بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- …

پایان نامه ارشد

*آذر، عادل – مؤمنی ، منصور ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، انتشارات سمت ، 1381، چاپ ششم ،ج2
*امیرکبیری ، علیرضا، سازمان و مدیریت ، 1374، نشر هور
*ایران نژاد پاریزی ،مهدی ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، 1388، مؤسسه بانکداری ایران
*ایران نژاد ، مهدی ، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل ، 1387، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
*بازگان ، عباس و حجازی ، الهه ، روشهای تحقیق در علوم رفتاری ، 1380، نشر آگه
*پارسا ، محمد ، روانشناسی یادگیری ، 1374 ، انتشارات علمی
*تقی زاده اکبری ، علی ، عوامل معنوی و فرهنگ دفاع مقدس ، 1387، پژوهشکده تحقیقات اسلامی
*جمعی از مؤلفین ، شایستگی های پاسداری ، 1389 ، انتشارات سپاه
*حافظ نیا ، محمدرضا، مقدمه ای بر روشهای تحقیق در علوم انسانی ، 1382، انتشارات سمت ، چاپ هشتم
*خاکی ، غلامرضا، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ، 1379، نشر بازتاب
*دراکر، پیتر ، چالشهای مدیریت در سده 21 ، 1378، ترجمه عبدارضا رضایی نژاد ، مدیریت فردا
*دری ، بهروز ، توانمندسازی مدیران ، مطالعات بسیج ، 1387، سال یازدهم ، شماره 39
*دری ، ناصر ، ورزش ، سلامت و تندرستی ، 1390، شماره 13، انتشارات سازمان بسیج ورزش
*دفت ، ریچارد ال ، مبانی تئوری و طراحی سازمان ، 1370، ترجمع علی پارسائیان و محمد اعرابی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی
*دلاور ، علی ، مبانی نظری و علمی پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی ، 1384، انتشارات رشد
*رحیم پور ازغدی ، حسن ، بسیج چیست ، 1386، دانشگاه تهران
*رضائیان ، علی ، خودمدیریتی ، 1388،پیام صادق ،فصل تابستان
*رضایی زاده ، محمود ، خودمدیریتی امام خمینی (ره) ، 1385 ، پژوهشکده انقلاب اسلامی
*زارعی متین ، حسن ، مبانی مدیریت و فرهنگ سازی ، 1381 ، انتشارات روح
*سکاران ، اوما ، روشهای تحقیق در مدیریتی ، 1380، ترجمه محمد صبایی و محمود شیرازی ، نشر مؤسسه عالی آموزش و پژوهشهای مدیریت و برنامه ریزی تهران
*سیدمحمدی ، یحیی، روانشناسی یادگیری ،1377، نشر روان
*سیف ، علی اکبر ، روانشناسی پرورشی ، 1373، انتشارات آگاه
*شریعتی ، علی ، تاریخ تمدن ، 1370، نشر قلم ، چاپ دوم
*شریعتمداری ، مسعود ، بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی ، 1388 ، مجله علوم تربیتی سال دوم شماره 6
*عابدی جعفر ، حسن ، 1386 ، مدیریت رفتار ، نشر نی ، چاپ دوم
*عبادی ، کاظم ، مدیریت بسیجی ، 1387، دانشگاه امام صادق ، پایان نامه
*عباس زاده ، میرمحمد ، حرفه معلمی و رضایت شغلی ،1369 فصلنامه تعلیم و تربیت ، شماره 1
*علاقه بند ، علی ، سلامت سازمانی و مدرسه ، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ،1387شماره 21
*قوامی ، سید صمصام الدین ، مدیریت از منظر کتاب و سنت ، 1383، دبیرخانه مجلس خبرگان
*لوتاز ، فرد ، رفتار سازمانی ، 1378، ترجمه غلامعلی سربند ، مؤسسه بانکداری اسلامی
*مدیریت پژوهشی سازمان بسیج مستضعفین ، اصول مدیریت بسیجی ، 1389، نشر سازمان بسیج
*مصباح یزدی ، محمدتقی ، بسیج در آئینه قرآن و نهج البلاغه ، 1385، مؤسسه امام خمینی
*مطهری ، مرتضی ، مدیریت و رهبری در اسلام ،1385 ، انتشارات صدرا
*معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، 1382، ج اول، انتشارات معین
*مورهد ، گریفتن ، رفتار سازمانی ، 1375 ، ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده ، انتشارات مروارید
*ناصری ، اصغر ، ارزیابی سلامت سازمانی ، 1382 ، مقاله منتظر شده در سایت مدیر
*هوی و میسکل ، تئوری ، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی ،1371، ترجمه میرمحمد عباس زاده ، انتشارات انزلی ، ج2
*یارمحمدی ، احمد ، مبانی فرهنگ دفاع مقدس با نگرش نوین ، 1381 ، نشر ارم
*یکتا ، پروانه ، مراقبه در عرفان ، 1387 ، نشر ارم
مقالات و کتب خارجی استفاده شده :
*Bruce,Wiliam,1990,problem employee management,Newyork,quorum book
*Benis,warren,1994,Beyond leadership,oxford