علمی : تاثیر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش بینی سود …

پایان نامه ارشد

برای 4 سالt +3 تا t برای محاسبهی متغیر تعدیلگر قابلیت مقایسه، ابتدا در طی سالهای
با استفاده از معادلهی (3-2) ضرایب آلفا و بتا برای هر شرکت به طور جداگانه محاسبه میشود. محاسبه و با استفادهE(Earnings)iit ،iسپس با استفاده از معادلهی (3-3) و ضرایب آلفا، بتا و بازده شرکت
برای 4 سال متوالی E(Earnings)ijt ،i و بازده شرکت jاز معادلهی (3-4) و ضرایب آلفا و بتا شرکت
محاسبه میشود و از طریق معادلهی(3-5) مقدار قابلیت مقایسه محاسبه میشود. لازم به ذکر است که مقدار قابلیت مقایسه با استفاده از آلفا و بتا برای شرکتهای موجود در هر صنعت به طور جداگانه محاسبه شده است. و صنایع مختلف از یکدیگر متمایز میباشند.
3-8-2 متغیر مستقل
متغیر مستقل، یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط پژوهشگر، مقدارهایی را میپذیرد یا تاثیرش بر روی متغیر دیگر (وابسته) مشاهده میشود(خاکی،1391).
متغیر مستقل پژوهش حاضر(سود آتی تعدیل شده با ارزش بازار سهام) است.
سود آینده برای ارزیابی سهام حائز اهمیت است؛ زیرا قدرت توضیحی بازده سهام آن نسبت به سود جاری بیشتر است؛ همچنین سرمایهگذاران به احتمال زیاد وزن بیشتری را به سود مورد انتظار آینده میدهند؛ زیرا سود حسابداری در انعکاس اطلاعات به دلیل قابلیت اتکا، عینیت، قابلیت اثبات و محافظهکاری، به موقع نیست(رحمانی و همکاران 1391).
پژوهشهای مختلف بر رابطهی سود آتی و بازده سهام تاکید دارند. با استفاده از پژوهش چوی و همکاران(2013) متغیر مستقل به صورت زیر محاسبه میشود:
تقسیم بر ارزش بازارt+3 تا t +مجموع سودهای خالص عملیاتی قبل از کسر مالیات برای سالهای 1 :Xit3
.t سهام در ابتدای سال مالی
3-8-3 متغیر وابسته
متغیر وابسته، متغیری است که هدف پژوهشگر، تشریح یا پیشبینی تغییرپذیری آن است و باید در پژوهش بررسی شود(خاکی، 1391).
متغیر وابسته است که به صورت زیر محاسبه میشود: Ritدر این پژوهش
: تفاوت قیمت سهام در ابتدا و انتهای دوره مالی بعلاوه سود تقسیمی نقدی، سهام جایزه و مزایای حق Rit
تقدم سهام تقسیم بر قیمت سهام در ابتدای دوره.
3-8-4 متغیرهای کنترلی
در یک پژوهش نمیتوان همزمان اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر بررسی کرد، بنابراین پژوهشگر اثر پارهای از متغیرهایی را که در رابطهی متغیرهای وابسته و مستقل مداخله میکنند کنترل یا خنثی میکند(خاکی،1391).
: لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام در ابتدای سال مالی. SIZEit
منفی باشد 1 در غیر این صورت صفر است.Xit3 : اگرLOSSit
.t تقسیم بر کل داراییهای سالt+ تا 1tرشد کل داراییها برای سال :GROWTHit
. t+ تا 3t برای سال Xit : انحراف استاندارد EARNSTDit
کنترل میشود زیرا LOSSit به خاطر تفاوت محیط اطلاعاتی شرکتها کنترل میشود و متغیر SIZEit
به خاطر EARNSTDit و GROWTHit پیشبینی سود آتی منفی نسبت به سود آتی مثبت مشکل است.
اثر رشد شرکت و نوسانات سود در پیشبینی سود آتی کنترل میشوند(چوی و همکاران،2013).
3-8-5 مدل شماتیک
متغیرهای مستقل:
Xit3
سود آتی تعدیل شده با ارزش بازار سهام
متغیر تعدیلگر:
CompAcctijt
قابلیت مقایسه
متغیر های کنترلی:
SIZEit
اندازهیشرکت
LOSSit
زیان

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir