20 به بالا
کل

27
152

17.8%
%100

0
79

.0%0
%100

90
4-2- توصیف داده ها
4-2- 1- درنمودارهای زیردرصد میزان بکار گیری مولفه هادرکتابهای دوره دوم ( فارسی؛مطالعات اجتماعی ؛ جغرافیا؛ تاریخ و مدنی )توضیح داده شده است .
نمودار4-2-1-1 – نشان می دهــــد میزان درصــــــــد بکارگیری مولفه اقتـــــصادی در فارسی ششم بیشترودر مطالعات اجتماعی سه پایه میزان بکارگیری آنها تفاوت چندانی نداشته است .
نمودار4-2-1-2 – نشان می دهد درصدمیزان بکارگیری مولفه آموزشی ؛ علمی در فارسی تفاوتی نداشته و در مطالعات اجتماعی چهارم و پنجم این میزان بیشتر بوده است.
91
نمودار4-2-1-3 – نشان می دهد میزان درصد بکارگیری مولفه مذهبی در فارسی تفاوتی نداشته ودر مطالعات اجتماعی ششم این میزان بیشتر بوده است
نمودار4-2-1-4 – نشان می دهد میزان درصـــــــد بکارگیری مولفه اجتماعی در فارسی ششم بیشتر بوده ودر مطالعات اجتماعی چهارم و پنجم میزان بکارگیری این مولفه بیشتر بوده است.
92
نمودار4-2-1-5- نشان می دهد میزان درصد بکارگیری مولفه ســـــــیاسی در فارسی چهارم و پنجم بیشتر بوده ولی این تفاوت چندان چشمگیر نمی باشد ودر مطالعات اجتماعی چهارم و پنجم نیز میزان بکارگیری این مولفه بیشتر بوده استاما این تفاوت چندان چشمگیر نبوده است . .
نمودار4-2-1-6 – نشان می دهد میزان درصد بکارگیری مولفه فرهنگی – هنری در فارســــی سه پایه تفاوت چندانی نداشته ودر مطالعات اجتماعی چهارم و پنجم میزان بکارگیری این مولفه بیشتر بوده است.
93
نمودار4-2-1-7 – نشان می دهد میزان درصد بکارگیری مولفه ورزشی در فارسی ششم مشاهده نشده و خیلی کم است ودر مطالعات اجتماعی چهارم وپنجم میزان بکارگیری این مولفه مقداری بیــــشتربوده است بطورکلی درکتاب چهام وپنجم بیشتربوده است .
نمودار4-2-1-8 – نشان می دهد میزان درصد بکارگیری مولفه زیست محیطی در فارسی تفاوت چندانی نداشته ودر مطالعات اجتماعی ششم میزان بکارگیری این مولفه بیشتر بوده است.
94
نمودار4-2-1-9-نشان می دهدمیزان درصدبکارگیری مولفه صنایع دستی درفارسی ومطالعات اجتماعی تفاوت چندانی نداشته است.
95
4-3- تحلیل داده ها
4-3-1- نتیجه حاصله ازمقایسه سوال 1دردوپرسشنامه(میزان بکارگیری مولفه اقتـصادی گردشگری درکتاب فارسی چهارم؛پنجم و ششم )
در جدول زیر مقایسه سوال 1 پرسشنامه اول و سوال 1 پرسشنامه دوم بصورت تکی آورده شده است. این مقایسه با استفاده از آزمون خی دو صورت گرفته است. اگر معنی داری کمتر از 0.05 باشد در فاصله اطمینان 95 درصد این سوال رد مي شود. در اینجا معنی داری برابر شده است با 0.075 که بیش از 0.05 است پس دو متغیر با یکدیگر تفاوت معنی داری در فاصله اطمینان 95 درصد ندارند.

جدول و نمودار 4-3-1 مقایسه سوال 1 پرسشنامه شماره 1 با سوال شماره 1 پرسشنامه شماره 2