بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ …

پایان نامه ارشد

بروز تحولات آموزشی دوره ی ابتدایی در سال های اخیر؛ ضـرورت تغییر آموزش های محیطی واجتماعی را نیزآشکارمی سازد ؛درس تعلـیمات اجـتماعی باید فضایی مملواز نـشاط وسرزندگی بیافریند ویکی ازاهداف مهم این کتاب توجه بیشتربه پرورش مهارت های اجتماعی وافزایش علاقه به سرزمین ومحیط زندگی دانـش آموزان است ؛ برای دست یابی به این هدف ؛ باید شیوه های مناسب یادگیری- یاددهی را اختیار کرد و ازروشهای فعال بهره گرفت که یکی از شیوه های فعال می تواند پرداختن به امرگردشگری(گردش علمی ) باشد .
ساختار کتاب اجتماعی دردوره ی دوم دبستان شامل(عنوان-متن- تصویر- فعالیت)ومحتوای آن شامل جغرافی ؛ تاریخ ومدنی است.
کتاب فارسی نیزبه چهار مهارت زبانی( نوشتن ؛ خواندن ؛ سخن گفتن و گوش دادن ) توجه شده است ؛ و شامل دو کتاب( بخوانیم وبنویسیم)است ؛ تدریس بصورت مشارکتی و دانش آموز محــــور است ؛ از روش های نوین تدریس ( بحث گروهی )استفاده می شود که معـلم حین تدریس می تواند ارتباطی منــطقی بین مـضمون درس و
مولفه های گردشگری برقرار نماید .
سوال کلی تحقیق : مولفه های گردشگری درکتب درسی دوره دوم
ابتدایی(فارسی؛تاریخ؛مدنی؛جغرافی؛مطالعات اجتماعی) کدام هستند ؟ ومیزان بکار گیری آنها چقدر است ؟
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
بررسی مولــفه های گردشــگری در کتابهاــی درسی دوره دوم ابتدایی ( فارسی ؛ تاریــخ ؛ مدنی ؛ جغرافی؛ مطالعات اجتماعی ) ازآن جهت حائز است که دانش آموز به تاثیر اقتـصاد در تمام امور آگاه می شود ودرک می کنــ دکه اقتصـاد یکی ازارکان رشد جـامعه است ؛ لذ اآشنایی با این امرمی تواند ذهن دانش آموز را بدنبال مطلبی د راستای رشد جامعه سوق دهدومتوجه میگردد که رواج گردشگری می تواند درتمام ابعادکشور(اقتصاد ؛سیاست ؛ جامعه ؛فرهنگ ) تاثیرگذارباشد؛و در اینجا مسـئولیت دست اند رکاران امر تعلیم و تربیت صد چندان بیشترخواهد شدزیرادرکتابهای درسی به مسائلی مانندکشـاورزی؛بهداشت؛ محیط زیست ؛ پرداخته شده ومعلمان نیز در تدریس اشاراتی مینمایند ولی اکـنون جامـعه جهانی به توریسم وجهانگردی وگردشگری درابعاد مختلف به عنوان یک بعد اقتــصــادی نگاه می کنند و دروازه های کشور خودرابه سوی این مورد بسیارمــهم گشوده اند لذا گنــجاندن مفاهیم گردشگری درکتب درسی مهم است زیرا بدینوسیـــله دانش آموزمی تواندبه مشاغل مرتبط باگردشگری نیز بیاندیشد ودر این راستا گامهایی مستحکم بر دارند؛لذا آموزش وپررش می تواند این مبـــــحث رابعنوان یکی ازمـباحث درسی درکتاب مطالعات اجتماعی ؛ فارسی ؛ هدیه آســـــمانی ؛ علوم؛ قرار داده و این امر را از اولــین پایه دوره دوم ابتدایی (چهارم ) آغاز نماید .ا لبته شایان ذکر است که گردشــــــــگری درهــمه ابعاد (اقتصادی؛ اجتماعی ؛ سیاسی ؛ فرهنگی ) تاثیر گذار بوده است لذا بـــهتر است که جهت تبیین آن دوره ابتدایی انتخاب شده است.
4
نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده دست اندرکار ان نظام آموزشی ؛ معلــــمان دوره ابتدایی ؛ دانشجویان
رشته علوم تربیتی بالاخص دانشجویان رشته برنامه ریزی آموزشی قرار گیرد .
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف اصلی
بررسی مولفه های گردشگری درکتابهای درسی دوره دوم ابتدایی (فارسی ؛ تاریخ ؛ مدنی ؛ جغرافی ؛ مطالعات
اجتماعی) و میزان بکارگیری آنها
1-4-2اهداف فرعی
1- شناسایی و میزان بکارگیری مولفه های اقتصادی گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی
2- شناسایی و میزان بکارگیری مولفه های آموزشی ؛ علمی گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی
3- شناسایی و میزان بکارگیری مولفه های مذهبی گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی
4- شناسایی و میزان بکارگیری مولفه های اجتماعی گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی
5- شناسایی و میزان بکارگیری مولفه های سیاسی گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی
6- شناسایی و میزان بکارگیری مولفه های فرهنگی -هنری گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی
7- شناسایی و میزان بکارگیری مولفه های ورزشی گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی
8- شناسایی و میزان بکارگیری مولفه های زیست محیطی گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی
9- شناسایی و میزان بکارگیری مولفه های صنایع دستی و گردشگری در کتابهای دوره دوم ابتدایی
1-5 سوالهای پژوهش
1-5-1- سوال اصلی
مولفه های گردشگری درکتابهای درسی دوره دوم ابتـدایی(فارسی؛ تاریخ؛مدنی؛جغرافی؛مطالعات اجتماعی )
کدام هستند ؟ و میزان بکار گیری آنها چقدر است ؟
1-5-2 سوال های فرعی
1- مولفه های اقتصادی گردشگری درکتابهای دوره دوم ابتدایی کدام هستند؟ومیزان بکارگیری آنها چقدراست ؟
2- مولفه های آموزشی؛علمی گردشــــگری درکتابهای دوره دوم ابتدایی کدام هستند ؟ و میزان بکار گیری آنها
چقدر است ؟
5
3- مولفه های مذهبی گردشگری کتابهای دوره دوم ابتدایی کدام هستند ؟ و میزان بکار گیری آنها چقدر است ؟
4- مولفه های اجتماعی گردشگری دوره دوم ابتدایی کدام هستند ؟ و میزان بکار گیری آنها چقدر است ؟
5-

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مولفه های سیاسی گردشگری درکتابهای دوره دوم ابتدایی کدام هستند ؟ ومیزان بکارگیری آنها چقدر است ؟
6- مولفه های فرهنگی -هنری گردشگری درکتابهای دوره دوم ابتدایی کدام هستند؟ومیزان بکارگیری آنها چقدر
است ؟
7- مولفه های ورزشی گردشگری درکتابهای دوره دوم ابتدایی کدام هستند؟ومیزان بکارگیری آنها چقدر است ؟
8- مولفه های زیست محیطی گردشگری درکتابهای دوره دوم ابتدایی کدام هستند ؟ومیزان بکارگیری آنها چقدر