فایل دانشگاهی – بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ …

پایان نامه ارشد

مناطق مولدگردشگری
مناطق مبدا گردشگران ؛ بنابر این مناطق اقامت و دایمی گردشگران که نشانگر منبع تقاضا و موقعیت بازار هستند ، جایی که وظایف اصلی بازاریابی گردشگری برآن اساس انجام می شود . (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
مخارج گردشگری
مجموع هزینه های مصرفی که توسط یک بازدیدکننده ویاازطرفی که بازدیدکــننده برای ســــفرواقامت اودریک مقصدپرداخت می شود.جزئیات پیشنهادی آن شامل هفت دسته ا صلی می شوند.سفرکامل وگشت کامل با اقامت ، غذاونوشیـدنی حمل ونقل تفریح؛ فعالیتهای فرهنگی روزوشیوه خرید. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
مناطق زمانی
تقسیم دنیابه مناطقی براساس نصف النـــهار گرینویچ که درآن ساعت رســـمی محلی مورداستفاده قرارمی گیرد .هنگامی که زمین هر 24ساعت یکبارحول محورخودکه 360 درجه طول جغرافیایی است یک چرخــش کامل می کند، 24مـنطقه ی زمانی پدیدمی آید . اساس زمانی خورشیدی در هر منطقه نصب النهار مرکزی آن منطقه است که 15درجه با نصف النهار مجاورفاصله دارد.(واژگان تخصصی فراغت؛گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
توصيه هاي سفر
كشورها اغلب شهروندان خود را در مورد ناپايداري هاي شرايط ســـياسي يا اجتماعي موجود در مقــصد هاي جهان آگاه ميكنند این توصيه هابه معناي باز داشتن از سفر نمي باشد هرچندممكن است اين مفهوم واثر را داشته باشدامابيشتربه اين معنااست كه گردشگران رادربرابرموقعيتهايي كه با آنهاآشنايي ندارند آماده و مجهز نمايند تا احتياط كافي راداشته باشند. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388).
53
نوآوري
دررابطه باگردشگري 4 نوع نوآوري راميتوان شناسايي كرد.
1- نوآوري هاي محصول : از كالاهايي كه هريك كاملاجديدويادرزمينه هاي جديدهستندمنتج مي شود.
2- نوآوريهاي فرآيند :كه توسعه وبهره برداري ازتكنولوژي يانظريه هاي فني جديددرفرآيندهاي جديدتجاري
رادربرمي گيرد.
3- نوآوري هاي مديريت : كه چارچوب هارابراساس عملكردسازمان يافته قبلي اصلاح وبهبودمي بخشد.
4- نوآوري هاي قانوني :كه رابطه خارجي وظاهري بين مصرف كننده وديگراعضاي زنجيرهاي رابالا ميبرد. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
گردشگري سياه
اين نوع گردشگري سفربه مناطقي كه به گونه اي بامرگ ومير،بلايا ومـشكلات مرتبـــط است راشامل مي شود. كه شامل بازديد ازمناطق جنگي، قتل وجنايت،قبرستان هاويا بازديداز مناطقي كه افراد مشهور در آنجامرده اند راشامل مي شود كه اين نوع گردشگري بسيار وسيع وقديمي مي باشد. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
سفراختياري
و كه تمامي انواع گردشگري غيراجباري راشامل مي شودكه معمولاپس ازانجام سفرهاي اجبـــــاري كه مربوط به مسئوليتهاي اجتماعي سازماني مانندكار يا خانواده است،صورت مي گيرد اين نوع سفرهابه علت اينكه زمان فراغت راشامل ميشونددلپذير ولذت بخش هستند . اين نوع سفراز طريق مطالعات بودجه بندي زماني يا درك ميزان آزادي در انتخاب مي تواننداندازه گيري شوند.( واژگان تخصصی فراغت؛گردشگری؛هتلداری ؛ 1388)
برنامه غذايي روزانه
انواع مختلف وطيف وسيع وگسترده اي ازغذاهاراكه يك فرددر طول روزمصرف مي كند را شامل مي شود.يك دستورالعمل سالم طيف گسترده اي ازمواد غذایی ؛ منظور فراهم كردن كليه مواد لازم براي مقابله با بيماريها و هم براي رشد ونمـوبدن شامل مي شود. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
بازاريابي مستقيم
نوعي روش بازاريابي مي باشد كه با اســــتفاده از يك ياچند رسانه با مـــخاطب ارتــباط برقراركرده وهــدف آن دستيابي به يك بازارمشخص مي باشد. اين نوع بازاريابی در برگيرنده هر ديدگاه بازاريابي مي شود كه شـــامل ارتباط مستقيم فرد به فرد ، بـين عرضه كننده و فروشنده مي باشد .كه اين ديدگاه هاعبارتنداز: پست الكترونيكي مستقيم، فروش تلفني ويافروش شخصي این روش مي تواند به صورت جداگانه يا تركيبي يا ساير روشـــــــهاي پيشبردي به منظوررسيدن به اهداف بازاريابي مورد استفاده قراربگير. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
54
2-31- مروری بر محتوای کتابهای درسی دوره دوم ابتدایی(چهارم؛پنجم؛ ششم ) در راستای تبیین مولفه ها
ﻣﻮﺍﺩ ﻭﻣﺤﺘﻮﺍﻯ ﻛﺘﺎ ﺏﻫﺎﻯ ﺩﺭﺳﻰ ﻫﺮﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ، ﺍﻗﻠﻴﻤﻰ، ﻓﺮﻫﻨــــﮕﻰ؛ ﺍﻗﺘــــﺼﺎﺩﻯ ؛سیاسی و اجتماعی ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ. ﻛﺘﺎ ﺏﻫﺎﻯ ﺩﺭﺳﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮﻣﻬﻢ ﻫﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗــﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫمچوﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ، ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴـــﺎﻧﻰ ﺷﺎﻏﻞ ﻭ ﻋـــــﻨﺎﻭﻳﻦ ﺩﺭﺳﻰ، ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻫﺮ ﻛــﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ با توجه ﺑﻪ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻳﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻯ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ﻩﻯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺁﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝ؛ ﺗﺮﺳﻴﻤﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻳﻨﺪ ﻩﻯ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
کتابهای درسی دانش آموزان ازمهمترین مـــنابع ومراجع یادگیری درنظام آموزشی است ودر ایران نیزکیــــفیت یادگیـــــری منوط به چگونگی کیــــفیت کتابهای درسی می باشد

