تئوری شخصیتی رهبری/پایان نامه درباره فرهنگ یادگیری سازمانی

مقالات و پایان نامه ها

-رهبری را به عنوان یکی از وظایف مدیر،فرایند تاثیر گذاری وهدایت فعالیت های مربوط به کار

کار اعضای گروه ها تعریف می کنند .

– مروری بر دیگر نوشته های دیگر نویسندگان روشن می کند که بسیاری از نویسندگان مدیریت توافق دارند که رهبری عبارت است از:فرایند نفوذ در فعالیت های فرد یا گروه به منظور کوشش برای رسیدن به هدفی در موقعیتی مشخص.از این تعریف رهبری به این نتیجه می رسیم که فرایند رهبری تابعی از این متغیر هاست :رهبر،پیرو ،موقعیت .(هرسی وبلانچارد،1969،ص 171)

-رهبری فراگرد نفوز در زیر دستان است که تلاش وکوشش داوطلبانه ومشتاقانه آنان را در جهت تحقق اهداف سازمان بر می انگیزند (ساعتچی ،1375،ص 23).

در نهایت در یک تعریف ساده وکلی می توان عنوان نمود که رهبری اعمال نفوذ در افکار،رفتار وتصمیمات دیگران به گونه ای که از روی میل ورغبت برابر انتظار،عمل بکنند.

رهبری یکی از اساسی ترین ودر عین حال پیچیده ترین موضوعات در عرصه ی مطالعات سازمان ومدیریت تلقی می وشد .باس 1978 در خصوص ماهیت پیچیده ی رهبری می گوید :رهبری یکی از پدیده هایی است که بیشترین مطالعات را اندیشه ها در مورد آن صورت گرفته است.اما هنوز در قلمرو پدیده های ناشناخته قرار دارد.به طور کلی واژه رهبری از دو رویکرد تعریف شده است .در رویکرد اول ،رهبر را فردی می داند که در آن مقام وجایگاه رهبری برای انجام برخی از وظایف از پیش تعین شده وهدایت یک یا چند گروه کاری انتخاب می شود.این فرد ویژگی های یک رهبر واقعی را ندارد وبهتر است که او را صرفا یک مدیر اجرایی (نه رهبر)بدانیم.در رویکرد دیگر،رهبر فردی توصیف می شود که به صورت پویا وفعال با زیر دستان خود برای انجام تغیر وتحول آمیخته می شود .این فرد با نفوذ در زیردستان ،آنها را در جهت تغیرات تحت تاثیر قرار می دهد واین تعریف از رهبر ورهبری ارزشمند تر وصحیح تر است.

2-10 تئوریهای رهبری

مطالعات رهبری را از آغاز تا کنون به چهار دسته تقسیم می کنند:

1.تئوری های شخصیتی رهبری

2.تئوری های رفتاری ،رهبری

3.تئوری های اقتضایی

4.تئوری های نوین رهبری

2-10-1 تئوری های شخصیتی رهبری

بررسی صفات رهبری سلسه مطالعات گسترده ای را از سال 1920-1950 در بر می گیرد .

طرفداران این مطالعات معتقدند که رهبران موفق دارای تعدادی ویژگی های برجسته شخصیتی هستند که از آنها رهبران موفق ساخته است (هرسی وبلانچارد ،1997،ص420).

ابداع،ابتکار،انعطاف پذیری ،آگاهی شغلی ،توانایی شتاختی ،اعتماد به نفس وثبات عاطفی ،صداقت وتمامیت ،انگیزش رهبری،توفیق طلبی ،بلند پروازی ، کار مایه ،سماجت ونوآوری از صفات مهم این نوع رهبری است (کریک پاتریک ودیگران ،1991،ص 49).

به چند دلیل عمده مطالعات فوق نتوانست الگوی موثر رهبری را انتخاب کند:

-نتایج این مطالعات با یکدیگر تناقض داشت (رابینز،1991،ص 598).

-عده ای بودند که این ویژگی ها را داشتند .ولی رهبر موفقی نبودند (هرسی وبلانچارد،1977،ص 430).

-لیست این ویژگی ها به قدری طولانی  بود که اعتبار خودش را از دست داد.(رابینز،1991 ،ص599).

2-10-2 تئوری های رفتاری،رهبری

این مطالعات از مجموع فعالیت های مربوط به رهبران ومدیران سازمان ها ،به طور کلی رفتار رهبران را به دو دسته تقسیم می کند:

2-10-2-1رفتار گرایی

رهبرانی که از طریق اهمیت دادن به کار می خواهند به اهداف سازمان بریند.

