برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی:پایان نامه تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی

مقالات و پایان نامه ها

برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی

2-7-1- تعریف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی را می توان یک نوع بینش یا فلسفه برنامه ریزی برای حل مسائل و مشکلات سازمان در ارتباط با محیط دانست . ویژگی بارز این نوع برنامه ریزی عبارتست از جهت یابی و تعیین مسیر آینده برای کل سازمان در ارتباط بامحیط بیرون آن است. ( کلوبندی ، 1374،41).برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی فرایندی است که در جهت برقراری اهداف منابع انسانی برای نیل به اهداف و سیاست های سازمانی از طریق بسیج ، توسعه و نگهداری منابع انسانی( زراعی، 1384،66)

استراتژی منابع انسانی الگوی تصمیم ها ، سیاست ها و رویه هایی است که به سیستم منابع انسانی مرتبط می باشد .

استراتژی در نیروی انسانی به معنای بکارگیری منابع انسانی به روش استراتژیک در چارچوب هدف های سازمان است:

  • چگونه نیروی انسانی می تواند به توانایی های استراتژیک سازمان بیفزاید
  • چگونه نیروی انسانی می تواند رابطه نیروی انسانی و عملکرد سازمان را تقویت کند؟

این امر با برنامه ریزی در کلیه بخش های مرتبط با نیروی انسانی ممکن می گردد.( بامبرگم ومشولم ، 1384،18)

 

2-7-2- هدف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

هدف اساسی از برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ، قابلیت استراتژیک از طریق تضمین و مطمئن شدن از این نکته است که سازمان از کارکنان ماهر ، متعهد و با انگیزه برای تلاش در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار است . هدفش ایجاد حس هدفمند و جهت دار بودن در محیط های اغلب پرطلاتم است تا بدین وسیله نیاز های تجاری سازمان و نیاز های فردی و گروهی کارکنانش از طریق طراحی واجرای برنامه ها و سیاست های منسجم و عملی منابع انسانی تأمین شود. ( آرمسترانگ،1384،63)

 

2-7-3- پیوند میان برنامه ریزی استراتژیک و منابع انسانی

همانگونه که گفته شد برنامه ریزی عبارت است از طریقه و روش نیل به اهداف سازمانی و به تبع آن استراتژی عبارت است از تمام امکانات لازم برای انجام موفقیت آمیز وظایف سازمانی است2 . از این رو برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که ضمن آن اهداف بلند مدت سازمانی تعیین و تصمیم گیری بر مبنای روش ها جهت دستیابی به این اهداف را در بر می گیرد که از قبل پیش بینی شده اند . یا به عبارتی تلاش سازمان یافته و منظم برای تصمیم گیری اساسی و انجام اقدامات بنیادی است که جهت گیری فعالیت های یک سازمان با دیگر نهاد ها را در چارچوب قانونی شکل می دهند3. برنامه زمانی برای فرایند برنامه ریزی استراتژیک به ماهیت ، نیاز های سازمان و محیط خارجی آن بستگی دارد . برنامه ریزی در سازمان ها در قالب تولیدی و خدماتی انجام می گیرد که سریعا در حال تغییراند. در چنین موقعیتی برنامه ریزی ممکن است یک یا دو بار در سال به صورت یکسری مراحل جامع و جزیی تدریجی با توجه به ماموریت ، چشم انداز ، ارزشها ، کنکاش محیطی ، اهداف ، استراتژی ها ، مسیولیت ها، جدول زمانی ، بودجه وغیره انجام گیرد . در برنامه ریزی منابع انسانی به شناخت اعضاء و مهارت های مورد نیاز برای انجام وظایف روزمره و تغییراتی که ممکن است  بر میگیرد  بر میگیرد ظرفیت کار را در آینده و حجم فعالیت های تعهد شده را تغییر دهد نیازمندیم . این در ک خوبی از استراتژی و برنامه های تجاری جزیی تر را در بر می گیرد.