این لغت اشاره دارد به ميزان مفرح بودن گردشگري ، شوخي وخنده خواســـــته ي يك كودك و فرد بالغ درهر موقعـيتي مي باشد ومي تواندانگيزهايی براي گردشگرباشد. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
برنامه هاي مصرف مكرر
اين نوع برنامه ها برنامه هايي هـــستند كه درآن مشتريان دائمي و ثابت خدمات شركتها وموسسا ت را ازطريق سفرهاي رايگان ويا خفيف ويژه وياسايرامتيازات دريافت كنند. (واژگان تخصصی فراغت؛گردشگری؛هتلداری ؛ 1388)
هدف سفر
اهداف اصلي سفربه شش گروه عمده تقسيم مي شوند كه اين گروه بندي توسط سازمان جــهاني جهــانگردي وبه منـــظوراهداف آمارگيري صورت گرفته است ؛ اين اهداف اصلي سفر تفريح ، ديداردوستان واقوام وآشنايان ، تجارت،گذران اوقات فراغت،سفرهاي مذهبي وزيارتي ودرمان ميباشند.(واژگان تخصصی فراغت؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
جهان چهارم
درواقع اصطلاحي است كه به اقليـت مردم كه درحكــومتهاي متشكل از يك قوم جمع شده اند گفــته مي شود كه به طوركلي در نواحي جنبي جغرافيايي زندگي مي كنند و از لــحاظ سياسي و اقتــــــصادي وضع نا منــــاسبي دارندوتوسعه نيــــــافته اند ؛ مردم جهان چــهارم براي گردشگري قومي وگردشگري ماجراجويانه به عنوان يك جاذبه مي باشند در صورتي كه هنرهاي دـستي وفرهنگ آنهابه طور فزاينده منتشرگردیده و محـــيطهاي طبيعي كه آنها در آن زندگي مي كننددرمـعرض خطرقرارمي گيرد.(واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
جشنواره
در تمامي فرهنگ ها برگزاري جشن وجود دارد وانواع اشيا ، افراد يا موضوعات همه دلايلي براي ايــــــــجاد جــشنواره هامحسوب مي شوند. به طوركلــــي جشـنواره ها داراي محتواي مذهبي ياغيرمذهبي مي باشند كه در سطوح مختلف محلي،ملي وبين ا لمللي برگزارمي شوند ويكي ازجاذبه هاي گردشگري محسوب مي شوند. (واژگان تخــصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
سازمان سفربين المللي جوانان
هدف از اين سازمان ترويج پويايي و گسترش افق هاي فكري افراد جوان به وســـــــيله سفر، فراگــيري زبان ، زندگي خانوادگي، گردشگري فرهنگي واجتـماعي وسايرفرصــــتها براي رشد وپيشــــرفت فردي است.كه يكي
50
ازبزرگترين سازمان هاي تجاري دربخش سفرجوانان ودانـــــــــش آموزان مي باشد.اين سازمان ازرشد سریع گردشـــگري جوانان حــمايت مي کنداين سازمان براي تسهــــــــيل دستيابي به امكانات گردشگري وفرهنگي و فعاليتـهاي تفريحي به اعضاي جوان خودكارت شناسايي ارائه مي دهد. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
نمايشگاه ها
نمايشگاه هارويدادهايي هستند که معمولابه صورت دوره اي وبراي معامله ي كالاوخدمات برگزارمي شوند.كه شامل آموزش ، سرگرمي ها ، مسابقه ها و جشن مي باشد ؛ نمايـــشگاهاي كشاورزي به سنتهاي روستايي توجه دارند. همچنين نمايشگاه هاي تــجاري به تجارت و خريد و فروش توجه دارند. نـمايشــگاهاي جهــاني باعث
مي شون دكه كشورها با يكديگرمقايسه شوند و از اين طريق موجب افزايش ورود جهانگردمي شود. ( واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
تفريح درجنگل
جنگل هامكان هاي عمـده اي براي تفريح گردشــگران پويا و فعال مي باشند مخصوصا براي چادر زنان و بوته وشاخ وبرگ پيماها تفريح درجنگل مي تواندآهسته وكوتاه قدم برداشتن ومسيرطولاني راه پيـمودن ( كوچ نشيني ) باشدو يا مي توان ماهيگيري و قايقراني درجايي كه آب وجودداردراشامل شودوهمچنين جنگل هامــــكان هايي براي گردشگري طـــبيعت ، گردشـگري ماجراجويانه و طبيـــعت گردي هستند .در جايي كه جنگل ها ازاهميت ويژه اي برخوردار هستند ممكن است ا ز آنها به عنوان پارك ملي حفاظت شود. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
بيماري هاي ناشي ازغذا
بيماري هاي ناشي ازغذابه دليل وجودمستقيم يا غيرمستقيم باكتريهاي مضر در موادغذايي مصرفي ميباشد . مانند سالـموندلا. اين قبيل بيماريهامكرراموجب معده درد،اسهال،استفراغ مي شوند.گردشگران براي جلوگيري این نوع بيماريهابايدازنوشيدن آب بابطري،خوردن غذاهاي داغ،خوردن سالاد،ميوه هاي محــلي اجتــــناب كنند مگراينكه توسط منبع قابل اطميناني توليدشده باشند.(واژگان تخصصی فراغت؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
اثرتظاهري
