چون یکی از پیش فرضهای رگرسیون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته است. اگر متغیر وابسته از توزیع نرمال برخوردار نباشد با روش تبدیل جانسون و با استفاده از نرم افزار مینی تب دادهها به حالت نرمال تبدیل میشوند. اگر متغیر وابسته پس از تبدیل جانسون دارای سطح احتمال بیش از 5 درصد باشد، از توزیع نرمال برخوردار می باشد.
3-9-5 آزمون ضریب همبستگی بین متغیرها
ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر میباشد. ضریب همبستگی، شدت رابطه و نیز نوع رابطهی (مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد. مفهوم معنیداری در همبستگی این است که آیا همبستگی به دست آمده بین دو متغیر را میتوان شانسی و تصادفی دانست یا واقعا” نشان میدهد بین دو متغیر همبستگی وجود دارد. برای انجام این آزمون از ضریب همبستگی اسپیرمن[44] استفاده میشود.
3-9-6 آزمون برازش کیفیت مدل
چون فرضیههای این پژوهش ابتدا با مدل بدون متغیرهای کنترلی و سپس با مدل دارای متغیرهای کنترلی بررسی شدهاند قبل از اینکه به آزمون مدل پژوهش پرداخته شود، ابتدا باید کفایت مدل با متغیرهای کنترلی آزموده شود. به این معنی که آیا کیفیت مدل با اضافه کردن متغیرهای کنترلی بهبود مییابد یا خیر؟ به این منظور کفایت مدل با متغیرهای کنترلی و مدل بدون متغیرهای کنترلی ارزیابی میشود.
برای بررسی بهینه بودن و برازش دو مدل پژوهش از دو معیار زیر استفاده شده است که عبارتند از:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  1. معیار اطلاعات آکایک[45]
  2. معیار شوآرز[46]

معیار اطلاعات آکایک کیفیت مدل را بر اساس ایجاد تعادلی میان خوبی برازش و پیچیدگی مدل نشان می دهد. معیار شوآرز نیز کیفیت مدل را به فرمولی تقریبا مشابه با معیار آکایک محاسبه میکند. این دو معیار همچون ضریب تعیین جهت مقایسهی مدل ها به کار میروند. مدلی بهتر است که این مقادیر در آن کوچکتر باشند(دروکر،2003).
3-9- 7 آزمون ناهمسانی واریانس
آزمون والد تعدیل شده[47] به منظور آزمودن واریانس ناهمسانی در مدل‌های رگرسیون خطی استفاده میشود و وابستگی واریانس جملات پسماند بهدست آمده از رگرسیون خطی را به مقادیر متغیرهای توضیح دهنده مدل، بررسی میکند. اگر مقادیر احتمال کمتر از سطح معنیداری 5 درصد باشد در نتیجه فرضیهی صفر این آزمون پذیرفته نمیشود. بنابراین در مدلها، مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد. بنابراین تخمین رگرسیون باید پس از رفع واریانس ناهمسانی صورت گیرد(دروکر،2003).
3-9-8 آزمون استقلال خطاها
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده توسط معادلهی رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیهی استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون وولدریج[48] یا آزمون دوربین واتسون[49] استفاده می‌شود.  با توجه به نتیجهی آزمون وولدریج، اگر سطح معنیداری بیشتر از 5% باشد، بیانگر عدم وجود خود همبستگی میباشد. اگر بین باقیماندهها همبستگی متوالی وجود نداشته باشده مقدار آمارهی دوربین واتسون باید به 2 نزدیک باشد. در مجموع اگر این آماره بین 5/1 تا 5/2 باشد جای هیچ نگرانی نیست(دروکر،2003).
3-10 خلاصهی فصل
در این فصل ابتدا روش پژوهش بیان شد که از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش توصیفی و همبستگی است. پژوهش دارای دو فرضیه است و نمونهی آماری آن 96 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش چهار نوع متغیر مستقل، وابسته، تعدیلگر و کنترلی دارد. مدل شماتیک ترسیم شده روابط بین متغیرها را بهخوبی مشخص میکند و در آخر به آزمونهای فرضیهها اشاره شده است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه
پژوهشگر پس از اين که روش تحقيق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، دادههای مورد نياز را برای آزمون فرضيههای خود جمعآوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهرهگيری از تکنيکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و … سازگاری دارد، دادههای جمعآوری شده را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهايت فرضيههايی را که تا اين مرحله او را در تحقیق هدايت کردهاند، در بوتهی آزمون قرار دهد و تکليف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پيوند دادن موضوع تحقيق به رشتهای از اطلاعات موجود مستلزم انديشهای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور میکند که يافتن منابع دادههای موجود، برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم دادهها نیز مستلزم خلاقیت است. فرآیند تجزيه و تحليل دادهها، فرايندی چند مرحلهای است که طی آن دادههايی که از طريق بکارگيری ابزارهای جمعآوری درجامعهی آماری فرآهم آمدهاند؛ خلاصه، کدبندی و دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینهی برقراری انواع تحلیلها و ارتباطهای بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید(خاکی،1391).
4-2 شاخصهایتوصيفیمتغيرها
قبل از اينکه به آزمون فرضيههای پژوهش پرداخته شود، متغيرهای پژوهش به صورت خلاصه در
جدول 4-1، مورد بررسی قرار میگیرد. اين جدول حاوی شاخصهايی برای توصيف متغيرهای پژوهش میباشد.
جدول4-1،آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین تعداد متغیرها
.7694