خلاصه ی دروس در ﺣﻴﻄﻪ ﻱ ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ
1- ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎﺭ ﺕ ﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺯ ﻩﻫﺎﻱ جغرافیایی ؛ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺍﺳﺘﺎﻥها وکشورهای همسایه وصنایع کشـور؛ ﺗﺎﺭﻳﺨـﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺲ ﻭﻃﻦ ﺩﻭﺳــﺘﻲ؛ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯ ﻩﻱ ﺍﻳﺮﺍ ﻥﺷﻨﺎﺳﻲ؛ ﻧﻘﺶ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪﻱ کشور؛ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯﺗﺼاﻮﻳ، ﻋﻜـﺲ، ﻧﻘﺸـﻪ ، ﻧـﻤﻮﺩﺍﺭ ﻭ ……ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻴــﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ؛ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼﻕ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻱ؛ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮﻣﻲ ﻭﻣﻠﻲ؛• ﻣﻔﺎﺧﺮ، ﺷــــﺨﺼﻴﺖﻫﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺟﻠﻮ ﻩﻫﺎﻱﺗﻤﺪﻥ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ؛ ﺍﻳﺠــــﺎﺩ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻱ، ﻧــﺸﺎﻁ ﻭ ﻣـﻴﻞ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ؛ﺗﻮﺍ ﻥﻫـﺎ ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫـﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳــــــﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴـــﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ؛ﺳﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨــﻲ ، ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﻲ -ﺍﺳﻼﻣﻲ- ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
2- ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎ ﻥﺩﻫﻲ ﻣﺤﺘﻮﺍ:
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻓﻘﻲ ﻣﺤـــــﺘﻮﺍ،ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ؛ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ؛ ﺳﺎﺯﻣﺎ ﻥﺩﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺷﻴﻮ ﻩﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ؛ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺘﻮﺍﺑﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻭﺗﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦﺣﺠﺼﻞﻫﺎﻱ ﺩﺭﺳﻲ؛ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺤــــﺘﻮﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭﺳـﻴﻊ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ؛
3-ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺵﻫﺎ ﺑﻬﺮ ﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺵﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ؛ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺭﻭﺣﻴﻪﻱ ﻛﺎﻭﺷﮕﺮﻱ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ؛ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺖﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻭ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
4- ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺯ ﺵﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺮ ﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯﺷـﻴﻮ ﻩﻱ ﻛﺎﺭﻋﻤﻠﻲ ﻭﭘﺮﻭژ ﻩﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺯ ﺵﻳﺎﺑﻲ؛ ﺑﻬﺮ ﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﻴﻮ ﻩﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺯ شیابی ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ
59
خلاصه ی دروس در ﺣﻴﻄﻪ ﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ؛ ﺣﻴﻄﻪ ﻱ ﻧﮕﺮﺷﻲ

  1. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ : ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟــــﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺭﻭﻱ ﻧﻘﺸﻪ ﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ – ﺁﮔﺎﻫﻲ

ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮﺍﻓـــــﻴﺎﻳﻲ – ﺷﻨـﺎﺧﺖ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ؛ ﺷﻨﺎﺧـﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳـﺘﺎﻥ -ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ – ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﻱ ﻧﻘـــــﺸــﻪ ﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ – ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﺎﻥ -ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺭﻭﻱ ﻧﻘﺸﻪ ﻱ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ – ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃــﺒﻴﻌﻲ ﺷــﻬﺮ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﻱ ﻧﻘﺸﻪ-ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ- ﺗﻬﻴﻪ ﻱ ﻋﻜﺲ- ﻣـﺸـــﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩﻥ – ﻧﻘﺎﺩﻱ ﻭﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭﺗﺤـﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭﺍﺭﺍﺋﻪ ﻱ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﺎ – ﺍﻳــﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﻌﻠـــﻘﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ-ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱ ﺁﻥ ﺩﺭﺯﻣـــﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ -ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻋﻠﻢ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ-ﺍﻳــــﺠﺎﺩﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ – ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ

