۲-۸-۳ آزمون مانایی(استایی) متغیرها
سری زمانی[۸۰]، یکی از مهمترین داده های آماری مورد استفاده در تجزیه تحلیل تجربی است. در تحقیقات همواره چنین فرض شده که سری زمانی مانا[۸۱] است و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمونهای آماری متعارفی که اساس آنها بر پایه t، F و آزمونهای مشابه بنا شده است، مورد تردید قرار می گیرد. از طرفی، اگر متغیرهای سری زمانی مانا نباشد، ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز کند. در این گونه رگرسیونها، در عین حالی که ممکن است هیچ رابطه معنی داری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد، ضریب تعیین( R2) بدست آمده آن ممکن است بسیار بالا باشد و موجب شود که محقق به استنباط های غلطی در مورد میزان ارتباط بین متغیرها کشانیده شود. از این رو در ادامه به بررسی مانایی متغیرها پرداخته می شود.
۱-۲-۸-۳ آزمون ریشه واحد
آزمون ریشه واحد، یکی از معمول ترین آزمونهایی است که امروزه برای تشخیص مانایی یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار است که وقتی در یک فرایند خود رگرسیونی درجه اول ۱p= باشد (y= pyt-1 + ut)، در آن صورت سری زمانی yt نامانا است. بنابراین اگر به روش حداقل مربعات معمولی، ضریب p معادله فوق برآورده شود و برابر با یک بودن آن مورد آزمون قرار گیرد، می توان مانایی یا نامانایی یک فرایند سری زمانی را به اثبات رساند.
۲-۲-۸-۳ آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ( ADF[82])
آزمون ADF یکی از سودمندترین آزمونهایی است که برای بررسی مانایی متغیرها مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون مقدار بحرانی مربوط به سه سطح ۱، ۵ و ۱۰ درصد و همچنین مقدار آزمون ADF را محاسبه می نماید. اگر قدر مطلق محاسبه شده آزمون ADF از مقدار بحرانی (در این پایان نامه ملاک ۵ درصد است) بزرگتر باشد، فرضیه Hمبنی بر نامانایی رد می شود و سری ماناست.
۹-۳ مدلهای تحقیق
به منظور بررسی رابطه و تعیین میزان تاثیرپذیری هر یک از متغیرهای وابسته از متغیرهای مستقل به بررسی مدل های تک متغیره زیر پرداخته می شود:
TV = حجم معاملات سهام
P/E = نسبت قیمت به سود
 
BV/MV = نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
 
TQ= نسبت
 
ROI = نسبت بازده سرمایه گذاری
C/P = نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی
۱۰-۳ محدودیتهای تحقیق
اساس و پایه هر تحقیق اطلاعاتی می باشدکه فرضیه های تحقیق با استفاده از آنها مورد آزمون واقع می شوند و بدیهی است هر چقدر اطلاعات دقیق تر و کاملتر در اختیار محقیق قرار گیرد، به همان میزان، نتایج حاصل از تحقیق نیز دقیق تر بوده و از قابلیت بیشتری جهت تعمیم نتایج حاصل از بررسی نمونه به کل جامعه مورد بررسی، برخوردار خواهد بود و یا به طور کلی تحقیق انجام شده روایی بیشتری خواهد داشت.
انجام این تحقیق با محدودیتهای عمده زیر مواجه بوده است:
۱) یکی از عمده ترین محدودیتهایی که در اغلب تحقیقات از نوع تحقیق حاضر در بازار سرمایه ایران وجود دارد، عدم انجام تحقیقات مشابه در کشور است که امکان مقایسه نتایج حاصل از تحقیق را کاهش می دهد.
۲) در بازار سرمایه ایران، همانند بازار سرمایه بسیاری از جوامع دیگر از برخی قواعد معاملاتی استفاده می شود که به دلیل اثری که این عمل بر متغیرهای تحقیق می گذارد، از آن به عنوان یکی از رایج ترین محدودیت ها در تحقیقات بازار سرمایه یاد می شود.
۳) از محدودیت های دیگر تحقیق، عدم امکان کنترل متغیرهای کلان اقتصادی که بر متغیرهای تحقیق تاثیر می گذارد.
۱۱-۳ خلاصه فصل
در این فصل، روش مورد استفاده در پژوهش تشریح گردیده و در ادامه مبانی مختلف سنجش متغیرهای مستقل و وابسته و نحوه استخراج و اندازه گیری آنها که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، بیان شده است. همچنین قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی و همچنین شیوه جمع آوری داده ها نیز به تفضیل بیان شده است. در پایان نیز فرضیه های تحقیق و مدل مورد استفاده برای آزمون این فرضیات بیان شده است.

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل و آزمون داده ها
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است