سامانه پژوهشی – بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ …

* افزایش عرضه ی نیروی کار

2-19 * تاثیر گردشگری بر قیمتها ( مولفه اقتصادی )
تاثیر گردشگری برسطوح عمومی قیـمت کالا و خدمات بستگی به جایــگاه این صنـــعت در اقتــــصاد ملی دارد افزایش حضور گردشگران دریک ناحیه ؛ انگیزه ی مناسبی برای توسعه تاسیسات گردشگری بوســـیله سرمایه گذاران غیر بومی دارد.این امر عامل مناسبی برای افزایش قیمت زمین درمقاصد گردشگری به شمارمی رود . افزایش قیمت زمین درمناطق سیاحتی؛موجب افزایش قیمت زمین درتمام کشورخواهد شد که نه تنها گردشگران بلکه متقاضیان بخشهای کشاورزی ؛ صـنعتی و اجتماعی را نیزتحت تاثیرقرارمی دهد .نتیجه این افزایش تقاضا تورمی است که د تمام کشورانعکاس می یابد .البته این تورم را می توان با کاهش تقاضــای گردشگری ؛افزایش تولیدات ملی یا افزایش واردات به وســــــیله ارزی که مصرف کنندگان خارجی برای آنهامی پردازند مهار کرد .خطر تورم ناشی از توسعه گردشـگری؛ ضرورت برنامه ریزی موثر برای مدیـــریت توسعه بخش گردشگری راآشکارترمی سازد.(شناخت صنعت گردشگری دررویکردسیستمی ؛ضیایی ؛احمدی ؛ 122؛ 1392 )
2-20 * تاثیر گردشگری بر بودجه عمومی ( مولفه اقتصادی )
بهسازی وتوسعه تاسیســات زیر بنایی بزرگترین فشاررابر بودجه عمومی وعمرانی کشور واردمی سازد. طرفداران توسعه گردشگری عقیده دارندکه گردشگری اززیر بناهای موجوداســـــتـفاده می کند؛این تاسیـــسات (بندر ؛ فرودگاه ؛ جاده ؛ ارتباطات راه دور ؛ شبکه ؛ شبکه توزیع آب سالم؛ برق ؛ گاز ؛ دفع زباله ؛ وخدمــات بهداشتی را شامل می شود که برای توسعه وبهبودآن به ناچارانجام بسیاری ازخدمات عمومی به تعویق می افتد؛ به همین دلیل لازمه تامین توقعات گردشگران درمقاصد؛ارتقاء کیفیت واستاندادردهای این تاسیسات و تجهیزات
35
به سطح قابل قبول است توسعه این قبیل تاسیـسات بسیارهزینه براست اما موجب آسایش مردم و افزایش سطح زندگی و توقعات آنان می شود.(شناخت صنعت گردشگری دررویکرد سیستمی؛ضیایی؛احمدی؛ 122؛ 1392)
2-21 *اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری ( مولفه اجتماعی )
اگردرصنعت گردشــــگری به فرهنگ هم چون کالایی نگریســته شودوساکنان محلی برای ارائه فرهنگ خودبه شکل محصولات فرهنگی ؛ آن را به گونه ای نمایشی و منطبق با خواستــــه های گردشگران تبدیل کنند ؛آن گاه می توان نتیجه گرفت که تداوم چنین فرآیـنــدهایی آسیب های جدی به فرهنـــگ جامعه میزبان وارد آورده و به شیوع از خود بیگانگی بیانجامد . اما مدافــــــعان گردشگری براین اعتقادند که فرهنگ یکی از عوامل مهم در بسط و گسترش گردشگری است و در انگیزش گردشگران نقش موثری دارد چرا که امروزه این باوردر سطح جهانی شکل گرفته است که آثارفرهنگی وتـــاریخی متعلق به یک گروه یا ملـت نبوده و هر یک از آثار معرف گوشه ای از تاریخ تمدن بشردرکره خاکی است ومیراث جهانی محسوب می شودوبه همه جهانیــــان تعلق دارد وگردشگری راهی برای حفظ و صیـــانت ازاین میراث فرهنگی و اجتماعی است . (شناخت صنعت گردشگری در رویکرد سیستمی ؛ ضیایی ؛ احمدی ؛ 122؛ 1392 )
اسمیت اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری را در سه گروه معرفی نموده
1) بعضی ازانواع اثرات اجتماعی- اقتصادی؛تغییرات طبیعی هستندوفشارهای ناشی ازهرنوع توسعه اقتصادی را شامل می شوند .
2)اثرات دیگر ناشی از تفاوت اجتماعی واقتصادی بین بومیان وگردشگران است که ممـکن است دارای زمیــنه اقتـصادی – اجتماعی یکسان یا متفاوتی باشند که تفاوت ســطوح نسبی با توسعه اقتـــصادی -اجــتماعی-سیاسی بومیان و گردشگران به عنوان یک فاکتور مهم شناخته شده است .
3) نوع سوم اثرات منتج از تفاوت های فرهنگی چشمگیر بین بومیان گردشــــــگران است . آن تفاوت ها ممکن است به ارزشهای اصلی ونظام قانونی اعتقادات مذهبی؛ سنن؛ رسوم؛ سبـــــــک زندگی؛ الگوهای رفتاری؛نوع لباس ؛ تقـسیم بندی زمان ؛گرایش نسبت به بیگانگان وعوامل دیگرمرتبط باشد . (شناخت صنعت گردشگری در رویکرد سیستمی ؛ ضیایی ؛ احمدی ؛ 122؛ 1392 )
2-22 * اثرات زیست محیطی گردشگری( مولفه زیست محیطی )
رابطه بسیار نزدیکی بین گردشگری و محیط زیست وجود دارد که درسه قالب جای می گیرد
1) بعضی از اشکال محیط زیست فیزیکی جاذبه هایی برای گردشگران محسوب می شوند .
2) تسهیلات وزیر بناهای گردشگری بخشی از محیط زیست ساخته شده را تشکیل می دهد
3) توسعه گردشگری و استفاده گردشگران از یک ناحیه ؛ اثرات زیست محیطی ؛ ایجاد می کند .
حضورگردشگران دریک کشورمانند شمشیردولبه می ماند ؛ از یک سو موجب حفاظت ازثروتهای طبیعی و یاد
مانها ی باستانی ومذهبی کشورمی شود وازسوی دیگرعامل تخریب وحتی نابودی منابع است.بنابراین درتوسعه
36
حضورگردشگران لزوما با یدافزایش اثرات مثبت ومحدودسازی آثارمنفی این توسعه رامدنظرقرارداد.
(شناخت صنعت گردشگری دررویکردسیستمی ضیایی؛احمدی؛ 122؛ 1392)
شکل شماره 4 – فرآیند اثر تکاثری گردشگری ( [32]کوپر و همکاران ؛ 2005 ؛ 165 )
هزینه کرد مستقیم
هزینه کرد گرشگر
مصرف در آمدهای کسب و کارهای گردشگری به منظور مصرف کالاها و خدمات محلی
پرداخت دستمزدها ی
کارگران به منظور
مصرف کالا و خدمات
پس انداز
واردات

حتما بخوانید :   منابع مقالات علمی :استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه ...
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

/
نشت ها
هزینه
کرد غیر
مستقیم
کل کسب و کارها
مصرف در آمدهای کسب و کارهای گردشگری به منظور مصرف کالاها و خدمات محلی