  1. ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘــﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﻙ ﺭﺍﺑـﻄﻪ ﻱ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ، ﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭﻣﺴــــﺎﺋﻞ ﺟﻐﺮﺍﻓــﻴﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺟﻤـــــﻌﻴﺖ ﻭ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺁﻥ – ﻛﺴﺐ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶﻭﺟﺴﺖ ﻭﺟﻮ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ – ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮﺍﻧﻲ – ﻛـﺴـــﺐ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﺴﺐ ﺑﻴﻨﺶ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲﻛﺴـــﺐ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺩﺭﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

2- وﺍژﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﻭﺟﺪﻳﺪﺩﺭ ﺱﻫﺎدرﻓﺼﻞ باتوجه به مصادیق مرتبط بامولفه های گرشگری درابعاد مخــتلف بخش جغــرافیا استان؛ کشور؛ جمعیت؛کشاورزی؛دامپروری؛انرژی ،صنایع ؛کشورهای همسایه ؛قاره های جهان ؛ وضع طبیعی ؛وضع اقتصادی ؛ وضع انسانی ؛واردات ؛صادرات؛نقشه ؛شهر و روستا
بخش تاریخ : تاریخ ؛ظهور اسلام ؛گسترش اسلام ؛هجرت ؛حکومتها ؛ جامعه ؛انقلاب
بخش مدنی:جمهوری اسلامی ؛آزادی ؛رهبری ؛ قانون ؛وظیفه ؛جامعه ؛وحدت ؛ تعاون ؛ ایثار و فداکاری
60
اجتماعی پایه ششم :
مطالعات اجتماعی یک حوزه یادگیری است که از تعامل انسان با محـیط های اجـماعی ؛ فرهـنگی ؛ طـبیعی ؛ اقتصادی ؛وتحولات زندگی بشردر گذشته ؛ حال و آینده وجنبه های گوناگون آن بحث می کند.
ازآنجایی که این درس بر محور کنش متقابل آدمیان با یکدیگر و با محـیطی که در آن به سر می برند در روند زمانی – اســتواراست ؛ می توان ادعا نمود که جامعه ؛ مکان و زمان سه محور عمده این درس هستند .
مطالعات اجتماعی یک حوزه یادگیری بین رشته ای است که ازمفاهیم رشــــــــــته های علمــی و مطــالعات مختلف چون جغرافیا ؛ تاریخ ؛ علوم اقتصاد ؛ جامع سیاسی ؛ آموزشهای مدنی؛مطاـــلعات مدنی؛شـهروندی و زیست محیطی ؛ دین و اخلاق بهره می گیرد.
در برنامه درسی مطالعات اجتماعی به منظور تعیین حوزه های مرتبط با مطالعات اجتمـــاعی از حوزه های موضـوعی استفاده شده است که به جای دیسیپلسن ها ( رشته های علمی ) فضای بازتری را برای تلفیق بوجود می آورند.
براساس نیلزهای علمی برنامه ؛ پنج حوزه ی موضوعی و برای هریک ازحوزه های موضوعی نیزسه مـفهوم کلیدی انتخاب شده است محتوای موضوعی وعلــــمی برنامه درقالب این حوزه های موضوعی ومفاهیم کلیــدی ساماندهی میشوندبه علاوه هر یک از این حوزه های موضوعی ؛ مفاهیم و موضوعات یک یا چند رشته علمی وفراتر از آن را پوشش می دهد .
