پژوهش – بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ …

کمبود و کاستــی در ورودی ها و روابط با تامین کـــنندگان آن برای سیستم های با کیفیت طبق مقررات سوسیال سکیوریتی از شرکت های گردشگری انفرادی برای ازبین بردن شکاف ؛ ادراک کیفیت وفاصله کنترل کیفیت طبق مقررات سوسیال سکیوریتی غیر ممکن است .
هیچ کدام از سیستم های کیفیت گردشگری موجود طبق مقررات سوسیال سکیوریتی در یک موقعیت؛ به معرفی تغییرات مورد نیاز که آنها را قادر به مطابقت با شرایط افزایش کیفیت گردشگری نمایند؛نیستند .
بنابراین،یک سیستم کیفیت گردشگری جدید،برروی لینک تعاونی(مقصدملت)[40]درمیان گردشگری خصوصی ، دولتی و داوطلبانه؛ سازمان در یک منطقه گردشگری مقصد کشور، مطرح شده است .
در موقعیت زیر است : TQTCافزایش کیفیت را در این سیستم قادر می سازد تا آنجا که TQTC رتبه
از (لیشمنت )[41]
* ایمن سازی ورودی های بسته و مناسب به کیفیت گردشگری شکاف انداخت *
* توسعه روند مدیریت؛ کیفیت پیشرفته، جامع و پایدار است که ورودی را به خروجی (محصولات گردشگری کیفیت جامع) تبدیل می کندپژوهشگر (ویلیام2006) [42]درپژوهش خودتحت عنوان(گردشگری درمانی )
انتزاعی
درسال های اخیرســــفر ازکشورهای صنـــعتی به کشورهای در حال توسعه مانند هند و تایلند به منـــظور روند ظهور روش های پزشکی بوده است پدیده ای که ما را به گردشگری پزشکی می رسـاند.گردشــــگری پزشکی تاحد زیادی چشم انداز کاهـــــش هزینه های مراقبتهای بهداشتی و همــچنین مزایای دیگرمانند کاهش زمان انتـــظار راارائه می دهد اما جـستجوی خطرات مرتبط با مراقبت های بهداشتی درخارج ازکشور وجود دارد.به منظور تعیین اینکه آیا گردشگری پزشکی باید تشویق شوند،واگرچنین است در چه صورت گردشگری پزشکی خود انتخاب شده است ؟
(پلیس ملی )[43] را بیش از حد ترجیح می دهند . کارفرمای برنامه های دولتـــی؛توسعه مدل
واژه های کلیدی: برون سپاری پزشکی. گردشگری پزشکی. مدل (پلیس ملی )

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  1. معرفی

هدف ازاین پروژه؛ تعیین اینکه آیا فرم گردشگری پزشکی،در حال ظهور از برون سیاری پزشکی ؛ در ایالات متحده در حال ترویج است وبه چه صورت ؟گردشگری پزشکی که به سادگی خدمات پزشکی برون سپاری(دردرجه اول عمل جراحی گران قیمت، به کشورهای کم هزینه، مانند هند و تایلند)به همراه دارد و گردشگری پزشکی به طور فزاینده ای درحال محبوب شد ن است .هر چند گردشگری پزشکی درایالات متحده بسیار محبوب است؛ در کشورهای دیگر مانند انگلستان نیز همچنین در حال محبوب شدن می باشد ؛ خدمات پزشکی از بهداشت ملی ؛ بسیار مهم است که بریتانیا به هند واگذار نموده است .
دلایل گردشگری پزشکی که د(انگلستان ) [44]هستند:اینکه بیماران گاهی اوقات نمی توانند برای درمان از خدمات بهداشت ملی صبر کنند،وآنهانمی توانندبه یک پزشک خصــوصی مراجعه کننددر نتیــجه برخی از بیـــماران به دنبال انتخاب گردشگری پزشکی، ترکیب درمان باتعطیلات عجیب وغریب هستند.حتی اگر جهـت یافتن داروها الزامابه کشورهای جهان سوم که مقصد گردشــگری پزشکی هستند روان گردند . به عنوان مثال در هند ،تعداد انگشت شماری ازبیمارستانها،ازجمله بیمارستان شرکت آپولو،که ازهنرپزشکی درتمام رشـته ها، در بیمارستان های لوکس ارائه می شوددراین بیمارستان وجود دارد.علاوه بر این، بســـیاری از این پزشکان در ایالات متحده آموزش دیده اند. تخمیــن زده می شد که بیمارستـــان آپولو بیش از 60،000 نفر بین سال های 2001 و 2004 تـحت درمان گردشگری پزشکی درهنـــد قرار داده است. یک مطالعه توسط شرکت مک کینزی تخمین می زند که نرخ گردشگری پزشکی در هند 30%هر سال افزایش می یابد
درپژوهش پژوهشگران گردشگری(2003)دردانشگاه پاریس تحت عنوان(قیمت وکیفیت درگردشگری بین المللی )
خلاصه ومسائل برجسته
این مقاله به طرح دو سؤال پرداخته است .

