تمپلتون، لوییس و اسنایدر (۲۰۰۲)

مجموعه ای از فعالیت ها (اکتساب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه سازمانی) در سازمان که به طور هدفمند یا خود به خود به تغییر سازمانی مثبت می انجامد

(منبع: قلی پور و سیاوشی، ۱۳۹۰)
در همه تعاریف فوق و یا اغلب آنها مفهوم یادگیری سازمانی به عنوان یک فرآیند و در بر دارنده دانش تعریف شده است. یادگیری سازمانی، را می توان این گونه تعریف کرد: توانایی سازمان به عنوان یک کل، برای کشف خطاها و اصلاح آنها و همچنین تغییر دانش و ارزش های سازمانی، به طوری که مهارت های جدید برای حل مساله و ظرفیت جدید برای کار ایجاد شود.
مدل های یادگیری سازمانی
از معروفترین مدل های یادگیری سازمانی، مدل های تک حلقه ای، دو حلقه ای و سه حلقه ای است. یادگیری تک حلقه ای، شامل: تشخیص و اصلاح انحرافات از استاندارد است. در یادگیری دو حلقه ای، علاوه بر فعالیت های موارد قبلی، هنجارها، فعالیت ها و خط مشی ها مورد تجدید نظر قرار می گیرد. در یادگیری ۳ حلقه ای، منطق کلی سازمان مورد سوال قرار می گیرد که می توان منجر به تغییر در ساختار، فرهنگ، فعالیت ها و زمینه خارجی سازمان شود.(طبرسا و همکاران، ۱۳۹۰)
شکل ۲٫ انواع یادگیری
یادگیری ۱ حلقه ای
منطق و بافت سازمانی
نتایج
کارها
فعالیت، هنجارها و خط مشی ها
یادگیری ۳ حلقه ای
یادگیری ۲ حلقه ای
۲٫۱٫۱٫ یادگیری تک حلقه ای: این نوع یادگیری زمانی اتفاق می افتد که در بستر هدف ها و سیاست های جاری سازمان ،خطاها کشف و اصلاح می شود. از یادگیری تک حلقه ای با عناوین متفاوتی یاد می شود. سنج (۱۹۹۰)، آن را یادگیری انطباقی، فایول و لایز (۱۹۸۵)، یادگیری سطح پایین و میسون (۱۹۹۳)، یادگیری غیر استراتژیک عنوان می کنند .(رهنورد، ۱۳۷۸)
۲٫۱٫۲٫ یادگیری دو حلقه ای: این نوع یادگیری زمانی اتفاق می افتد که سازمان خطاها را کشف و اصلاح می کند و هنجارها، رویه ها، سیاست ها و هدف های موجود را زیر سوال می برد و به تعدیل و اصلاح آنها می پردازد. از یادگیری دو حلقه ای نیز عنوان های متفاوتی یاد گردیده است که سنج (۱۹۹۰)، آن را یادگیری مولد، فایول و لایز (۱۹۸۵) آن را یادگیری سطح بالا، میسون (۱۹۹۳) یادگیری استراتژیک، عنوان کرده اند.
۲٫۱٫۳٫ یادگیری سه حلقه ای: این نوع یادگیری زمانی اتفاق می افتد که سازمان ها یاد می گیرند چگونه یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای را اجرا کنند. یعنی، یادگیری سه حلقه ای توانایی یادگرفتن دوباره یادگیری است. همان گونه که عنوان گردید یادگیری یک فرآیند است و در قالب شکل زیر نمایان می گردد:
شکل ۳٫ عوامل موثر بر یادگیری
تکنولوژی اطلاعات
مبانی تفسیر
بین واحدی
داخلی
توزیع اطلاعات
تفسیر اطلاعات
حافظه سازمانی
کسب دانش
خارجی
ذهن افراد
روش تفسیر
بین افراد
رهنورد (۱۳۷۸) هریک از مولفه های فوق را به تفصیل توضیح داده است که در زیر بیان می گردند:
کسب دانش: یادگیری زمانی اتفاق می افتد که سازمان دانش لازم را کسب کند. کسب دانش یا حقایق و اطلاعات از طریق کنترل محیط، استفاده از سیستم های اطلاعاتی برای ذخیره کردن اطلاعات، بازیافت، انجام تحقیقات، اجرا، آموزش و این قبیل موارد ضرورت می گیرد. (داکسون، ۱۹۹۳) یادگیری نه تنها از طریق کسب دانش از خارج از سازمان اتفاق می افتد بلکه بواسطه تنظیم مجدد دانش موجود، تجدید نظر در ساختارهای دانش قبلی و ساختن و یا تجدید نظر در آنها تحقق پیدا می کند.
انتشار دانش: به فرآیندی اشاره دارد که از طریق آن سازمان مشترکا با واحد ها و اعضای خود در اطلاعات کسب شده شریک می شود و از این طریق یادگیری ارتقا پیدا می کند و دانش یا آگاهی جدید ایجاد می شود.دانش در شکل مهارت، نامه ها، یادداشت هاو … ثبت و توزیع می شود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.