سامانه پژوهشی – تاثیر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در …

پایان نامه ارشد

GROWTHit
رشد شرکت
EARNSTDit
نوسانات سود
نمودار (3-1)، مدل مفهومی روابط بین متغیرها
3-8-6 مدل مربوط به رابطهی بین متغیرهای مستقل و وابسته
طبق پژوهش چوی و همکاران(2013) برای اندازهگیری توانایی بازده سهام بر سود آتی، مدل زیر برای ارائه میشود: t و سال i شرکت
Rit = b0 + b1 Xit-1 + b2 Xit + b3 Xit3 + b4 Rit3 + εit (3-6)
.tسود خالص عملیاتی قبل از کسر مالیات تقسیم بر ارزش بازار سهام در ابتدای سال مالی:Xit
.t+ تا 3t+برای سالهای 1 Rit : مجموعRit3
و ترکیب سود سه سال Rit به شکل 3(Rit + ،Rit + ،2Rit + در مدل بالا ترکیب بازده سه سال آتی (1
است و رابطهی بین بازده و سودهایb2 برچسبERC میباشد. Xit3 به شکل( Xit+3 ،Xit+2 ،Xit+1)آتی
است b برچسب 3FERCهمزمان را منعکس میکند که در واقع همان ضریب واکنش سود است. و
رابطهی b که رابطهی بین بازده و سود آتی را منعکس میکند که همان ضریب واکنش سود آتی است و 4
بازده آتی با بازده را نشان میدهد(چوی و همکاران، 2013).
3-8-7 مدل مربوط به آزمون فرضیه بدون حضور متغیرهای کنترلی
طبق پژوهش چوی و ERC و FERC برای آزمون فرضیهها در مورد رابطهی بین قابلیت مقایسه و
به شرح زیر بسط مییابد:i و شرکت tهمکاران(2013)، مدل 3-6 برای سال
Rit = b0 + b1 Xit-1 + b2 Xit + b3 Xit3 + b4 Rit3 + b5 Compit + b6 Compit× Xit-1 + bCompit×Xit + b8 Compit × Xit3 + b9 Compit × Rit3 + εit (3-7)
: قابلیت مقایسهی صورتهای مالی. Compit
سایر متغیرها به شرح قبل تعریف میشوند.
b8 رابطهی قابلیت مقایسه بر توانایی بازده جاری سهام در پیشبینی سود جاری را نشان میدهد و b7 قابلیت مقایسه بر توانایی بازده جاری سهام در پیشبینی سود آتی را نشان میدهد. رابطهی
3-8-8 مدل نهایی آزمون فرضیهی پژوهش
FERCS بسط مدل 3-7 که شامل متغیرهای کنترلی اضافی مربوط به عوامل خاص شرکت از
به شرح زیر است:t و سال i است برای شرکت ERCS و
= b0 + b1 Xit-1 + b2 + b3 Xit3 + b4 Rit3 + b5 + b6× Xit-1 + b× + b8×Xit3+b9×Rit3++Sizeit×+Sizeit×+Sizeit×+Lossit+
Lossit×+Lossir×+Losst×+Growthit+Growthit×+Growthit×+
Growthit×+Earnstdit+Earnstdit×+Earnstdit×+Earnstdit× + εit (3-8)
3-9 آزمون فرضیهی پژوهش
3-9-1 آزمون اِف ليمر
به منظور گزينش يكي از روشهاي دادههاي تابلويي و دادههاي تلفيقي، از آمارهی اِف ليمر استفاده ميشود. به عبارت ديگر، آمارهی آزمون اف ليمر تعيين ميكند كه عرض از مبدأ جداگانه براي هر يك از شركتها وجود دارد يا خير؟
در صورتي كه در بين مشاهدات، ناهمگني يا تفاوتهاي فردي وجود داشته باشد، از روش دادههاي تابلويي و در غير اين صورت، از روش دادههاي تلفيقي استفاده ميشود زيرا فقط دادهها روي هم انباشته شدهاند و تفاوت بين آنها لحاظ نشده است. در آزمون اِف ليمر، فرضيه صفر بيانگر يكسان بودن عرض از مبدأها (دادههای تلفیقی) و فرضیهی مقابل، نشانگر ناهمسانی عرض از مبداها (دادههای تابلویی) است. بدین ترتیب در صورت رد فرضیهی صفر روش دادههای تابلویی پذیرفته میشود(عظیمی،1390).
3-9-2 آزمون انتخاب اثرات تصادفی و اثرات ثابت در مطالعات پانل
آزمون هاسمن[41] یکی از آزمونهای اصلی در مطالعات پانل میباشد که با استفاده از آن به انتخاب بین الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی میتوان پرداخت. الگوی اثرات ثابت این است که جزء خطا میتواند با متغیرهای توضیحی همبسته باشد. اما در الگوی اثرات تصادفی فرض میشود که همبستگی بین جزء خطا با متغیرهای توضیحی وجود ندارد. اگر سطح معنیداری آزمون هاسمن کمتر از 5 درصد است بیانگر ثابت بودن اثرات عرض از مبدأ میباشد.
3-9-3 آزمون نرمالیتی متغیرهای پژوهش
آزمون جارک برا[42] جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده شده است. فرض صفر آزمون بیانگر نرمال بودن دادههاست. چنانچه سطح احتمال این دو آزمون بیش از 5 درصد باشد بیانگر نرمال بودن دادهی مربوطه است.
3-9-4 آزمون جانسون[43] برای نرمالسازی دادهها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.