تحقیق – تاثیر قابلیت مقایسه ی صورت های مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیش …

پایان نامه ارشد
نمونه ی پژوهش

لازم به ذکر است که نام صنایع و شرکتهای موجود در هر صنعت به تفصیل در پیوست (الف) آورده شده است.
3-6 روشهای گردآوری دادهها
در این پژوهش برای گردآوری مبانی نظری از کتب، مجلات تخصصی، اینترنت، مقالات و پایاننامهها استفاده میشود و سپس دادههای مورد نیاز با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین3 گردآوری شده و فرضیهی پژوهش مورد آزمون قرار میگیرد.
3-7 ابزار گردآوری و تحلیل اطلاعات
ابتدا دادهها با استفاده از نرمافزار رهآورد نوین 3 جمعآوری شده بعد با استفاده از نرمافزار اکسل مرتب شده است. نرم افزار اصلی مورد استفاده در تحلیل دادهها ایویوز است ولی چون دادهها نرمال نبودهاند برای نرمالسازی متغیر وابسته از نرمافزار مینیتب استفاده شده است و چون دادهها دارای خودهمبستگی و ناهمسانی بودهاند و در حالت پانل دیتا در نرمافزار ایویوز امکان تشخیص و شناسایی خودهمبستگی و ناهمسانی وجود ندارد لذا از نرمافزار استاتا فقط برای شناسایی آن استفاده شده و در نرمافزار ایویوز خودهمبستگی و ناهمسانی رفع شده است.
3-8 شیوههای تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا باید متغیرها و رابطهی بین آنها مشخص شود. با توجه به فرضیه در پژوهش حاضر چهار دسته متغیر تعدیلگر، مستقل، وابسته و کنترلی وجود دارد که به توضیح آنها اشاره میشود.
3-8-1 متغیر تعدیلگر
متغیر تعدیلگر، برای توصیف نوعی از متغیر مستقل به کار میرود، در واقع متغیر مستقل ثانوی است و پژوهشگر اثر آن را در ارتباط با متغیر مستقل اصلی و متغیر وابسته باید بداند به عبارت دیگر متغیر سومی که دارای تاثیری قوی در رابطهی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته است، و رابطهی مورد انتظار اصلی اولیهی بین متغیرهای مستقل و وابسته را تغییر میدهد. هرگاه اثر متغیر مستقل و متغیر وابسته مشروط به متغیر دیگری شود، آن متغیر سوم در واقع نقش تعدیلگر را بازی میکند(خاکی 1391).
در این پژوهش متغیر تعدیلگر قابلیت مقایسهی صورتهای مالی میباشد که تاثیر آن بر رابطهی بین بازده جاری و سود آتی (ضریب واکنش سود آتی ) بررسی میشود. پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که بین بازده جاری و سود آتی رابطهی معنیدار وجود دارد. در این پژوهش بررسی میشود که قابلیت مقایسه بر این رابطه چه تاثیری دارد. برای محاسبهی آن لازم است ابتدا مطالب زیر را به خاطر داشته باشیم.
هیات استانداردهای حسابداری مالی بیان میکند که «قابلیت مقایسه، ویژگی کیفی از اطلاعات است که استفاده کنندگان را قادر به شناسایی تشابهات و تفاوتهای بین دو مجموعه از رویدادهای اقتصادی میسازد». سیستمهای حسابداری انعکاسی از رویدادهای اقتصادی به صورتهای مالی هستند. به این ترتیب میتوان آن را به شرح زیر نشان داد:
Financial Statements= fi ( Economic Eventsi) (3-1)
است. دو شرکت سیستمهای حسابداری i نشان دهندهی سیستم حسابداری شرکتf(EE) که در آن
قابل مقایسه خواهند داشت اگر انعکاس آنها مشابه باشد. معادلهی فوق بیان میکند که صورتهای مالی یک شرکت، تابعی از رویدادهای اقتصادی و حسابداری این رویدادها است(دی فرانکو و همکاران،2011).
طبق پژوهش چوی و همکاران(2013) سیستم حسابداری دو شرکت زمانی قابل مقایسه است که برای یک مجموعه از رویدادهای اقتصادی، صورتهای مالی مشابهی گزارش شود. در این پژوهش با پیروی از
پژوهش چوی و همکاران بازده سهام به عنوان نمایندهی رویدادهای اقتصادی است زیرا وقایع اقتصادی برای هر شرکت منحصر به فرد میباشد و همچنین در برگیرندهی شوکهای اقتصاد و صنعت میباشد و سود به عنوان نمایندهی نتایج صورتهای مالی در نظر گرفته میشود. زیرا سود یکی از مهمترین معیارهای صورت سود و زیان است و تنها با استفاده از سود میتوان قابلیت مقایسهی صورتهای مالی را به عنوان یک محدودیت در تجزیه و تحلیلها وارد کرد. بر اساس مشاهدات سالانه شرکت ها، ابتدا معادله ی زیر برآورد میشود:
Earningsit = αi + βi Returnit + εit (3-2)
، سود خالص عملیاتی سالانه قبل از کسر مالیات تقسیم بر ارزش بازار Earningsit در این معادله
برآورد شده،i و i بازده سالانهی سهام است. ضرایبReturnit سهام در ابتدای دورهی مالی و
با ، jرا نشان میدهد. به طور مشابه عملکرد حسابداری شرکت i عملکرد حسابداری شرکت
میباشد. طبق پژوهش چوی و همکاران(2013) برای برآورد عملکرد j استفاده از سود و بازده شرکت
در شرایط رویدادهای مشابه اقتصادی ( به عنوان مثال بازده ) پیش بینی سود به دوi و j حسابداری شرکت
طریق زیر محاسبه میشود:
E (Earnings)iit = i + i Returnit (3-3)
E (Earnings)ijt = j + j Returnit (3-4)
با توجه به iسود مورد انتظار شرکت E (Earnings)ii براساس معادلههای شمارهی 3 و 4 به ترتیب
با توجه به تابع حسابداری i سود مورد انتظار شرکت E (Earnings)ijt و i تابع حسابداری شرکت
برآورد میشود(چوی و همکاران، 2013).j برآوردی شرکت
به i و j طبق پژوهش چوی و همکاران(2013) قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بین شرکتهای
نشان داده شده و به معنی میانگین ارزش منفی قدرمطلق تفاوت سود پیشبینی CompAcctijtصورت
با اندکی تغییرات به شرح زیر میباشد: i و j شدهی عملکرد حسابداری شرکتهای
CompAcctijt = -1/4 × (3-5)
بیشتر باشد نشانگر آن است که صورتهای مالی قابلیت مقایسهی بالاتری CompAcctijt هر چه مقدار دارند(چوی و همکاران، 2013).

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.