تاثیر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در …

2-2-10 ویژگیهای پیشبینی سود…………………………………………………………………………………….30
2-2-11 نگرانی مدیران در مورد پیشبینی و گزارشهای فصلی سود……………………………………..31
2-2-12 بازده سهام………………………………………………………………………………………………………….32
2-2-13 رابطهی بازده و قیمت سهام………………………………………………………………………………….35
2-2-14 رابطهی بازده و سود سهام……………………………………………………………………………………36
2-2-15 رابطهی قابلیت مقایسه و ضریب واکنش سود…………………………………………………………38
2-3 پیشینهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………40
2-3-1 پژوهشهای خارجی……………………………………………………………………………………………..40
2-3-2 پژوهشهای داخلی……………………………………………………………………………………………….44
2-4 خلاصهی فصل دوم………………………………………………………………………………………………….47
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………48
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..49
3-2 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….50
3-3 فرضیهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………50
3-4 جامعهی آماری…………………………………………………………………………………………………………51
3-5 نمونهی آماری………………………………………………………………………………………………………….51
3-6 روشهای گردآوری دادهها………………………………………………………………………………………..52
3-7 ابزار گردآوری و تحلیل دادهها……………………………………………………………………………………53
3-8 شیوههای تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………….53
3-8-1 متغیر تعدیلگر……………………………………………………………………………………………………..53
3-8-2 متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………56
3-8-3 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………….57
3-8-4 متغیرهای کنترلی……………………………………………………………………………………………………57
3-8-5 مدل شماتیک………………………………………………………………………………………………………..58
3-8-6 مدل مربوط به رابطهی بین متغیرهای مستقل و وابسته ……………………………………………….59
3-8-7 مدل مربوط به آزمون فرضیه بدون حضور متغیرهای کنترلی………………………………………. 59
3-8-8 مدل نهایی آزمون فرضیه…………………………………………………………………………………………60
3-9 آزمون فرضیهها………………………………………………………………………………………………………….60
3-9-1 آزمون اِف ليمر……………………………………………………………………………………………………….60
3-9-2 آزمون انتخاب اثرات تصادفی و اثرات ثابت در مطالعات پانل……………………………………61
3-9-3 آزمون نرمالیتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………..61
3-9-4 آزمون جانسون برای نرمالسازی دادهها………………………………………………………………….61
3-9-5 آزمون ضریب همبستگی بین متغیرها………………………………………………………………………61
3-9-6 آزمون برازش کیفیت مدل ……………………………………………………………………………………62
3-9-7 آزمون ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………….62
3-9-8 آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………….63
3-10 خلاصهی فصل سوم……………………………………………………………………………………………..64

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

حتما بخوانید :   دسترسی متن کامل - بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- ...