1- زمان ؛ تغییر و تداوم تاریخ
2- مکان وفضا جغرافیا
3- فرهنگ و هویت جامعه شناسی ؛ تاریخ ؛ مردم شناسی ؛ دین و اخلاق
4- نظام اجتماعی علوم اجتماعی ؛ جامعه شناسی ؛ حقوق ؛ علوم سیاسی ؛
5- منابع و فعالیت های اقتصادی اقتصاد ؛ جغرافیا ؛ مطالعات زیست محیطی ؛ دین ؛ اخلاق
1- خلاصه ی دروس
کتاب درسی مطالعات اجتماعی شامل 12 فصل و24درس است ؛ هریک از فصول از 2 درس تشـکیل شده که موضـوعات آنها مرتبط با هم می باشند ؛ درابتدای هر فصل و به تفکیک هر یک از دروس تصاویری مشاهده می گردد که همچنان مرتبط بادرس می باشدهمچنان که ازتفسیرفوق برمی آید این کتاب در راســـتای تمام مولفه های گردشگری بحث می کند وهمه آنها رابه چالش می کشــــاند لذا با توجه به واژه های هردرس می توانیم پی ببریم که ازمیان کتابهای مطالعات اجتماعی درسه پایه دوره دوم؛ کدامیک بیشتر دارای مولفه ها می باشند .
متن هردرس شامل محتوای نوشتاری ومحتوای تـصویری است؛محـتوای تصویری (عکــس ؛ نقشــه ؛ نمــودار
61
؛ کاریکاتور ؛ نقاشی)همراه بامتن نوشتاری موضـوع مورد نـظر را قابل درک و فهــم می سازد ؛ لذا محـــتوای تصویری ازمحتـوای نوشتاری جدا نیست ودرفرآیند تدریس بایدنمودارها ؛ نقشه ها؛ عکسها توسط دانش آموزان مشاهده و بررسی شود .
حال اگر آموزگاردر فرآیند یاد دهی – یادگیری ابتداهدف رادر نظر بگیرد سپس فرآیند تدریس را با آن هماهنگ نماید می تواند با در نظر گرفتن هدف به مقصد اصلی خویش برسد .
2- وﺍژﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﻭﺟﺪﻳﺪﺩﺭ ﺱﻫﺎدرﻓﺼﻞ با توجه به مصادیق مرتبط بامولفه های گردشگری در ابعاد مخـــــتلف ( دوستی ؛ آداب دوستی ؛ نظـــام اجتماعی ؛ حـقوق ؛ قوانیــن ؛ تعلق ؛ هویت ؛ میراث فرهنگی ؛ تصمیم گیری ؛ کشاورزی؛تولید ؛ مصرف ؛ عوامل انسانی ؛ طبیـعی ؛ مســاحت ؛ طــلای ســـیاه ؛ انرژی ؛ پیشــــرفت علمی ؛ مـسلمانان ؛ علوم و فنون ؛ دوره اسلامی ؛ شخصـیت های تاریخی ؛ ابوریحان بـــیرونی ؛ سفر ؛ اصفــــهان ؛ اصفهان نصف جهان ؛ هتل ؛ آپارتمان ؛ عمارت هشت بهشت ؛ بازار قیصریه ؛ اماکن تاریخی ؛ فرهنگ وهنر ؛دوره صفویه ؛ تجارت؛ رونق ؛ امنیت ؛ حمایت ؛ حکومت ؛ فراغت ؛ برنامه روزانه ؛ گذراندن ؛ انواع لباس ؛ فروش عمده؛خط تولید؛تولیدانبوه؛بودجه؛دریاهای ایران؛کشتی سازی؛ماهی فروشی؛صنایع دستی ؛ خرمشهر ).
نکته :
گاهی مشکلات یاحوادث جبران ناپذیری در زندگی افراد به وجود می آید که ناشی ازفکرنکردن وعجـله کردن وتصــمیم گیری نادرست است .
نکته :
نقشه خوانی و کار بانقشه از فعالیتهای مهم درس دریا هامی باشد خوب است دانش آموز با آشنایی به روش نقشه خوانی بتواند برای یک مسافر ایرانی ویا خارجی از روی نقشه ؛دریاهای ایران را توضیح دهد و او را ترغیب به دیدار آنها نماید .

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است