بررسی رابطه کارآفرینی و مدیریت دانش استرس دانشجویان- قسمت ۲

فایل های دانشگاهی

کارآفرینی و رشد اقتصادی: ۴۲
عکس مرتبط با اقتصاد
کارآفرینی و اشتغال: ۴۲
کارآفرینی و رشد فن آوری: ۴۲
چند نکته در مورد کارآفرینی: ۴۳
وظایف کارآفرین: ۴۴
جدول مقایسه ای رویکردهای مختلف ۴۵
موانع کارآفرینی: ۴۶
راه های یافتن ایده برای کسب وکار: ۴۷
چگونگی ساخت ایده توسط خود شخص: ۴۸
نقش کارآفرینان در توسعه جوامع ۴۸
کارآفرینان و نقش آنها در توسعه جوامع ۴۸
رویکردهای مهم به کارآفرینی: ۴۸
اقتصادی: ۴۸
روانشناختی: ۴۹
اجتماعی فرهنگی: ۴۹
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
استرس ۵۱
استرس به عنوان پاسخ درونی : ۵۵
مقابله با استرس: ۵۶
انواع روش های مقابله : ۵۷
شیوه های مقابله : ۵۸
اقدامات در جهت کنترل استرس : ۵۸
تغییر در تفکر : ۵۹
رژیم غذایی : ۵۹
ورزش و تمرینات منظم روزانه : ۵۹
تنفس، یوگا : ۶۰
اوقات فراغت و تفریح : ۶۱
سیستم حمایتی : ۶۲
شوخی : ۶۳
انحراف ذهن : ۶۳
بیانات شخصی خود آفرین : ۶۳
روش های کنار آمدن با استرس : ۶۳
روش مستقیم : ۶۴
کنار آمدن دفاعی : ۶۴
دیدگاه روانشناسی : ۶۴
شخصیت نوع اول : ۶۵
دومین نوع شخصیت: ۶۵
سومین نوع شخصیت : ۶۵
مقابله با استرس از دیدگاه روانشناسی : ۶۶
پیشینه پژوهش: ۶۷
فصل سوم روش پژوهش ۷۰
مقدمه ۷۱
روش تحقیق ۷۱
جامعه آماری ۷۱
نمونه آماری و روش نمونه گیری ۷۱
معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ۷۲
پرسشنامه کارآفرینی ۷۳
پایایی: ۷۳
روایی: ۷۳
تجزیه و تحلیل آماری: ۷۴
خلاصه فصل ۷۴
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۵
۷۵
آزمون فرضیه ها ۷۶
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ۷۸
مقدمه ۷۹
بحث و نتیجه گیری: ۸۰
موانع ومحدودیت های تحقیق ۸۲
پیشنهاد به محققان و سایر پژوهشگران: ۸۳
منابع ۸۴
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۴-۱ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین ادراک منفی از مدیریت دانش و کارآفرینی ۷۶
جدول ۴-۲ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین ادراک مثبت از مدیریت دانش و کارآفرینی ۷۷

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

چکیده

 

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کارآفرینی و مدیریت دانش استرس دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان الشتر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان الشتر و نمونه آماری شامل ۴۰ نفر بود که به طور تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارهای پژوهش حاضر پرسشنامه کارآفرینی و پرسشنامه مدیریت دانش بودند که در اختیار آزمودنی های پژوهش قرار گرفت. توضیحات لازم در مورد سوالات و نحوه پاسخ دهی به این پرسشنامه ها در هنگام توزیع آنها به آزمودنی ها ارائه شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار آماری Spss 16 و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده و سطح معنی داری (۰۵/۰>P) در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات نشان داد که بین ادراک منفی از مدیریت دانش و کارآفرینی رابطه معنی دار وجود دارد و رابطه بین این دو فاکتور منفی و معکوس بدست آمد. همچنین نشان داده شد که بین ادراک مثبت از مدیریت دانش و کارآفرینی رابطه معنی دار وجود دارد و این رابطه به صورت مستقیم و مثبت بود.
واژگان کلیدی: مدیریت دانش، کارآفرینی، ادارک، دانشجویان

 

فصل اول

 

 

کلیات پژوهش

 

 

مقدمه:

 

