منابع مقالات علمی : بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ …

پایان نامه ارشد

ودرنهایت اینکه صنعت گردشگری می تواند یکی ازابعاد رشداقتصادی باشدوهمزمان اقتصاد کشوررا ازحالت تک بعدی بودن رهایی دهدپس بایددر راستای گسترش این صـنعت گامهایی موثر و در واقع راهگــشا برداشت.
( اقتصاد گردشــــگری ؛ فرزین ؛ 1387)
2-13- صنعت گردشگری
(کالین کلارک )[23] اقتصاد دان آلمانی (1940) فعالیت هاای اصلی را به سه بخش تقسیم می کند :
گروه اول : کشاورزی و فعالیتهای وابسته
گروه دوم : صنعت
گروه سوم : خدمات
همچنین وی تقسیم بندی بخش های اصلی اقتصاد را چنین بر شمرد :
گروه اول : موادخام و اولیه را تولید می کند .
گروه دوم : مواد خام و اولیه را به کالا تبدیل می کند .
گروه سوم : تعاملات و ارتباطات گروهای اول و دوم را تسهیل می کند .
با این وصف بعضی با این امر که گردشگری صنعت است مخالف و بعضی موافق هستند .
2-14- دیدگاهی از مخالفین
بعضی همانند (توکووساندیک 1988)[24]( ولز و جنکینز1944)[25]گردشگری راواجد مشخصه های صنعت نمی دانندچراکه بنابرتعریف ولز«صنعت به مجموعه ای ازواحدها گفته می شودکه محصولات مشابهی تولیدمی کنند
وبایکدیگـر قابت دارندحال آنکه درگردشگری واحدها وبنگاه هایی فعالیت دارند که بجای محصولات وخدمات یکسان و رقابت با یـکدیگر ؛محصولات و خدمات مکمل یکدیگر تولیدمی کنند واز دیدگاه فنی؛ چند بعدی بودن صنعت گردشگری تعریف آن درقالب صنعت را غیر ممکن می سازد
چرا که شرایط اصــلی تولید و یا شاخــصهای عملیاتی آن تعریف نشده است بدون دخالت عوامل اجتــماعی و فرهنگی ومحیطی ؛بعد اقتصادی در صـــــنعت گردشگری نمایان نمی شود .
دیدگاهی ازموافقین :
برخی انگیزه موافقین را برای اطلاق واژه صنعت به گردشگری ناشی از دلایل زیر می دانند :
* کسانی که برای گردشگری خصیصه هایی همانند صنعت قائل هستند .
* کسانی که گردشگری را فراتر از یک صنعت می دانند .
* کسانی که بر اصلاح و بهبود وجه منفی گردشگری تاکید دارند .
* کسانی که گردشگری را به دلایل حرفه ای صنعت می نامند .
– رویکردها و دیدگاه های نسبت به توسعه گردشگری
1- خط مشی و رویه جانبدارانه
2- خط مشی و رویه محتاطانه
3- خط مشی و رویه تطابق گرایانه
4- خط مشی و رویه علمی ودانش محور
شکل شماره 1- خط مشی و رویه گردشگری

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است


اکیدات پیدایش دیدگاه
به طورکامل گردشگری راتایید می کند .( نگاه سطحی و یک جانبه به پدیده گردشگری ) دهه1960 خط مشی و رویه جانبدارانه