اول، چگونه اپراتورهای تور مستقل در ارائه اطلاعات در مورد رقابت توریستی با ارزش هستند ؟
دوم، چگونه امکانات رفاهی توریستی در سراسر کشوراز لحاظ کیفیت متفاوت است؟
تجزیه و تحلیل به ما نشان می دهد که اپراتور؛ بازها ی یک بخش با ارزش تور چگونه در اشاعه اطلاعات رفتار می کنند .
ما همچنین دریافتیم که قیمت شاخص موجود در بازار برای گردشگری از کیفیت خوبی برخوردار است
امکانات رفاهی توسط هر دو اپراتور و رتبه بندی ملی نشـــان داده شده است . با این حال، تنوع قابل توجه قیمت درسراسرکشور حتی پس از کنترل کیفیت است.

در حال حاضرشواهدی وجود داردکه ممکن است بخشی ازیک سیاست ملی آگاهانه برای کنترل کیفیت محصول ملی گردشگری را نمایان سازد .
درنهایت، برخی از شواهد مقدماتی اشاره به آن دارد که کیفیــت گردشگــری بستـگی به درآمد یک کشوردارد ، اندازه، و موقعیت جغرافیایی بخش توریستی آن است.
این مقاله، در حال کار بر روی ترکیب داده ها از کشورهای منبع (آلمان و سوئیس) و در حال پیشرفت است.

و همچنین اطلاعات را از اپراتورهای تور در UK جمع آوری نموده و این اطلاعات بیشتر در مورد تسـهیلات هتل جهت ارائه خدمات به صورت یک فرضیه رسمی تر میباشد
دست کم گرفتن کشورهای سیستماتیک و یا زیاد اهمیت دادن به مسافرخانه در بخش اولیه قراردارد .
و ما به دنبال راه های به دست آوردن اطلاعات بهتر وسنجیدن مسائل اقتصاد ی و بسیار مهم در زمینه این عوامل می باشیم .
فصل سوم
فرآیند پژوهش
3-1- مقدمه
دراین فصل روش پژوهش؛جامعه آماری؛تعیین حجم نمونه وروش نمونه گیری ؛ابزار پژوهش ؛چگونگی تعیین روایی وپایایی پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفته است .
3-2- روش پژو هش
این پژوهش یک تحقیق نظر ی وکاربردی است و همچینین یک تحقیق پیمایشی و توصیفی محسوب می گردد .
3-3- جامعه آماری
شامل آموزگاران پایه چهارم؛پنجم وششم ( دوره دوره دوم ابتدای ) منطقه پنج تهران در سال تحصیلی 94-93 می باشد .
تعداد جامعه آماری 104 مدرسه در سطح منطقه پنج است که 219 معلم در پایه چهارم ؛ 222معلم در پایه پنجم و 231 معلم در پایه ششم در کل تعداد 627 نفردر دوره دوم ابتدایی این منطقه مشغول به کار می باشند.
3-4- تعیین حجم و نمونه و روش نمونه گیری
باتو جه به جامعه آماری ؛ نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 248 نفربدست آمده است و روش نمونه گیری ؛روش تصادفی ساده است.

حتما بخوانید :   بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت ...