تئوریهاي ساختار سرمایه:پایان نامه در مورد ساختار سرمایه با سودآوری بانک

مقالات و پایان نامه ها

تئوریهاي ساختار سرمایه

بعلت اینکه هدف مدیریت مالی ، حداکثر سازي ثروت سهامداران می باشد، ساختار سرمایه یا نسبت بدهی باید از نقطه نظر تأثیر آن بر ارزش شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر نسبت بدهی بر ارزش شرکت تأثیر داشته باشد، مدیریت به دنبال ساختار سرمایه اي خواهد بود که هزینه سرمایه را حداقل و در نتیجه ارزش شرکت را حداکثر سازد . در مورد تأثیر اهرم بر هزینه سرمایه و ارزش شرکت، نظریه هاي مختلف و اغلب متضادي وجود دارد که به آنها پرداخته می شود . در این تئوریها فرض می شود که شرکت فقط از دو نوع منبع مالی بدهی و سهام عادي استفاده می کند و هزینه بدهی پائین تر از هزینه سهام می باشد . نظریه ساختار سرمایه با دو موضوع حداکثر سازي ثروت سهامداران و هزینه سرمایه در ارتباط است(لمون و همکاران[1]، 2008).

 

2-4-1)مسأله ساختار سرمایه و حداکثر سازي ثروت سهامداران

هدف یک شرکت، حداکثر سازي ثروت سهامداران است . براي اندازه گیري ثروت سهامداران از ارزش بازار  سهام استفاده می شود . ارزش بازار سهم از طریق تنزیل بازده هاي آتی[2]  سهام به نرخ بازده مورد توقع سهامداران بدست می آید . هرچه نرخ بازده مورد توقع کمتر باشد با ثابت بودن سایر عوامل ، قیمت بازار سهام افزایش می یابد و بالعکس. هدف حداکثر سازي ارزش کل بازار شرکت که متشکل از مجموع ارزش بازار سهام و بدهی ها است با هدف حداکثر سازي ارزش سهام یکسان است . قبل از این باید دید که کلّ ارزش بازار شرکت چگونه محاسبه می شود. ارزش فعلی هر دارایی از طریق تنزیل بازده هاي مورد انتظار آتی آن بدست می آید .

ارزش بازار شرکت هم برابر ارزشی است که سرمایه گذاران براي آن شرکت قائلند و از تنزیل بازده مورد انتظار شرکت با نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران بدست می آید. نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران که همان هزینه کل سرمایه شرکت محسوب می گردد از  [3]WACC بدست می آید . بازده مورد انتظار شرکت در مجموع برابر سود عملیاتی شرکت می باشد . هرچه نرخ تنزیل کوچکتر باشد، ارزش فعلی سودهاي عملیاتی مورد انتظارآتی و در نتیجه ارزش کل شرکت بیشتر می شود. بنابراین، وظیفه مدیر مالی در زمینه تصمیم گیري در مورد ساختار سرمایه، گزینش ساختاري براي سرمایه شرکت است که میانگین موزون هزینه سرمایه(نرخ تنزیل کلی)شرکت را حداقل و بدین ترتیب ارزش شرکت را حداکثر نماید . با توجه به اینکه جریانات نقدي مورد انتظار طلبکاران تحت تأثیر ساختار سرمایه واقع نمی گردد، لذا با ثابت ماندن نرخ تنزیل این جریانات، که همان نرخ بازده مورد توقع طلبکاران است، ارزش فعلی این جریانات و در نتیجه ارزش بازار بدهی(اوراق قرضه)شرکت دست خوش تغییر نمی شود . بنابراین چنانچه سیاست ساختار سرمایه منجر به افزایش ارزش شرکت شود با ثابت ماندن ارزش بدهی، این اضافه ارزش نصیب سهامداران می شود . لذا حداکثر سازي ثروت سهامداران با هدف حداکثر سازي ارزش کل شرکت برابر می باشد(لمون و همکاران[4]، 2008).

هزینه سرمایه[1]

نظریه ساختار سرمایه با هزینه سرمایه شرکت ارتباط نزدیک دارد . ساختار سرمایه عبارت است از ترکیب منابع بلند مدت[2] وجوه که بوسیله شرکت مورداستفاده قرار می گیرد .هدف نخستین از اتخاذ تصمیم در مورد ساختار سرمایه، به حداکثر رساندن ارزش بازار شرکت با استفاده از ترکیب مناسب منابع تأمین وجوه بلند مدت است . این ترکیب که ساختار مطلوب یا بهینه سرمایه نامیده می شود، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد . بنابراین، هزینه سرمایه در تعیین ساختار مطلوب سرمایه و همچنین تعیین ارزش شرکت نقش تعیین کننده دارد . البته هزینه سرمایه در مواردي مانند تعیین خط مشی سرمایه در گردش، در تصمیمات اجاره بلند مدت نیز تأثیر دارد . با این همه نقش مؤثر هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاري بلند مدت، از سایر کاربردهاي آن مهم تر است. در بحث هزینه سرمایه به منابعی که از آنها وجوه تأمین می شود و هزینه هر کدام از این منابع توجه می شود . با استفاده از هزینه سرمایه ، راههاي گردآوري وجوه سنجیده می شود و معیاري براي انتخاب طرحهاي سرمایه اي بدست می آید . همچنین پیشنهادهاي سرمایه گذاري که ارزش فعلی خالص شرکت را حفظ یا افزایش می دهند شناسایی می شوند و حداقل نرخ بازده مورد قبول براي طرحهاي سرمایه اي تعیین می شود. روشن است که هزینه سرمایه به معناي هزینه معمول در حسابداري نیست بلکه نرخ بازده اي است که از سرمایه گذاریه اي بلند مدت پیشنهادي انتظار می رود، که البته این نرخ حداقل مورد انتظار است. بنابراین چنین مفهومی در دفاتر حسابداري نیست(لمون و همکاران[3]، 2008).

[1] Cost of Capital

[2] Long Term Sources

[3] Lemmon, M.,Roberts,M.,Zender,J

[1] Lemmon, M.,Roberts,M.,Zender,J

[2] Expected Return

[3] Weighted Average Cost of Capital

[4] Lemmon, M.,Roberts,M.,Zender,J