سامانه پژوهشی – بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) …

پایان نامه ارشد

4- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….86
4-1- متغیرهای جمعیت شناختی ………………………………………………………………………………………………………..90-86
4-2- توصبف آماری داده ها …………………………………………………………………………………………………………….95-91
4-3- تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..131-96

ه

عنوان صفحه
فصل پنجم –بحث ؛نتیجه گیری و پیشنهادها
5- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..133
5-1- (نتایج حاصله با توجه به تجزیه تحلیل داده ها )……………………………………………………………………………..139-133
5-2- محدودیت ها و مشکلات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………139
5-3- پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………………………141-140
5-4- خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..143-141
ضمایم
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….146-144
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………..154-147
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………155
عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..156

و
فهرست اشکال

عنوان صفحه
شکل شماره 1- خط مشی و رویه ی گردشگری………………………………………………………………………………………………28
شکل شماره 2 – رفتار گردشگر ……………………………………………………………………………………………………………….30
شکل شماره 3 – ویژگی اشتغال در صنعت گردشگری(مولفه اقتصادی ) ………………………………………………………………….34
شکل شماره 4 – فرآیند اثر تکاثری گردشگری ………………………………………………………………………………………………37
شکل شماره 5 – فشارهای وارد بر میهمان و میزبان ……………………………………………………………………………………….38