تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی استخوان ران موش …

پایان نامه ارشد

1-7-3. سختی استخوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-7-4. نیروی تسلیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-7-5. انرژی شکست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
2-2. استخوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
2-2-1. مورفولوژی استخوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
2-2-2. استخوان اسفنجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-2-3. استخوان فشرده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-2-4. ترکیبات استخوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-2-5. سلولهای استخوانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-3. بازسازی و ترمیم استخوان………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-3-1. قانون ولف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-3-2. شکلدهی خارجی و بازسازی داخلی استخوان…………………………………………………………………………………………………….20
2-3-2-1. اختلال در بازسازی استخوان…………………………………………………………………………………………………………………………..21
2-3-2-2. بازسازی استخوان به وسیلة استئوبلاست و استئوکلاست……………………………………………………………………………….23
2-4. بیماریهای استخوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………25
2-4-1. استئوپروز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-4-1-1. ملاک WHOبرای استئوپروز………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-4-1-2. فاکتورهای ریسک…………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-4-1-3. انواع پوکی استخوان………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-4-1-4. درمان پوکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28
2-4-1-5. درمان دارویی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………28
2-4-2. استئومالاسیا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
2-4-3. بیماری پگت استخوان………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
2-5. انطباق مکانیکی استخوان………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
2-6. ویژگیهای بیومکانیکی استخوان……………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-6-1. بیومکانیک پایه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………32
2-6-1-1. سختی استخوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-6-1-2. نیروی نهایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33
2-6-1-3. انرژی شکست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
2-6-1-4. نقطه تسلیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-7. انواع تست های بیومکانیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………35
8-2. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36
2-9. جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
فصل سوم: روششناسی تحقیق
3-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
3-2. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-3. جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.