هاسمن

مقدار آماره

28/108

سطح معنی داری

000/.

دوربین واستون

17/2

معنی داری مدل

مقدار آماره

3.36

سطح معنی داری

000/.

ضریب تعیین تعدیل شده

301/0

با توجه به جدول 4-11:
سطح احتمال آزمون افلیمر برابر با 000/. میباشد که کمتر از 5 درصد است و دادهها از نوع تابلویی(پنل دیتا) مورد پذیرش واقع میشود. همچنین چون سطح معنیداری آزمون هاسمن کمتر از 5 درصد است لذا بیانگر ثابت بودن اثرات عرض از مبدأ میباشد.
لازم به ذکر است که تخمین نهایی مدل پس از رفع خودهمبستگی سریالی و ناهمسانی ارائه شده است. همچنین مقدار آمارهی دوربین واتسون(در مدل پس از رفع خودهمبستگی سریالی در نرمافزار ایویوز) بین یک و نیم الی دو و نیم است و بیانگر عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اول میباشد.
سطح معنی داری آماره f، برابر با 000/. بوده و کمتر از 5 درصد میباشد بنابراین میتوان گفت که مدل در حالت کلی معنیدار میباشد.
ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 30 درصد میباشد، بیانگر این مطلب است که متغیر وابسته30 درصد به متغیرهای مستقل موجود در مدل وابسته بوده و 70 درصد به سایر متغیرها وابسته است که در مدل فوق در نظر گرفته نشدهاند.
متغیرهای Xit-1 ، Xit3، COMPit ، COMPit × Xit-1و COMPit × Xit3 دارای ضرایب مثبت هستند. به این معنی که دارای رابطهی مستقیمی با متغیر وابسته هستند و چون سطح معنیداری آنها کمتر از 5 درصد است با اطمینان 95 درصد میتوان گفت که به لحاظ آماری معنیدار هستند.
مثبت و معنیدار بودن ضریب COMPit × Xit3 نیز نشان میدهد که فرضیهی پژوهش با اطمینان 95 درصد در مدل بدون حضور متغیرهای کنترلی تایید میشود.
4-8-2 آزمون فرضیهی پژوهش با مدل نهایی
جهت آزمون دیگر، متغیرهای کنترلی بیشتری را به مدل اول اضافه میکنیم. مدل تعدیل شدهی دوم به صورت زیر میباشد.
= b0 + b1 Xit-1 + b2 + b3 Xit3 + b4 Rit3 + b5 + b6× Xit-1 + b× + b8 × Xit3 + b9 × Rit3++ Sizeit×+ Sizeit× + Sizeit× +Lossit+Lossit×+Lossit×+Lossit×+Growthit+Growthit×+Growthit×+Growthit×+Earnstdit+Earnstdit×+Earnstdit×+Earnstdit×+ εit
جدول4-12 برآورد مدل دوم با رویکرد پنل دیتا و با اثرات ثابت عرض از مبدأ بعد از رفع ناهمسانی و خودهمبستگی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.