سایت مقالات فارسی – بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، …

پایان نامه های سری دهم

قابلیت های یادگیرنده سازمانی=OL
انعطاف پذیری راهبردی=SF
استراتژی تمایزDS=
استراتژی رهبری هزینهCLS=
عملکرد مشتری محورCP=
عملکرد کسب و کار محورBP=
با توجه به مدل تحقیق، سوالات مهمی می توان برای نوشتار حاضر در نظر گرفت که عبارت اند از:
آیا قابلیت های یادگیرنده سازمانی به عنوان یک عامل تاثیر گذار بر عملکرد مشتری محور و در نهایت عملکرد کسب و کار یک سازمان می باشند؟
آیا قابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی سازمان در شرایط متحول بیرونی، تاثیر گذار می باشند؟
آیا قابلیت های یادگیرنده سازمانی بر استراتژی تمایز که بر عملکرد مشتری محور-کسب وکار سازمان تاثیر گذار می باشند؟
آیا قابلیت های یادگیرنده سازمانی بر استراتژی رهبری هزینه که بر عملکرد مشتری محور-کسب وکار سازمان تاثیر گذار می باشند؟
آیا ا انعطاف پذیری راهبردی بر استراتژی تمایز تاثیر گذار است؟
آیا انعطاف پذیری راهبردی بر استراتژی رهبری هزینه تاثیر گذار است؟
با توجه به ماهیت سوالات، فرضیه هایی تدوین گشت که محوریت بحث را شامل بوده و در قسمت های بعدی به تشریح هریک از آنها پرداخته می شود.
۱٫۲٫ سابقه و ضرورت تحقیق
بررسی پیشینه تحقیق، معمولا نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهش است . بررسی پیشینه تحقیق اگر به درستی صورت بگیرد به بیان مسئله کمک می کند و یافته های تحقیق را به پژوهش های قبلی متصل می سازد. پیشینه تحقیق مقاصد زیر را برآورد می کند:
۱٫تعریف مسئله
۲٫قرار دادن یافته های تحقیق در چارچوب تحقیقات قبلی
۳٫اجتناب از دوباره کاری
۴٫انتخاب روش ها و ابزار اندازه گیری دقیق تر (سرمد ودیگران، ۱۳۸۵: ۵۵)
ویجانده و همکاران (۲۰۰۵). این کار تحت عنوان ” یادگیری سازمانی و بازارگرایی و تاثیر آنها بر عملکرد ” می باشد.
لوپز و همکاران، (۲۰۰۵). این کار تحت عنوان ” یادگیری سازمانی به عنوان یک عامل تعیین کننده در عملکرد کسب و کار یک سازمان ” می باشد.
پراتوگیورو و همکاران، (۲۰۰۸). این کار تحت عنوان ” تاثیر غیر مستقیم قابلیت های پویا بر عملکرد سازمان “می باشد.
چی روز و همکاران، (۲۰۰۹). این کار تحت عنوان ” تاثیر یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کاری” می باشد.
هانگ و همکاران، (۲۰۰۹). این کار تحت عنوان ” قابلیت های پویا: تاثیر جهت گیری فرآیند ها و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمان ” است.
خیمنز و ویل، (۲۰۱۱). این کار تحت عنوان ” نوآوری، یادگیری سازمانی و عملکرد ” می باشد.
ویجانده و همکاران، (۲۰۱۲). این کار تحت عنوان ” چگونه یادگیری سازمانی می تواند بر انعطاف پذیری شرکت ها، استراتژی رقابتی و عملکرد تاثیرگذار باشد؟ ” می باشد.
۱٫۳٫ فرضیه ها
فرضیه تحیقیق فرض بخردانه ای درباره رابطه ۲ یا چند متغیر است که به صورت جمله اخباری بیان می گردد .(سرمد و دیگران، ۱۳۸۵: ۳۵)بنابراین با توجه به بیانات ارائه شده و با توجه به روال این نوشتار، به بیان هریک از فرضیه های این تحقیق پرداخته می شود:
فرضیه ۱: قابلیت های یادگیرنده سازمانی به طورمعناداری بر کاربرد استراتژی تمایز تاثیر دارند.
فرضیه ۲: قابلیت های یادگیرنده سازمانی به طور معناداری بر کاربرد استراتژی رهبری هزینه تاثیر دارند.
فرضیه ۳: قابلیت های یادگیرنده سازمانی به طور معناداری بر پیشبرد انعطاف پذیری راهبردی تاثیر دارند.
فرضیه ۴: انعطاف پذیری راهبردی به طور معناداری بر کاربرد استراتژی تمایز تاثیر دارد.
فرضیه ۵: انعطاف پذیری راهبردی به طور معناداری بر کاربرد استراتژی رهبری هزینه تاثیر دارد.
فرضیه ۶: کاربرد استراتژی تمایز به طور معناداری بر عملکرد کسب و کار تاثیر دارد.
فرضیه ۷: کاربرد استراتژی رهبری هزینه به طور معناداری بر عملکرد کسب و کار تاثیر دارد.
فرضیه ۸: کاربرد استراتژی تمایز به طور معناداری بر عملکرد مشتری محور تاثیر دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.