اصولایکی ازعلل توسعه صنعت توریسم در کشورهای مدیترانه اروپا؛زمینه های کاملا مســــاعد آب و هوایی است . نظری به پروازهای دستـــه جمعی به کشوراسپــــانیا این واقعـــیت را معلوم می سازد تا آنــجا که هــمه پروازهای مهم هوایی همواره به سوی حوزه هــایی است که از آفتاب درخشــــان و ســـــواحل نشــــــاط بخش برخورداراست ؛ علاوه بر این درجه حرارت و ریزشهای جوی از جمله عواملی هستـــــند که به حرکتهــــای توریستی شکل می دهند؛در برنامــه ریزی های توریستی تاکیدروی کوتاهی فصول وتعیین مدت زمان اسـتفاده از روشهای هوای آزاد مثل شنا ؛ تنیس وگلف ضروری می نمایددرفصول توریـستی درجه حرارت ورطوبت زیاد؛ هتلهای مجهزی می طلبد ودرباران های سنـگین نگـــهداری و مرمت جاده های نواحـــــی توریستـــی از ضروریات است ( رضوانی؛ 85)
گرچه ارتباط بین توریسم و آب وهوا به تعبیر «منــــــگیر » ازمدتهاپیـش شناخته شده است اماتا کنون پژوهش اندکی درزمینه ی مورد بحث انجام گرفنه است .آب وهوا یکی ار مهمـــترین عوامل شکل دهنده توریسم قلمداد می گردند
2-11- عواملی که بر آینده رفتارتوریست ها موثر خواهند بود
عوامل اجتماعی
* تغییرات جمعیت شناسی * تغییرا چرخه زندگی
* نگرانی های اجتماعی * ظهور زیر فرهنگ های جدید
عوامل تکنولوژیک
* اینترنت *تلویزیون محاوره ای
* سیستم های چند رسانه ای * کارت های هوشمند
* واقعیت مجازی * سیستم های توزیع بین المللی
* فناوری های حمل و نقل
عوامل اقتصادی
* توزیع ثروت * درآمد قابل عرضه افراد
* نرخ جاری ارز * رونق یا کسادی اقتصاد
عوامل سیاسی
* قوانین و مقررات * ملزومات صدور روادید و کنترل های مهاجرت
* تغییرات سیاسی در کشورها * سیاست های دولتی در حوزه توریسم
* تروریسم * سرمایه گذاری های رسمی در زیر ساختهای توریسم
فعالیتهای بازاریابی صنعت
* توسعه محصولات جدید * سیاست های قیمت گذاری
* راهبردهای توزیع * رسانه های پیشبردی
تاثیر رسانه ها
*رسانه های غیر مسافرتی از قبیل اخبار و برنامه های مربوط به حیات وحش
* رسانه های مخصوص مسافرت از قبیل کتاب های راهنما
رشد اعتماد و دانش توریست ها به گونه ای که باعث تبدیل شدن آنها به مسافران با تجربه می شوند .
(مدیریت نوین توریسم جهانی؛ 1390؛ 105)
25
2-12- کاربرداقتصاد در گردشگری
خاستگاه اندیشه اقتصادی مدرن رامیتوان درآرای آدام اسمیت وانتشار کتاب او «ثروت ملل » (1776) دانست .
وی مفاهیمی چون عرضه وتقاضا ی کل؛رشد بهره وری در طول زمان و نیز تقـــسیم کار و در نتیجه افزایـش بهره وری ناشی از تقسیم کاررا وارد علم اقتـصاد نمود . دیگر اندیشــه های مهمی که اسمیت وهم عصران وی در بسط و گسترش آنها نقش داشتند
عبارت بودند از نظریه توزیع ثروت و اهمیت عرضه پول و طلا در تعیین سطح قیمتها.
اقتصاد دانان فرانسوی به سال 1803 ؛ مفهوم جریان دوری درآمد را مـــطرح کردند که اکنون به قانـون ( بیان محاســبه )[22]
معروف است نظریه اونشان می داد که در کل نظام اقتصادی ؛ تولید دقیقا میزان مطـــلوب و مناسبی از درآمد را ایجادمی کند که به مردم امکان می دهد بهای فروش تمام کالاهایی را که تولید شده است بپردازند .