2-10-2-2رفتار انسان گرایی

رهبرانی که می خواهند از طریق اهمیت دادن به کارکنان وانسان ها به هدف سازمان برسند در زمینه تئوری های رفتاری رهبری ،تحقیقات ومطالعات بسیاری شده است که به اختصار به مهمترین این مطالعات اشاره می شود:

2-10-2-3 تحقیقات دانشگاه آیوا:

بررسی های که در دهه 1930 در دانشگاه آیوا در آمریکا انجام گرفت ،نخستین بررسی از یک رشته مطالعات شیوه های رهبری ورفتار گروهی بود .این تحقیقات تحت نظارت دانشمند پر آوازه کرت لوین ،انجام گرفت در این تحقیقات آثار سه شیوه رهبری بر روی گروهی بررسی شد که این سه شیوه عبارتند از :1-شیوه های رهبری مردمی؛2-شیوه رهبری خودکامه ؛3-شیوه رهبری بی مداخله ای

2-10-2-4-تحقیقات اوهایو

در سال 1945 به وسیله دفتر مطالعات تجاری در دانشگاه ایالتی اوهایو آغاز شد.این تحقسقات که قصد داشت ابعاد مختلف رفتار را شناسایی کند،به رهبری رالف استاگدیل در یک تیم تحقیقی آغاز شد.پژوهشگران با استفاده از تکنیکهای ریاضی ،توانستند دو گونه رفتار مهم را در پیوند با وظایف رهبری مشخص وبیان کننده .1.ساخت ابتکاری ،2-ملاحظه کاری.کاربرد مطالعات اوهایو در مدیریت اثربخشی به عملکرد هر دو شیوه وظفه مدار (ساخت ابتکاری )و روابط انسانی(ملاحظه کاری)در رفتار بستگی دارد که در یک ماتریس با چهار ربع به ثبت رسیده است

2-10-2- 5تحقیقات میشیگان

این مطالعات که پس از جنگ جهانی دوم در دفتر محلی شرکت بیمه عمر ایالت نیوجرزی آمریکا آغاز شد،بر تحقیق علمی ونظام گرایی آثار شیوه رهبری بر کارایی وبهره وری ورضایت کارکنان متمرکز شده است . به طور کلی وخلاصه می توان عنوان کرد که این مطالعه عقیده دارد ،رفتار رهبران باید بر روی یک محور که در یک  سوی آن کارگرایی ودر سوی دیگر انسان گرایی قرار داشت ،متمرکز شود.

2-10-2-6شبکه  مدیریت :

یکی از معروف ترین روش ها برای شناساندن  شیوه های رهبری در سازمان ها ،شبکه مدیریت است که از سوی رابرت بلینک وجین مونان اراده گردید.

این شبکه دارای دو بعد است :توجه به کارکنان وتوجه به تولید که این دو محقق چهار شیوه نهایی رهبری را در الگوی خود معرفی کرده اند که عبارتند از :1-مدیریت ضعیت (1-1) ،2-مدیریت تیمی (9-9)،3-مدیریت باشگاهی(1-9)،4-مدیریت خودکامه (1-9)

2-10-2-7چهار نظام مدیریت :

طی مطالعاتی که در دهه 70 میلادی در دانشگاه میشیگان آمریکا صورت گرفت ،پروفسور رنیسیس لیکرت وهمکاران وی رفتار وسبکهای رهبری را طی سه دهه مورد بررسی قرار دادند .لیکرت در این تحقیقات به اندیشه ها ونظرهایی رسید که در درک رفتار رهبری بسیار اهمیت دارند.ی برای روش بیان مفاهیم وبه منظور یک بررسی علمی ،چهار نظام مدیریت را پیشنهاد می کند:1-نظام آمران،2-نظام خیر خواهانه –آمرانه،3-نظام مشورتی،4-نظام مشارکتی –گروهی.

پایه تحقیقات فیدلر بر نتایج تحقیقات لیکرت وهمکارانش استوار است.

 

2-10-2-8تحقیقات اسکاندیناوی:

پژوهشگران از فنلاند وسوئد بر این باور هستند که در دهه 1990 تنها توجه به دوبعد رفتار گرایی وکار گرایی برای رهبری اثر بخش کافی نمی باشد وبه یک بعد دیگر ،یعنی پیشرفت گرایی اعتقاد داشتند . اینان ضمن پژوهش های خود به نتایج محکمی درباره بعد سوم ،یعنی پیشرفت گرایی دست یلفتند.(رابینز ،1991،ص635).

2-10-3 تئوری های اقتضایی:

این مطالعات عنوان می دارد که در هر شرایط خاص،الگوی رهبری خاص موفق است وما نمیتوانیم در همه شرایط ،یک الگوی رهبری را اتخاذ کنیم (همان ،ص604).می توان شالوده رهبری اقتضایی را این گونه عنوان نمود که برای تمام شرایط ،یک سبک ورهبری وجود ندارد.در عین حال که مدل ها وتئوری ها وضعی زیادی وجود دارند،به چند نمونه که توجه زیادی را در تحقیقات رهبری به خود جلب کرده اند ،به طور مختصر اشاره می کنیم.