بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در …

پایان نامه های سری دهم

با توجه به نتایج آزمون همبستگی در آزمون فرضیات می توان بیان نمود که مشکل خود همبستگی به صورت جدی وجود نخواهد داشت البته لازم به بیان است که در مورد آزمونهای خود همبستگی در داده های تابلویی، آزمون خود همبستگی ساده پیشنهاد شده است که در آن جملات اخلال از فرآیند خود رگرسیونی مرتبه اول AR(1) تبعیت می کنند.
۵-۴ آزمون مانایی(استایی) متغیرها
سری زمانی[۹۳]، یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه تحلیل تجربی است. در تحقیقات همواره چنین فرض شده که سری زمانی مانا[۹۴] است و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمونهای آماری متعارفی که اساس آنها بر پایه t، F و آزمونهای مشابه بنا شده است، مورد تردید قرار می گیرد. از طرفی، اگر متغیرهای سری زمانی مانا نباشد، ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز کند. در این گونه رگرسیونها، در عین حالی که ممکن است هیچ رابطه معنی داری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد، ضریب تعیین( R2) بدست آمده آن ممکن است بسیار بالا باشد و موجب شود که محقق به استنباط های غلطی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها کشانیده شود. از این رو در ادامه به بررسی مانایی متغیرها پرداخته می شود.
۱-۵-۴ آزمون ریشه واحد(Unit Root)
آزمون ریشه واحد، یکی از معمول ترین آزمونهایی است که امروزه برای تشخیص مانایی یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار است که وقتی در یک فرایند خود رگرسیونی درجه اول ۱p= باشد (y= pyt-1 + ut)، در آن صورت سری زمانی yt نامانا است. بنابراین اگر به روش حداقل مربعات معمولی، ضریب p معادله فوق برآورده شود و برابر با یک بودن آن مورد آزمون قرار گیرد، می توان مانایی یا نامانایی یک فرایند سری زمانی را به اثبات رساند.
۱-۱-۵-۴ آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ( ADF[95])
آزمون ADF یکی از سودمندترین آزمونهایی است که برای بررسی مانایی متغیرها مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون مقدار بحرانی مربوط به سه سطح ۱، ۵ و ۱۰ درصد و همچنین مقدار آزمون ADF را محاسبه می نماید. اگر قدر مطلق محاسبه شده آزمون ADF از مقدار بحرانی (در این پایان نامه ملاک ۵ درصد است) بزرگتر باشد، فرضیه Hمبنی بر نامانایی رد می شود و سری ماناست.

Prob t-Statistic آماره ها
متغیرها
Test critical values
۵% level
ADF test statistic
۰٫۰۰۰۱ ۲٫۸۶۸- ۹٫۹۲۲- BV/MV
۰٫۰۰۰۱ ۲٫۸۶۸- ۲۰٫۰۳۱- وجه نقدحاصل ازعملیات/سودحاصل ازعملیات
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.