2-6- اشکال گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………23-14
2-6- 1- گردشگری تفرح و تفرج(تعطیلات) ………………………………………………………………………………………………. 15
2-6-2- گردشگری درمانی……………………………………………………………………………………………………………………15
2-6-3- گردشگری فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………..16
2-6-4- گردشگری سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………….16
2-6-5- گردشگری تجاری و بازرگانی………………………………………………………………………………………………………..16
2-6-6- گردشگری ورزشی……………………………………………………………………………………………………………….17-16
2-6-7- گردشگری روستایی یا توریسم مزرعه……………………………………………………………………………………………..17
2-6-8- گردشگری نوستالژیک………………………………………………………………………………………………………………..17
2-6-9- اکوتوریسم یا بوم گردی……………………………………………………………………………………………………………….18
2-6-10-گردشگری مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………….18
2-6-11- گردشگری ماجراجویانه…………………………………………………………………………………………………………….18

ج

عنوان صفحه
2-6-12-گردشگری اجتماعی یا توریسم اجتماعی…………………………………………………………………………………………….18
2-6-13- گردشگری قومی……………………………………………………………………………………………………………………..19
2-6-14-گردشگری فضا………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-6-15- گردشگری الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………..19
2-6-16-گردشگری مجازی…………………………………………………………………………………………………………………….20
2-6-17-گردشگری بیابانی……………………………………………………………………………………………………………………..20
2-6-18- گردشگری آموزشی ؛ علمی ؛ گردهمایی……………………………………………………………………………………………21
2-6-19-گردشگری کار…………………………………………………………………………………………………………………………21
2-6-20-گردشگری هنری………………………………………………………………………………………………………………………21
2-6-21- گردشگری پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………21
2-6-22-.. گردشگری پایدار………………………………………………………………………………………………………………22-21
2-6- 23- گردشگری پایدار شهری……………………………………………………………………………………………………………22
2-6- 24- گردشگری پایدار روستایی…………………………………………………………………………………………………….23-22
2-7-توریسم …………………………………………………………………………………………………………………………………….23
2-8- اشکال مختلف توریسم……………………………………………………………………………………………………………………23
2-9- اهمیت توریسم ………………………………………………………………………………………………………………………24-23
2-10- تاثیر آب و هوا بر آینده توریسم ………………………………………………………………………………………………………24
2-11- عواملی که بر آینده توریست ها موثر خواهد بود …………………………………………………………………………………….25
2-12- کاربرد اقتصاد درگردشگری……………………………………………………………………………………………………….27-26