژوهش از جنبههای مختلف، پیشینهی خارجی و داخلی پژوهش و خلاصهی فصل دوم بیان شده است.
در فصل سوم؛ مقدمه، روش پژوهش، فرضیههای پژوهش، جامعهی آماری، نمونهی آماری، روش گردآوری دادهها، ابزار گردآوری و تحلیل اطلاعات، مدل شماتیک، شیوههای تجزیه و تحلیل دادهها، آزمون فرضیهها و در آخر خلاصهی فصل سوم اشاره شده است.
در فصل چهارم؛ مقدمه، شاخصهای توصیفی متغیرها، آزمون فرضیهها، تجزیه و تحلیل آزمون فرضیهها و خلاصهی فصل چهارم بیان شده است.
در فصل پنجم؛ مقدمه، تحلیل نتایج آزمون فرضیهها، نتیجهگیری کلی، محدودیتهای انجام پژوهش، پیشنهادات حاصل از پژوهش، خلاصهی فصل پنجم، منابع و چکیدهی انگلیسی ارائه شده است.
فصل دوم:
مبانی نظری