دولتها برای توسـعه منابع انسانی موردنیازجهانگردی به صورتی فعال اقدام نموده اند و به سازمانـهای مربوطه وکار فرمایان کمـک می کنند تا نیازهای مهارتی را شناسایی کنند اجرا گنندگان برنامه های آموزشـی هم در این حرکت مشارکت می کنند و به بررسی مشاغل و شرح وظایف پرداخـته اند امر آموزش در توسعه جهانگردی و گردشگری امری بس مهم می باشد تا بتوان بدینوسیله به توسعه این مهم پرداخت (شناخت صنعت گردشــــگری در رویکرد سیستمی ؛ ضیایی ؛ احمدی ؛ 184؛ 1392 )
2-23 – مولفه های اعتقادی گردشگری در کتابهای روز جهانگردی وصنعت گردشگری
وقتی سخن ازاعتقاد بمیان می آید باید بررسی نمود که اعتقاد درگردشگری یعنی چه ؟آیاگردشگری می تواند در اعتقاد گردشـگران و جهانگردان تاثیر داشته باشد ویابالعکس .
در گردشگری روش دیگری مبتنی بر ارزشـــها و نــگرش های شیوه زندگی وجود دارد این روش بر اساس کار آبرهام مــازلو که یک روان شناس بود قراردارد ودراجرای این چنین روشی گروه های مصرف کننــده به
39
نه گروه تقـــسیم می شوند کاربرد این روش در صنعت جهانگردی به سرعت گسترش می یابد وسبب ایجاد انگیزه برای مسافر می گردد در اینـجا نمونه هایی از عوامل ایجاد انگیزه برای مسـافر برون مرزی را بیان می داریم .
* دیداراز افراد ومردم بیگانه
*فرصت برای بالا بردن آگاهی
*امنیت شخصی
*تجربه کردن شیوه های تازه ای از زندگی
*تفریح ؛ خوش بودن
*بازدید ار دوستان و خویشاوندان
*فقط استراحت
*گرد هم جمع شدن مثل اعضای یک خانواده
*بحث در باره سفر پس از بازگشت به وطن
*دیدن مردمانی که علاقه های مشابه دارند
*رهایی از کار طاقت فرسا
*فرار از تقاضاهایی که در کشور خودم با آن روبرو بودم
*مشاهده کار یا چیزهای هیجان انگیز
*غرق شدن در زندگی مجلل
*آزمودن شیوه تازه ای از زندگی
*طرحی نو برانداختن
البته باکمی دقت می توانیم همین مواردرا در کتابها مشاهد ه نماییم .
2-24- مولفه های اجتماعی – فرهنگی گردشگری
مقصودازاثرات اجتماعی؛تغییراتی است که درزندگی مردم جامعه میزبان جهانگردوگردشگررخ می دهدو این تغییر بیشتر به سبب تماس مستقیم اهالی و ساکنان آن دیار با جهانگردان و گردشگران صورت می گیرد .
مقصود از اثرات فرهنگی ؛ تغییراتی است که در هنر ؛آداب ؛ رسوم و معــماری مردم ساکن جامـــــعه میزبان رخ می دهد؛این تغییرات بلندمدت تر هستند ودر نتیجه باعث رشد و توسعه صنعت جهانگری و گردشگری می شود .
40
ازآنجا که نتیجه یا ره آورد صنعت جهانگردی موجب تغییراتی درزندگی روزانه وفرهنگ جامعه میزبان می شوداصـطلاح اثرات اجتماعی – فرهنگی به معنی تغییرات به کارمی برند که درتجربه های روزانه ؛ارزش ها؛ شیوه زندگی؛ محصولات هنری وفکری جامعه میزبان ر خ می دهد .
شکل شماره 7- چار چوب تصمیم گیری مصرف کننده [34]( اسوار بروک و هور نر ؛2007؛47)
تاثیر عوامل فرهنگی تاثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی
تاثیر خانواده تاثیر دوستان و گروهای مرجع
شکل شماره 8 – اثرات مثبت ومنفی فرهنگی – اجتماعی جهانگردی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

اثرات منفی اثرات مثبت عامل
تغییر در فعالیتهای سنتی و هنری به منظور متناسب ساختن برای جهانگردان ؛ وارد حریم محدوده های سنتی شدن ؛ شلوغی و ازدحام بیش از حد