برنامه ­ریزی اعداد صحیح:پایان نامه درباره جایابی بهینه خازن

برنامه­ریزی اعداد صحیح

 

به این روش، بیشتر مسائلی ارجاع داده می­شوند که تمام و یا قسمتی از متغیرها دارای مقادیر صحیح باشند. از آنجایی که تعداد بانک­های خازنی و مکان استقرار خازنها را می­توان به صورت اعداد صحیح بیان کرد. روش برنامه­ریزی اعداد صحیح جهت حل مسائل خازن گذاری قابل استفاده خواهد بود در [] با ارائه یک پخش بار سریع جایابی و مقداریابی خازن در شبکه توزیع با این روش انجام شده است.

3-2-1-4- برنامه­ریزی دینامیکی

 

یکی دیگر از روشهای ریاضی است که در مسائل بهینه­سازی استفاده می­شود. اصول اولیه این روش بر پایه جداسازی مسئله به تعدادی زیر مسئله است. بعد جداسازی مسئله به زیر مسئله­ها، هر زیر مسئله در حالتهای ممکن بررسی شده و بهینه می­گردد. سپس با توجه به مقادیر بهینه هر زیر مسئله نقطه بهینه برای کل مسئله بدست می­آید. از مشکلات این روش مدل سازی و تقسیم مسئله به چند زیر مسئله می­باشد. در [] با تقسیم­بندی تابع هدف به قسمتهای کاهش تلفات انرژی، کاهش پیک و آزادسازی ظرفیت حالتهای بهینه برای هر یک بدست آمده و در نهایت پاسخ بهینه کل تابع هدف مشخص گردیده است.

 

3-2-2- روش­های ابتکاری

 

معمولا روشهای عددی دارای پیچیدگی زیاد می­باشند و در مواردی نیز اطلاعات کافی در مورد اصل مسئله به روشهای عددی وجود ندارد. در این حالات برای رسیدن به یک جواب معقول در مورد مکان و مقدار بهینه خازنها در شبکه توزیع، از روشهای ابتکاری استفاده می­شود. این روشها مبتنی بر قواعد شهودی و تجربی هستند و فضای جستجو کمتری را نسبت به روشهای بهینه­سازی دیگر در نظر می­گیرند. در عین حال باید توجه کرد که با بکارگیری این روش معمولا به نقطه بهینه اصلی در مقایسه با روشهای عددی نمی­توان رسید. در [] از روش ابتکاری در حل مسئله خازن گذاری استفاده گردیده است. در این مقاله ابتدا فیدری که دارای بیشترین توان تلفاتی است انتخاب شده و سپس از بین گره­هایی که بار آنها از فیدر انتخاب شده می­گذرد، گره­ای که بار آن بیشترین تاثیر را در تلفات فیدر دارد به عنوان نقطه کاندید خازن گذاری معرفی می­شود. اکثر روشهای جایابی خازن مبتنی بر روشهای تجربی دارای الگوریتم توضیح داده شده هستند. در [] با ارائه الگوریتم ابتکاری، مسئله جایابی خازن در شرایطی که بار تغییر می­کند بررسی شده است. بدین صورت که ابتدا مصرف کلاسهای مختلف بار برای اوقات مختلف مانند فصول مختلف، روزهای کاری هفته و روزهای تعطیل دسته­بندی شده و با توجه به نمونه­برداری­هایی که از بار منطقه تحت مطالعه انجام شده برای هر یک از موقعیت­های زمانی یک ضریب تعریف شده است که توسط این ضریب میزان وزن کاهش انرژی در دوره­های مختلف سال مشخص می­گردد. در تحقیق [] ابتدا گره­های حساس شبکه، با همان روش تجربی بدست آمده و سپس مقدار بهینه خازنها با هدف حداقل کردن تلفات به صورت تحلیلی محاسبه شده­اند. در [] نیز از روش ابتکاری برای تعیین مکان خازن و مقدار آن استفاده شده است. منتهی بیشتر بحث این مقاله در مورد ارائه یک دستگاه اندازه­گیری توان و ارائه روشی برای تخمین توان مشترکین است.

حتما بخوانید :   مدل پذیرش فنّاوري:/پایان نامه درباره تبلیغات دهان به دهان