بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی های رقابتی و …

پایان نامه های سری دهم

اگر بخواهیم واژه رگرسیون را از لحاظ لغوی تعریف نماییم ، این واژه در فرهنگ لغت به معنی پس روی، برگشت و بازگشت است. اما اگر آن را از دید آمار و ریاضیات تعریف کنیم اغلب جهت رساندن مفهوم “بازگشت به یک مقدار متوسط یا میانگین” به کار می رود. بدین معنی که برخی پدیده ها به مرور زمان از نظر کمی به طرف یک مقدار متوسط میل می کنند. در حقیقت تحلیل رگرسیونی فن و تکنیک آماری برای بررسی و مدل سازی ارتباط بین متغیرها است. رگرسیون تقریباً در هر زمینه ای از جمله مهندسی، فیزیک، اقتصاد، مدیریت، علوم زیستی، بیولوژی و علوم اجتماعی برای برآورد و پیش بینی مورد نیاز است. می توان گفت تحلیل رگرسیونی، پرکاربردترین روش در بین تکنیک های آماری است. شمایی کلی و خلاصه شده از یک تحلیل رگرسیونی ساده به صورت زیر می باشد:
در ابتدا تحلیل گر حدس می زند که بین دو متغیر نوعی ارتباط وجود دارد ، در حقیقت حدس می زند که یک رابطه به شکل یک خط بین دو متغیر وجود دارد و سپس به جمع آوری اطلاعات کمی از دو متغیر می پردازد و این داده ها را به صورت نقاطی در یک نمودار دو بعدی رسم می کند. در صورتی که نمودار نشان دهنده این باشد که داده ها تقریباً (نه لزوماً دقیق) در امتداد یک خط مستقیم پراکنده شده اند، حدس تحلیل گر تایید شده است و این ارتباط خطی به صورت زیر نمایش داده می شود:
Y = β۰+ β۱X1+ є
متغیر ها و خطا :
بین برخی از نقاط و تصویر آنها بر روی خط رگرسیونی (خط y) کمی تفاوت به چشم می خورد که از آن به عنوان خطای برآورد یاد می کنیم.
معادله بالا یک مدل رگرسیون خطی نامیده می شود . معمولاً به x متغیر مستقل (رگرسیونی) و به y متغیر وابسته (پاسخ) گفته می شود و є خطای تصادفی است که برای کامل شدن مدل و نشان دادن این که خطا نیز تا حدی وجود دارد در نظر گرفته می شود.
مدل ۱٫ تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری استراتژیک

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson
۱ .۰۹۶a .۰۰۹ -.۰۰۸ ۳٫۶۲۳۳۰ ۱٫۳۴۸
a. Predictors: (Constant), OL
b. Dependent Variable: SF
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.