افزايش تعدادگردشگران دريك مقصد ، اثرات اجتماعي ، اقتصـــاد ي وفرهنگي زيادي رابراي جوامع مــيزبان به همراه دارد.كه ازجمـــــله مهمترين اين اثرات،تقليداست ؛ ساكنان محــلي برخي ازجوامع تمايل به تــــقليد از رفتار گردشگران رادارند. لذا ويژگيهاي رفتاري آنها را به خودمي گيرندوازرفتارآنها تقليد مي كنند درك مفهوم نيازمند توجه به اين موارد مي باشد كه چرا تنها برخي ازرفتارها تقليد مي شوند؟ چه كسي ازآنها تقليد مي كند؟ وچگونه آنها را ياد مي گيرند؟
تحقيقات نشان داده است كه فا كتـورهاي معيني درايجاد اين امر دخيل هستـــند از جمله آنها :شكاف فرهنگي بين فرهنگ گردشگران وفرهنگ جامعه ميزبان،قدرت اقتـصادي جامعه ميزبا ن ومیهمان،همساني فرهنگ و مورد قبول واقع شدن آن توســــــط اكثريت افرادجامعه ميزبان،قدرت فرهنــگي جامعه ميزبان وميزان انعطاف پذيري وپاسخگويي آن به تاثيرات جديدكه اين امر بيشتر در كشورهاي درحال توسعــــه ديده مي شودزيرازماني كه
يك

51
گردشــــگرازيك كشورتوسعه يافته به كشوري درحال توسعه سفرمي كند شــــكاف هاي فرهنگي دراين صورت بر جــسته ترمي شوند. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
كج رفتاري
به طور کلی می توان اين واژه رابه اين صورت معني كرد
رفتاري كه باحالت طبيعي واســـتاندارد تفاوت دارد.اماتعريف اجتــماعي ومنطقي كج رفتاري عبارت اســت از سرباززدن از استانداردهاي برجسته وشاخص؛بنابراين گردشگري،به دليل اينكه براي اكثريت مردم،تعـطيلات، دوره اي ازرفتار است كه بارفتا رهاي روزمره زندگي متفاوت مي باشد، خود، يكنوع كج رفتاري تلقي مي شود و همچنين دربرخي ازموارد رفتار واقعي كه ازبرخي گردشگران سر می زند ؛ درصورتي كه شامل فعاليتهايي همچون (استفاده از مواد مخدر ، مصرف بيش از حد مشروبات ا لكلي يا فحشــا باشد) ( هرچند اين رفتار ها از و ما جرم محسوب نمي شوند ) ممكن است كج رفــتاري تلقي شود . به طور كلي توصيف كج رفــتاري : اينـــكه استـاندارد ها چگونه هستند ؟ چه كسي وچگونه آنهاراتعيــين مي كند و چه كسي وچرا از آنها پيروي مي كند؟ و اينكه چه عواملي باعث ايجاد آن مي شود نيازمند توجه ودقت است. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشـــــگری ؛هتلداری ؛ 1388)
انعام
نوعي پرداخت كاملااختياري مي باشد كه مستقيما از طرف مشتري به كارمند در قبال كيفـــــيت خدمـــاتي كه ارائه شده پرداخت مي شود.دادن انعام تنها دربرخي از فرهنگ ها وجود دارد ودربرخي ازفرهـــنگها اصــلا چنين پرداختي ديده نمي شود؛دادن انعام درجاهايي كه خدمات مستقيم ويابه صورت شخصي به مشتري ارائه مي گرددبسياربرجسته ترمي شود.ستورانهاوهتلهاازنمونه مكانهايي هستندكه درانهادادن انعام بسيارديده ميشود. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
شاخص سفر
روشی آماری برای تعیین اینکه مقاصدی که توسط گردشگران باز دید می شوند مقاصد اصلی هستند و یا صرفا توقفگاهی بین راهی. (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
مسافر
فردی که بین دویا چند کشورو یا بین دو یا چند محل در داخل کشورمحل سکونتــش درحال سفرباشد . ازنــظرآمار گرد شگری تفاوتی میان دونوع عمده ازمسافران وجوددارد : «دیدارکنـندگان»و«سایرمسافرین» . تمامی مســــــافرینی که به فعالیتهای گردشـگری می پردازند ، دیدارکننده می باشند بنابر این واژه دیدار کننده معرف مفهوم پایه ای برای سیستم کلی آمارهای گردشگری میباشد . (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
صنعت سفر
درمـعنای دقـیق ، شرکــتهای حمل و نقل مــسافر و شرکتها و تشــکیلاتی که خدمات خودرامی فروشند ازجمله متصدیان گشت . (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
52
مسیر
درتفریح وگردشـگری عمومامسـیرهایی طراحی شده است همــراه باتابلوهای راهنماجهت هدایت افراد،دوچرخه سواران، ویا اسکی بازان درطول آن مـسیر،اگرچه بیشتربرای استفاده بازدیدکنندگان طراحی می شوندبه طورفزاینده ای به عنوان ابزاری جهت مدیریت بازدیدکننده هادرمناطق باتراکم بالااستفاده می شوند.(واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)
مرکزاطلاع رسانی گردشگری
دفتری که درزمینه جاذبه ها تســـهیلات وخدمات گردشگری اطلاع رسانی می کند وگاهی اوقات خدماتی مانند رزرو اقامتگاه ر ا نیز ارایه می دهد .این خدمات ممکن است توسط دولت شوراهای گردشگری و یا سایر سازمانها عرضه شود(واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388).

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.