سامانه پژوهشی – بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در …

پایان نامه های سری دهم
رابطه بین سود هر سهم ، سود تقسیمی و سرمایه گذاری طی دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۸۰ در دو سطح تحلیل شرکتی و داده های ترکیبی

در این تحقیق رابطه بین سود تقسیمی و سرمایه گذاری است که مورد تایید قرار گرفت

جدول (۱-۲): خلاصه نتایج تحقیقات گذشته

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳ مقدمه
امروزه جهت انجام تحقیق به ندرت می توان بدون استفاده از روشهای آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج بدست آمده از تحقیقات و پژوهشهای علمی کرد. اگر اطلاعات را از مهمترین لوازم تصمیم گیری بدانیم، علم آمار که با پردازش دادها و تبدیل آنها به اطلاعات مورد نیاز امکان تصمیم گیری را فراهم می کند، یکی از مهمترین علوم محسوب خواهد شد.
برای تفسیر و تبیین و تحلیل نتایج و آزمون فرضیات از علم آمار، نرم افزارهای آماری و برنامه های آماری که به کمک کامپیوتر انجام می شود، استفاده خواهد شد.
با این بیان در این فصل روش و ساختار تحقیق به تفصیل تشریح می شود. در ادامه مراحل انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری داده ها و قلمرو تحقیق تبیین شده، سپس متغیرهای مورد مطالعه و نحوه اندازه گیری متغیرها و همچنین روش های آماری مورد استفاده معرفی و تشریح می شوند و در پایان محدودیتهای تحقیق ارائه خواهد شد.
۲-۳ تعریف و تبیین جامعه
جامعه « مجموعه اعضایی که هدف مشخصی دارند و دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی هستند و در جای مشخصی ثبت شده اند» و جامعه آماری عبارت است از « مقادیری از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند»[۶۷].
صفت مشخص، صفتی است که بین تمامی عناصر جامعه آماری مشترک است و جامعه آماری را از سایر جوامع متمایز می کند.
جامعه آماری این تحقیق کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
مجموع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰ شامل شرکتهایی می باشد که نمونه مورد نظر از بین آنها انتخاب شده است.
۳-۳ نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه عبارت است از: تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد.
از آنجایی که جامعه آماری تحقیق کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می گردد، شرکتهایی که دارای شرایط زیر باشند در نمونه قرار می گیرند:
۱- از ابتدای سال ۱۳۸۵ (به دلیل اندازه گیری تغییرات) عضو بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
۲- اطلاعات شرکت برای دوره ۵ ساله (۱۳۸۶ – ۱۳۹۰) در دسترس باشد.
۳- اطلاعات مربوط به معامله سهام شرکت از سال ۱۳۸۵ وجود داشته باشد.
با توجه به مراتب فوق، دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است.
با توجه به مراتب فوق، جامعه آماری تحقیق شامل ۸۰ شرکت است. از سوی دیگر، دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است. از دلایل انتخاب دوره زمانی مذکور، امکان استخراج صورتهای مالی و یاداشتهای همراه در طول دوره زمانی مورد نظر است که در طول دوره ۵ ساله مذکور، امکان دستیابی به اطلاعات لازم برای محقق محرز گردیده است.
۴-۳ روش جمع آوری داده ها
جهت جمع آوری داده های این تحقیق اعم از مبانی نظری تحقیق، سوابق تحقیق و داده ها از دو دسته داده ها استفاده شده است:
الف) داده های اولیه
ب) داده های ثانویه
الف) داده های اولیه: به طور مستقیم در رابطه با موضوع و برای اولین بار برای یک پروژه خاص تحقیقاتی جمع آوری می شود.
ب) داده های ثانویه: آن دسته از اطلاعات که قبلاٌ جمع آوری شده و هدف از جمع آوری آنها اجرای پروژه تحقیقاتی کنونی نبوده است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.