درواقع مفهوم مدیریت دانش با فرهنگ آموزش غیر رسمی در دانشگاه ها همخوان و همنواست و آموزش غیر رسمی در دانشگاه ها باید در جهتی سوق یابد که مدیریت دانش بخش اصلی فرهنگ آن قلمداد شود.به عبارت دیگر آموزش غیر رسمی دانشگاه ها باید خاستگاه طبیعی این رشته علمی باشد.پیش فرض اصلی ما بر این اساس است که اصول مدیریت دانش همان‌قدر که برای انواع آموزش کارکنان هر سازمان لازم است، برای آموزش غیر رسمی در دانشگاه ها نیز قابل اعمال می باشد، در واقع مدیریت دانش، ارائه بینش و بصیرتی روشن نسبت به دنیای دانش و تهیه ابزارهای کاربردی برای مدیران و مسئولین دانشگاه ها در آموزش غیر رسمی است تا قادر به استفاده بهینه از فرایندهای مدیریت خود برای مقابله با چالش­های آموزش های عیررسمی در عصر دانش باشند. مدیریت دانش در آیـــنده به عنوان راهبردی عمده برای بقای سازمانها، مطرح خواهد شد و بیش از آن، ابزار مهمی برای تقویت عملکرد سازمان‌‌ها به شمار خواهد آمد. آگاهی از این­که دانش چگونه خلق و اداره می‌شود،در آموزش غیر رسمی در دانشگاه ها ضروری به‌نظر می‌رسد.. از آنجاکه مؤسسات بازرگانی از طریق مدیریت دانش قادر به بهبود کارایی و اثربخشی سازمان­هایشان می‌باشند، مؤسسات آموزشی به ویژه دانشگاه ها نیز توان خلق و قدرت اشتراک دانش را به منظور تقویت معاومات و دانش فراگیران خودرا دارند..مدیریت دانش باید در دانشگاه ها انعکاس پیدا کند. از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی دانشگاه ها انتقال دانش در انواع آموزش است، مدیریت دانش، در این دانشگاه ها از چشم‌انداز نسبی برخوردار است. دانشگاه ها قاعدتاً باید دریابند که پذیرش فرایندها، فنون و ایده‌های مدیریت دانش در آموزش غیر رسمی برای آن بسی آسانتر از سازمان­های دیگر است.

 

آموزشهای رسمی و آموزشهای غیر رسمی :

 

آموزشهای رسمی ، آموزشهایی هستند که دارای ساختار ، هدف ، برنامه ریزی ، روش های تدریس و ضوابط پذیرش می باشند و فرق آموزش غیر رسمی با آموزش رسمی ، در این است که آموزش رسمی در داخل نظام آموزش رسمی کشور صورت می پذیرد.آموزش های غیر رسمی، مانند آموزش فنی و حرفه ای، آموزش بزرگسالان و آموزش ضمن خدمت، …خارج از نظام آموزش رسمی می باشند.ضوابط پذیرش در آموزش رسمی ، بسیار محکم و غیر قابل تغییر می باشد، برای مثال تا فرد موفق به اخذ دیپلمات گرفته می شود. و قابلیت های بالقوه کودکان می باشد لذا این آموزشها درتمام تداتیکی از کو نشود ، نمی تو اند به دانشگاه راه یابد. ولی ضوابط پذیرش در آموزش غیر رسمی ، بسیار انعطاف پذیرند . در آموزش رسمی ، معلمان باید دارای مدرک تحصیلی باشند ، یعنی ضوابط خاص و از پیش تعیین شده ای برای معلمان این دوره ها مشخص شده ، در حالی که در آموزش غیر رسمی ، لزوماً مدرسین دارای مدرک ثابت و مشخصی نیستند .آموزشهای رسمی ، بیشتر جنبه نظری دارند ، در حالی که آموزشهای غیر رسمی ، بیشتر کوتاه مدت و مهارت محورند . آموزش های غیر رسمی، سعی دارند ، کار آموزی و مهارت های عملی را در افراد ایجاد نمایند
www.irb.ir/amousesh.

 

انواع آموزش های غیر رسمی دانشگاه ها

 

 

۱-آموزش از راه دور

 

آموزش از راه دور در کشور های مختلف از سابقه طولانی برخوردارمی‌باشد. امروزه اغلب دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کشورهایی مانند سوئد ،امریکا،فرانسه،چین.کنیا… به ارائه دوره‌های آموزش ازراه دور در زمینه‌های مختلف آموزشی مبادرت می‌نمایند. گفتنی است که اغلب دوره‌های آموزش از راه دور در جهت بر آورده نمودن نیازهای ‌آموزشی فردی و اجتماعی طراحی گردیده و بدون توجه به محل اقامت،کار یا شرایط خانوادگی دانشجویان ارائه می‌گردد. همگام با رشد تکنولوژی درکشور سوئد ارائه این نوع آموزش با بهره گرفتن ازکامپیوتر‌های شخصی، ماشین‌های فاکس، دستگاه‌ها ی ویدئو، تلویزیون ملی و۰۰۰ ارائه گردیده و زمینه‌های بیشتری جهت ارائه برنامه‌های آموزش از راه دور فراهم آمده است. طی سالهای اخیر در جهت توسعه آموزش مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات (IT ) و ارائه اطلاعات درخصوص رشته‌های مقاطع مختلف آموزش عالی و برنامه‌های آموزش از راه دور، دولت سوئد به تشکیل آژانس ملی دانشگاه‌های اینترنتی جهت نظارت و رسیدگی بر فعالیت این قبیل دانشگاه‌ها مبادرت نموده است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *