2-13- صنعت گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-14- دیدگاهی از مخالفین………………………………………………………………………………………………………………..28-27
2-15- سیستمهای گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………..28
2-16عوامل موثربر رونق صنعت گردشگری…………………………………………………………………………………………….32-31
2-17- تاثیر گردشگری بر اقتصاد ( مولفه اقتصادی )………………………………………………………………………………….33-32
2-18- تاثیر گردشگری بر اشتغال ( مولفه اقتصادی )……………………………………………………………………………………….33
2-19- تاثیر گردشگری بر قیمتها ( مولفه اقتصادی )………………………………………………………………………………………..35
2-20- تاثیر گردشگری بر بودجه عمومی ( مولفه اقتصادی ) …………………………………………………………………………36-35
2-21- اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری ( مولفه اجتماعی ) ………………………………………………………………………….36
2-22- اثرات زیست محیطی گردشگری ( مولفه زیست محیطی………………………………………………………………………..37-36

د

عنوان صفحه
2-23- مولفه اعتقادی گردشگری درکتابهای روزجهانگردی وصنعت گردشگری ………………………………………………….40-39
2-24- مولفه اجتماعی – فرهنگی گردشگری……………………………………………………………………………………………41-40
2-25- مولفه های فرهنگی و هنری گردشگری …………………………………………………………………………………………….42
2-26- جاذبه های فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………………46
2-27- دولتها به دلایل گوناگون به موضوع توریسم وارد می شوند ………………………………………………………………………48
2-28- مولفه های مذهبی ( توریست های مذهبی ) …………………………………………………………………………………………48
2-29- مولفه های ورزشی …………………………………………………………………………………………………………………..49
2-30- واژگان تخصصی گردشگری ……………………………………………………………………………………………………54-79
2-31- مروری بر محتوای کتابهای درسی …………………………………………………………………………………………….69-55
ب- پیشینه های پژوهش
2-32- (1- پژوهش های انجام شده در ایران)………………………………………………………………………………………….76-69
2-33- ( 2- پژوهش های انجام شده درجهان ) ……………………………………………………………………………………….79-76
فصل سوم – فرآیند پژوهش
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
3-2- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..81
3-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………….81
3-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………..81
3-5- ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………83-81
3-6- چگونگی روایی و اعتبار ابزارپژوهش ……………………………………………………………………………………………….83
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………..84
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها