علمی : بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در …

پایان نامه های سری دهم

۱-۴-۳ روش کتابخانه ای
برای تدوین تاریخچه، ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق (داده های ثانویه) از اسناد و مدارک، کتابها و مقالات موجود در کتابخانه دانشگاه، مراکز اسناد و مدارک علمی و نیز پایگاههای جستجوی علمی در اینترنت استفاده شده است.
۲-۴-۳ روش میدانی
داده ها و آمار و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از صورتهای مالی سالانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گزارشات سالانه بورس تهران و همچنین از نرم افزارهای تدبیر پردازش و ره آورد نوین استخراج گردیده است.
۵-۳ معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها
۱-۵-۳ معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل
متغیر مستقل، متغیری است که پژوهشگر پس از اندازه گیری آن را در مقابل متغیر وابسته قرار می دهد. در راستای اهداف و فرضیه های این تحقیق، اساسی ترین مسئله ای که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. با این بیان، متغیرهای مستقل تحقیق حاضر به ترتیب زیر طبقه بندی و اندازه گیری شده اند.
نسبت قیمت به سود (P/E) : نسبت P/E ابزاری رایج برای تحلیل وضعیت شرکتها، صنایع و بازار است که از طریق تقسیم قیمت بازار یک سهم به سود همان سهم بدست می آید و بیانگر مبلغی است که سرمایه گذاران بایستی برای هر ریال سود پرداخت نمایند. نسبت P/E از عایدی شرکت بعنوان مبنای ارزش سرمایه گذاری سهام استفاده می کند و به روش های مختلف به ارزیابی سهم و شاخص بازار می پردازند. این نسبت مظنه زیر ارزش یا بالای ارزش بودن قیمت سهام است.
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) : این نسبت از تقسیم ارزش دفتری سهام عادی شرکت بر ارزش بازار آن بدست می آید. این نسبت در واقع نشان دهنده %، قیمت دفتری نسبت به ارزش بازار می باشد؛ که ارزش دفتری سهام، از جمع حقوق صاحبان سهام در ترازنامه شرکت بدست می آید و ارزش بازار سهم نیز از محاسبه ( تعداد سهام منتشر شده در دست سهامداران در پایان سال مالی در آخرین قیمت بازار) به دست آمده است. این نسبت یکی از نسبت های مورد استفاده در پیش بینی بسیاری از متغیر ها از جمله بازده سهام است که فاما و فرنچ در سال ۲۰۰۳ در تحقیق خود این نسبت را به عنوان یکی از عوامل برآورد کننده بازده مورد انتظار سهام در مدل تعادلی و سه عاملی خود بیان نمودند. شرکت های با (BV/MV) بالاتر شرکت های ارزشی هستند که دارای صرف ارزش هستند و در آینده سودهای بالاتری نسبت به شرکت های با (BV/MV) پایین تر که شرکت های رشدی می باشند و دارای کسر رشد هستند ایجاد می کنند. بر مبنای این نتایج ایشان احتمال سود مومنتوم را برای سهام ارزشی محتمل تر می دانند. ولی در مقابل لاکونیشاک (۱۹۹۴) استدلال می کند که بازار سهام رشدی را بالای قیمت ارزیابی می کند و سهام ارزشی را زیر قیمت ارزیابی می کند
نسبت Q توبین (TQ) : یکی از ابزارهای اندازه گیری عملکرد شرکت( ارزش بازار) می باشد این نسبت توسط آقای جیمز توبین در تجزیه و تحلیل ها اقتصاد کلان بمنظور پیش بینی آینده فعالیت های سرمایه گذاری در سال ۱۹۷۸ مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلومی بین شاخص Q توبین و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود. اگر شاخص Q توبین محاسبه شده برای شرکت بازار بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، بعبارتی نسبت Q توبین بالا، معمولاً نشانه ارزشمندی فرصت های رشد شرکت می باشد. اگر نسبت Q توبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف می شود. در صورتی که شرکت از تمامی فرصت های سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی Q توبین بسوی عدد واحد یک میل پیدا می کند.
نسبت بازده سرمایه گذاری( ROI) : نسبت پول به دست آمده در سرمایه گذاری به مقدار سرمایه اولیه است. مقدار پول به دست آمده ممکن است مربوط به بهره، سود یا درآمد خالص باشد. بازگشت سرمایه (ROI) معمولا به صورت درصد بیان می شود ، همچنین معیاری است که سود آوری یک شرکت را بر اساس تقسیم درآمد سالانه بر مجمع سهام عادی – ممتاز و بدهی های بلندمدت نشان می دهد . با این شاخص می توان فهمید که یک شرکت تا چه حد از سرمایه اش برای سودآوری بیشتر استفاده بهینه کرده. لذا هرچه این شاخص بالاتر باشد وضع شرکت بهتر است .
نسبت وجه نقد حاصل از عملیات[۶۸] به سود حاصل از عملیات : وجه نقد حاصل از عملیات به آن دسته از جریا نهای ورودی و خروجی وجه نقد اطلاق می گردد که از فعالیت های عملیاتی شرکت ناشی گردد. همچنین آن دسته از جریان های نقدی که ماهیتاً به طور مستقیم قابل ارتباط به سایر طبقات جریان های نقدی صورت جریان وجوه نقد نباشند، به عنوان وجه نقد حاصل از عملیات محسوب می گردند ، جریان نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی شامل وجه نقد متآثر از عملیاتی است که در تعیین سود خالص به کار می‌روند.در این تحقیق جهت همگن سازی متغیر وجه نقد حاصل از عملیات در شرکت های نمونه و دستیابی به نتایج یکنواخت از نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود حاصل از عملیات استفاده شده است.
۲-۵-۳ معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته
متغیر وابسته، متغیری است که همراه با تغییرات متغیر مستقل تحت تاثیر قرار می گیرد و وابستگی مستقیم و یا معکوس نسبت به متغیر وابسته نشان میدهد. در این پژوهش براساس تعاریف ارائه شده، حجم معاملات سهام به عنوان متغی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

ر وابسته تعریف شده است.
حجم معاملات سهام[۶۹]: حجم معاملات عبارت است از تعدادسهام مبادله شده دریک دوره زمانی مشخص است، که در این پژوهش مجموع تعداد سهام معامله شده در هر سال به عنوان متغیر حجم در نظر گرفته شده است. البته لازم به بیان تفاوت و تمایز بین حجم معاملات و گردش معاملات است که در اغلب مطالعات و تحقیقات از” گردش ” که عبارت از نسبت تعداد سهام مبادله شده در یک روز بخش بر تعداد سهام منتشره در دست سهام داران در پایان همان روز می باشد، به عنوان معیار حجم معاملات استفاده نمود ه اند، که این روش در این پژوهش مورد استفاده قرار نگرفته است.
۶-۳ روش تجزیه تحلیل داده ها
در تحقیقاتی که ارتباط بین دو یا چند متغیر اندازه گیری می شود از تحلیل همبستگی استفاده می شود. در این تحقیق چون هدف بررسی ارتباط بین متغیر و وابسته است، از این نوع تحلیل استفاده می شود.
در این تحقیق پس از اجرای مرحله تحقیق کتابخانه ای و میدانی و استخراج اطلاعات کافی از نمونه ها و محاسبه ارزش های هر یک از متغیرهای، با استفاده از نرم افزارهای Exell و Eviews، به تجزیه تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات پرداخته شده است.
۱-۶-۳ تحلیل همبستگی
تحلیل همبستگی ابزاری است که به وسیله آن می توان میزان ارتباط خطی یک متغیر با متغیر دیگر را اندازهگیری کرد. همبستگی معیاری برای تبیین میزان ارتباط دو متغیر بوده و معمولا با تحلیل رگرسیون به کار برده می شود. موضوع تحلیل همبستگی با دو معیار ضریب همبستگی و ضرب تعیین به شرح ذیل دنبال می شود.
۱-۱-۶-۳ ضریب همبستگی(r):
ریشه دوم ضریب تعیین است که می تواند مقادیری بین ۱- و ۱+ را به خود بگیرد و علامت آن همان شیب خط رگرسیون (b) است. یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد، ضریب همبستگی (r) نیز مثبت، و اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد، ضریب همبستگی نیز منفی خواهد بود. و اگر (b) صفر باشد، (r) نیز صفر خواهد بود.
ضریب همبستگی شدت و نوع رابطه را نیز نشان می دهد. ضریب فوق بر حسب روابط زیر محاسبه می شود:
رابطه ۷الی۱۰)
۲-۱-۶-۳ ضریب تعیین (R2):
مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر x و y را نشان داد. این ضریب میزان انحراف مشاهدات (y)، با برآورد خط رگرسیون را اندازه می گیرد و بین صفر تا یک در نوسان می باشد، به طوری که مقدار صفر بیانگر آن است که خط رگرسیون هرگز نتوانسته است تغییرات y را به تغییرات متغیر مستقل x نسبت دهد و مقدار یک بیانگر آن است که خط رگرسیون به طور دقیق توانسته است تغییرات y را به تغییرات متغیر مستقل x نسبت دهد. رابطه محاسبه ضریب مذکور عبارت است از:
رابطه ۱۱الی ۱۲)
در روابط فوق علائم بکار گرفته شده به ترتیب زیر معرفی می شوند:
Y: متغیر وابسته X: متغیر مستقل
b: ضریب رگرسیون r: ضریب همبستگی بین X و Y
Sy: انحراف از استاندارد متغیر وابسته Sx: انحرا از استاندارد متغیر مستقل
لازم به توجه است که ضریب تعیین در مقایسه با ضریب همبستگی، معیار گویاتری است.
۲-۶-۳مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی[۷۰]
واژه رگرسیون برای اولین بار توسط گالتون[۷۱]، در سال ۱۸۷۷ به کار رفت. این واژه به معنی بازگشت بوده و نشان دهنده آن است که مقدار یک متغیر به متغیر دیگری مربوط است. مدلهای رگرسیون براساس این نظریه ساخته شده اند که اگر دو عامل با یکدیگر همبستگی داشته باشند، تغییر یکی با تغییر دیگری قرین خواهد شد. هر چه ارتباط دو عامل مزبور به یکدیگر نزدیکتر باشد، ضریب همبستگی تغییرات آنها بزرگ تر و به حداکثر همبستگی یعنی ۱، نزدیکتر خواهد بود. بنابراین اگر روند گذشته نشان دهد که بین تغییر یک عامل و تغییرات چند عامل دیگر همبستگی معناداری وجود دارد، می توان تصور کرد که در آینده نیز همبستگی مزبور حفظ خواهد شد و اگر ضریب همبستگی مزبور را بدانیم، می توان اندازه تغییر عامل وابسته را نسبت به تغییر عامل مستقل مرتبط با آن، اندازه گیری و پیش بینی کنیم.
در اکثر مدلهای رگرسیونی، معمولا می خواهیم تغییرات یک متغیر را (y) بر حسب تعدادی از متغیرها (xها) که معتقدیم که باعث تغییرات y می شود توضیح دهیم. اغلب این کار را در قالب یک تابع انجام می دهیم:
رابطه ۱۳-۳)