شکل شماره 12 -جاذبه های طبیعی
45
2-26- جاذبه های فرهنگی
منزلگاه های فرهنگی ؛تاریخی ؛باستانی ؛صنایع دستی وهنرها ؛فعالیت های اقتصادی جالب توجه ؛نواحی جذاب شهری ؛ موزه ها ؛ جشنواره ها فرهنگی ؛ مهر ورزی ساکنان محلی
انواع جاذبه های ویژه
این جاذبه ها به ویژگی فرهنــگی و طبــیعی وابسته نیســـتند و به صـورت مصنــوعی خلق شده اند (پارک های مصـنوعی ؛ پاک های سرگرم کننده ؛ پار کهای موضوعی و سیرک ها )شناسایی جاذبه ها بایستی به طور نظام مند نشان دهنده نام ؛ نوع موقعیت دسترسی ؛ ویژگی های مشخص ؛ نوع توسعه موجود و مزیت ها و مـــعایب توسعه موجود ودرصورت لزوم شامل یک تصویر و خلاصه توصیفی مکتوبی در ویژگی جاذبه باشد . به طور معــمول صفحه ای جداگانه یا برگ شناسه ای برای هر جاذبه تهیه می شود . اگر مشخصه جاذبه ؛ مرکز توجه توسعه باشد یا مقایسه چندین جاذبه ازهمان نوع مورد نیاز باشد در این صورت توصیف باید ویژه و نشان دهنده تمام ویژگی های مربوط به آن باشد مثلا برای نواحی ساحلی
* طول و عرض ماسه منطقه
* زاویه شیب ساحل
* نوع پوشش گیاهی ساحل وتوده شن ساحلی
* دامنه فعالیت جذر و مدی ( خطوط بالا و پایین امواج )
* ویژگی عمق آب ؛ نوع مواد ته نشین ؛ شفافیت ؛ هر نوع آلودگی و منبع وآلودگی
* ویژگی توپوگرافی زیر آب ؛ تپه و مرجان های دریایی و جنس آنها
* جهت و شدت باد و متناسب بودن آن برای قایقرانی بادبانی و بادی
* مکانهای مناسب برای توسعه اسکله در صورت ضرورت
* تاریخ تکوینی فرسایش یا( نهشت)[36]؛ لایه ساحلی(برنامه ریزی توسعه جهانگردی؛رویکردی همپیوند و پایدار
؛ بروجنی ؛ 192؛89)
شکل شماره 13- نقش دولت ها در توریسم ( جهانگردی و گردشگری)
ثبات سیاسی ؛رشد اقتصادی و توسعه فرهنگی؛گرچه ازسیاستهای دولتی سرچشـــمه می گیرداما به وضوح بررفــتار توریست های کشور متبوع موثر هستند .
عوامل سیاسی :
* قوانین و مقررات
*ملزومات صدورروادیدو کنترل های مهاجرت
* تغییرات سیاسی در کشورها
* سیاستهای دولتی در حوزه توریسم
* تروریسم
*سرمایه گذاری های رسمی در زیر ساختهای توریسم
عواملی که بر آینده رفتار تور یست ها موثر خواهد بود .
عوامل اقتصادی:
* توزیع ثروت
* در آمد قابل عرضه افراد
*نرخ جاری ارز
رونق یا کسادی اقتصادی
عوامل اجتماعی :
* تغییرات جمعیت شناختی
* تغییرات چرخه زندگی
* نگرانی های اجتماعی
*ظهور زیر فرهنگ های جدید
فعالیت های بازاریابی صنعت
* توسعه محصولات جدید
*سیاست های قیمت گذاری
*راهبردهای توزیع
* رسانه های پیشبردی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.