با گردشگری مخالف است ( تاکید بر تهاجم فرهنگی و ملاحظات امنیتی )

اواخر دهه1960

خط مشی و رویه محتاطانه

جرح وتعدیل دیدگاه های قبلی(تلاش برای ارائه راهکاربرای تعدیل تبعا ت منفی گردشگری )

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

دهه1980

خط مشی و رویه تطابق گرایانه

دیدگاهی است که گردشگری را به صورت سیستمی و در چارچوب روابط علت و معلولی مطالعه و مدیریت می کند .

————-

خط مشی ورویه علمی ودانش محور

2-15- سیستمهای گردشگری
2-15-1- سیستم گردشگری (ماتیسون و وال )[26]
ماتیسون و وال ؛ 1982 ) گردشگری را متشکل از سه جزء می دانند
1- عامل پویا: اشاره به گردشگر دارد .
2- عامل ایستا : اشاره به مقصد با تمام اجزایش دارد .
3- عامل تبعی یا پیامدی : اشاره به اثرات گردشگر دارد .
وجه تمایزاین سیستم توجه به عامل اثرات است.وایشان معتــقدند که هر سیستمی اثرات و پــــیامدهایی داردکه می تواند مثبت یا منفی باشد .
2-15-2- سیستم گردشگری (میل و موریسون [27])
این سیســـتم متشکل از چــهار جزء ( بازار ؛ ســفر ؛ مقصــد و بازار یابی ) است و این الگو گردشگری را از منظر چرخه خرید و فروش سفربه عنوان محصول نهایی نشان می دهد.فرآیندخرید وفروش دراین سیستم نقطه آغازوانتها نداردومتوالی و مداوم است .
2-15-3- سیستم گردشگری گان :
گان سیستم گردشگری را متـشکل از دو جزء اساسی عرضه وتقاضا می داند . و این سیـــستم پنج بخش ( جاذبه ها ؛ حمل و نقل ؛ خدمات ؛ اطلاعات و ترویج بعد عرضه راشکل میدهد.
2-15-4- سیستم گردشگری (لیپر)[28]
لیپردرسال 1979 و بعد ها درسال 1990 الگوی سیستم گردشگررا بشکل ساده ای ارائه داد . این الگو از سه جزء اصلی ( گردشگران – عناصر جغرافیایی ؛ صنعت گرددشگری ) ارائه می دهد .
2-15-5- سیستم گردشگری (گلدنر وریتچی ) [29]
اجزاء و عناصر گردشگری ومدیریت در این الگو عبارتند از :
منابع طبیعی و محیط زیست : جاذبه های طبیعی و چشم اندازها ؛ آب وهوا و مردم اعم از ساکنان و گردشگران
محیط انسان ساخت ( ساخته شده ) : شامل زیر ساختها و رو ساختها ؛ فرهنگ ؛ فناوری
فعالان صنعت گردشگری : بخش های اقامت ؛ حمل وهوا و مردم اعم از ساکنان و گردشگران
فعالان صنعت گردشگری : بخش های اقامت ؛ حمل و نقل ؛ تسهیلاات و خدمات ؛ بخش های پذیرایی
سازمان های برنامه ریز ؛ تسهیل کننده و توسعه دهنده : بخش های دولتی و خصوصی
فرآیندفعالیتهاوپیامدهای گردشگری:
رسالت راهبرد؛برنامه ریزی؛سازماندهی؛تحقیق وپژوهش؛ توسعه بازاریابی ؛ اثرات ؛ نظارت و ارزیابی
شکل شماره 2- رفتار گردشگر
تجربه نسبت به
*انواع تعطیلات