3-4. ابزار جمعآوری دادهها………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-5. روش جمعآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-5-1. آشنایی با نوارگردان……………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
3-5-2. پروتکل تمرین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
3-5-3. نمونهگیری از حیوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
3-6. متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-6-1. متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-6-2. متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
3-7. پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
4-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
4-2.آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
4-3. آزمون فرضیهها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
4-3-1. فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
4-3-2. فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
4-3-3. فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
4-3-4. فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
5-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
5-2.خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
5-3.بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
5-4.نتیجهگیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
5-5.پیشنهادهای برخاسته از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….59
5-6. پیشنهاد برای تحقیقات بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………..60
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
فهرست جداول
جدول 2-1. تعریف WHO از استئوپروز………………………………………………………………………………………………………………………….26
جدول 3- 1. برنامه تمرین استقامتی موشها………………………………………………………………………………………………………………… 44
جدول 4-1. میانگین ± انحراف معیار موشها در هفته اول و هشتم……………………………………………………………………………..48
جدول 4-2. مقایسه میانگین وزن موشهای گروه کنترل و آزمایش در هفته هشتم…………………………………………………….48
جدول 4-3. مقایسه سختی استخوان ران موشهای نر سالمند گروههای آزمایش و کنترل………………………………………….50
جدول 4-4. مقایسه حداکثر مقاومت استخوان ران موشهای نر سالمند گروههای آزمایش و کنترل…………………………..51
جدول 4-5. مقایسه انرژی شکست استخوان ران موشهای نر سالمند گروههای آزمایش و کنترل……………………………..52
جدول 4-6. مقایسه میزان تغییر شکل استخوان ران موشهای نر سالمند گروههای آزمایش و کنترل………………………..53
فهرست تصاویر
شکل 2-1. مسیر سیگنالی استئوکلاست و تنظیم عمل استخوان……………………………………………………………………………………25
شکل 2-2. منحنی نیرو – جابجایی برای بافت استخوان …………………………………………………………………………………………….. 33
شکل 2-3. منحنی نیرو – جابجایی بری شرایط استخوانی متفاوت ………………………………………………………………………………..33
شکل 3-1. دستگاه تست خمش سه نقطهای…………………………………………………………………………………………………………………….45

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.