اقتصاد دانان نئوکلاسیک قرن نوزدهم ؛توجه خودرا معطوف مــســـائل اقتصاد خرد می نمودند ؛ ازقبیل رفتا ر بنگـاهها ؛قیمتهای نسبی؛ انتخاب مصرف کننده ودیگر مسائلی که مــــربوط به بازارها ی رقابتی بودند.درحال حاضر نیزاندیشه ها و مفاهیم توسعه یافته آن دوره درتحلیل اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند .
اقتصاد دان انگلیسی جان مینارد درکتـاب نظریه عمومی اشتغال ؛ بهره وپول )که درسال 1936 منتـــشرشد ه ؛ نظریه جـدیدی در باره تقاضای کل ارائه داد . او از رکورد اقتصادی بــــزرگ سال 1930الهام گرفت وخــاطر نشان ساخت که افزایش مخارج دولت دراقتصاد برای حمایت از اقتصادهایی که دچار مخمــصه و تکاپو شده اند ضروری است ؛ ز یراساز و کارها خود تصحیح کننده ای ؛ برای افزایش تقاضای کل وجود نداشت .
دبیرکل سازمان جهانی توریسم با اشاره به اهمیت صنعــــــت گردشگری و رشد و توسعه اقتصادی کشــورهای جهان خاطر نشـــان نمود :
سهم اقتصــادکــشورهای درحال توسعه ازورودی گردشگران بین الـــــمللی بارشد ثابت از 31درصــد در سال 1990به 47درصـددرسال 2011رسیده است.گسترش توریسم سلامت یکی ازبهـترین راهکارها برای ارائـــه خدمات سلامتی؛ پزشکی وکسب د رآمدهای ارزی است . درحال حاضرگردشگری سلامت و پزشکی د ر50 کــشورجهان شناخته شده است؛ا اعتبار سنجی ومعیارهای کیفی آن در سطـــح جهان متفاوت بوده وبا توجه به مســائل اخلاق پزشکی به لحاظ شیوه ها وابزار دسترسی به این خدمات ملاحظاتی وجوددارد .
گردشگری یک تجارت چند ین میلیارد دلاری است چراکه اتخاذ تـصمــــیم درخصوص سطوح بالا ی سازمانی یک سازمان وابسته به گردشگری می تواند شامل سرمایه گذاری بالایی باشد .
ا

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ین تصمـــیمات ؛ حرکات پروژه های بزرگ با عملکردهای متداول پیــچیـده را تنظـیم می نماید؛ مدیریت باید با مشـکلات نــاشی از این پروژه های پیچیده با دوراندیشی ؛ ابزارسازمانی وارتباط درونی مـــحاوره ای برخورد نماید . ره یافت شبــکه ای مدیریت پروژه پویا است . و این موضـــــوع در برنامه ریزی و مراحل اجرایی غیر قابل چشم پوشی است. دلایل اثباتی کافی برای عملکرد موفقیت آمیز رهیافت شبکه ای در پروژه های نـظامی ؛ شــهری و شـــــــــرکتهای بـــخش خصوصی وعمومی با کارکردهای خدماتی و صـنعتی وجود دارد . تجارت گردشـگری برنامه های بزرگی برای استفاده از فواید آن دارد.
گردشگری تعریف گسترده ای دارد ؛ حقیقتی که موجب می شود تا سنجش و تجزیه و تحلیل و بررسی اقتصادی
آن از دقت لازم برخوردار نباشد آثار اقـتصادی و حجم گردشگری در حال رشد است ؛ نیازی به سوال ندارد . آثار متــــفاوت آن و به طور ویژه آثار اجتــماعی آن بر جوامع یکسان نیست .ارزیابی آثار اقتصادی آن که غالبا مشکل و پر هزینه است؛مشکل مشترک همه اقتصاددانان می باشد .