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

.از آنجایی که امروزه یادگـــیری دانش آموزان درسطح مدارس به محیط بسته مدارس خلاصه نمی گردد ویادگیری تنهامشــروط به تدریس معلم نیست وعوامل
مختلفی دراین امر دخیل می باشـــــــندبه تحلیل کتابهای درسی دوره ی دوم ابتدایی پرداخته تا تبیـین شود که این کتب چگونه می توانند راهی برای آینده دانش آموزان از ابتدا تا انتها بگشایند . هدف این پایان نامه این است که دانــــش آموزدوره ی دوم پس ازخروج از دوره ی ابتدایی و ورود به دوره ای وســـیعتر با اطــــلاعات وآگاهی بیشتری بامسائل و مطالب مواجه گردد .
در ابتداکتاب تعلیمات اجتماعی از سه پایه را تحلیل نموده و این امر رابا توجه به مولفه های اقتصادی ؛سیاسی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ تاریخی ؛ مذهبی ؛ علمی در چهار حیطه ی ذیل طبقه بندی می گردد:
1- ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﺧﻼﺻﻪﻯ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ
2- وﺍژﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺱﻫﺎ درﻓﺼﻞﻫﺎﻯ
3- ﺍﺻﻮﻝ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻱ ﺩﺭﺳﻲ
4- نقش تصاوير در فهم آموزش گردشگری
تذکر : در کتب دوره ابتدایی مولفه ها ی گردشگری را بصورت مصادیقی از آنها می توان یافت.
55
اجتماعی پایه چهارم
بروزتحولات آموزشی دوره ی ابتدایی درسال های اخیر؛ضرورت تغییرآموزش های محیطی واجتماعی رانیز آشکار می سازد ؛ درس
تعلیـــمات اجتماعی باید فضایی مملو از نشــاط و سرزندگی بیافریند و یکی از اهداف مهم این کتاب توجه بیشتر به پرورش مهارت های اجتماعی و افزایـش علاقه به سرزمین ومحیط زندگی دانش آموزان است ؛ برای دســت یابی به این هدف ؛ باید شیـوه های مناسب یادگیری – یاددهی را اختیار کرد و از روشهای فعال بهره گرفت .
با توجه به قلمرو پروش مهارت های اجتماعی باید دانش آموز را به سوی کارهای مشارکتی سوق داد و فضـای لازم رابرای فعالیت و اظهار نظر وی فراهم نمود ؛ از این رو توجه به طبیعت و حضور در طبیعت بکر برای وی لازم و ضری است او باید ببیندوتجربه کند ؛ومسئله گردشگری ازاینجا آغاز میگردد؛حال درچهار حیطه ی ذیل کتاب مورد نظر به چالش کشیده می شود .
1- ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﺧﻼﺻﻪﻯ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